velikost textu

Drogové trestné činy - vybrané problémy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Drogové trestné činy - vybrané problémy
Název v angličtině:
Drug crimes - selected issues
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Zuzana Beňová
Vedoucí:
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Oponent:
JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
Id práce:
131600
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
30. 5. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
drogové trestné činy, množství drogy
Klíčová slova v angličtině:
drug crimes, quantity of drug
Abstrakt:
Shrnutí Jak již samotný název této rigorózní práce napovídá, není cílem autora komplexně vymezit, popsat a zhodnotit trestněprávní úpravu problematiku drogových trestných činů, avšak zaměřit se zejména na některé problémy z aplikační praxe, se kterými se potýkají orgány činné v trestním řízení, obhájci a další osoby při jejich právní aplikaci na jednotlivé skutky. Ačkoliv jsou stěžejním bodem této práce zejména aplikační problémy vznikající u drogových trestných činů, jsou v úvodní části této práce rozebírány i otázky vývoje právní úpravy, a to jak na úrovni národní, tak i mezinárodní, neboť ten je nejen důležitý pro pochopení souvislostí a aktuální situace v této problematice, ale rovněž může mít značný vliv na vývoj právní úpravy de lege ferenda. Bezpochyby nedílnou součástí této práce musí být i pojednání o mezinárodní právní úpravě, ve které se autor zaměřuje zejména na závazky přijaté Českou republikou. Následně jsou již rozebírány jednotlivé skutkové podstaty trestných činů, jejich znaky a výklad jednotlivých ustanovení tr. zákoníku týkajících se drogových trestných činů. Po tomto teoretickém základu drogových trestných činů se autor již zabývá vybranými otázkami, s jejichž nejasným či problematickým výkladem se v praxi setkal. Prvním z problémů, o kterém je v této práci pojednáno je postih bagatelního množství drogy u jednání popsaného v ustanovení § 283 tr. zákoníku. Autor na tomto místě poukazuje na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, které shledává přelomovým. Součástí této kapitoly nazvané Problematika postihu bagatelního množství drogy je i dosud nejednoznačně řešená otázka tzv. drogového mixu, tedy postihu pachatelů, kteří neoprávněně nakládají s více druhy drog. Další kapitolou a zároveň jedním z nejvíce diskutovaných problémů drogových trestných činů v současné době, je výklad zákonných znaků drogových trestných činů vymezujících jejich rozsah. Tr. zákoník ve svých ustanoveních upravujících drogové trestné činy užívá pojmy množství větší než malé, větší rozsah, značný rozsah a velký rozsah aniž by však tyto pojmy definoval. Tento úkol byl tedy svěřen orgánům činným v trestním řízení a především pak soudům, potažmo Nejvyššímu soudu ČR. Jakým způsobem se s tímto nesnadným úkolem vypořádaly, je obsahem kapitoly 7. Vliv kvantity a kvality množství drogy na právní kvalifikaci. Posledním tématem této práce se stala problematika držení prekursorů, resp. látek, které je obsahují. Důvodem, proč se právě toto téma stává jedním z předmětů této práce, jsou rozdílné právní názory na posouzení tohoto jednání. Abstrakt Tato práce se zabývá právní úpravou drogových trestných činů a poukazuje na vybrané problémy aplikační praxe, se kterými se potýkají orgány činné v trestním řízení, obhájci a další osoby při jejich právní aplikaci na jednotlivé skutky. Klíčová slova Drogové trestné činy, množství drogy.
Abstract v angličtině:
Resumé Drug crimes - selected issues As the title of this rigorous thesis indicates, the aim of the author is not to complexly set out, describe or evaluate the criminal law regulation of the drug criminal offenses, but to focus in particular on certain problems from the practical application, faced by the authorities in the criminal proceedings, defense lawyers and other persons while applying them on the relevant crimes. Even though application problems connected with drug criminal offences are the main point of this thesis, is introductory parts also deal with the historical development of the legal regulation, both on national and international level, as it is important for the understanding of the continuity and actual situations in this area and can also influence the future of the legal regulation de lege ferenda. Undoubtedly, also the issue of the international legal regulation has to be part of this thesis, in which the author focuses on the obligations adopted by the Czech Republic. After that, the bodies, signs and interpretation of each particular criminal offence are being dealt with. After this theoretical basis of the drug criminal offences, the author deals with chosen issues, which, in her experience, may have uncertain or problematic interpretation. The first issue depicted in this thesis is the punishment for petty amount of drug in criminal offences described in Section 283 of the Criminal Code. Author also points out to the decision of the Supreme Court which she finds as a breakthrough. The chapter called “The problem of punishment for petty amount of a drug” also deals with an inconsistently addressed question of so called drug mix, i.e. the punishment of the criminals which illegally dispose with several types of drugs. The following chapter and also one of the most discussed problems of drug criminal offences is the interpretation of the legal description of drug criminal offences determining their extent. The Criminal Code operates with the concepts of “amount bigger than small”, “bigger extent”, “significant extent” and “big extent” without defining them. The task of definition has thus been entrusted to the authorities in the criminal proceedings and to the court, and also to the Supreme Court of the Czech Republic. The results in his task are being described in the chapter called “The influence of the quantity and quality of the amount of the drug for the legal qualification”. The last topic of this thesis is the problem of keeping drug precursors and the substances that contain them. The reason why this topic is becoming one of the subjects of this thesis, are various legal opinions on the assessment of this act. Abstract This thesis deals with the legal regulation of the drug criminal offences and indicates chosen problems of the practical application, which are being faced by the authorities in the criminal proceedings, defense attorneys and other persons while applying them on particular acts. Key words Drug crimes, quantity of drug.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Zuzana Beňová 616 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Zuzana Beňová 50 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Zuzana Beňová 62 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 136 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 140 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 259 kB