velikost textu

Zvýhodnění věřitele v občanském soudním řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zvýhodnění věřitele v občanském soudním řízení
Název v angličtině:
Benefit of creditor in civil proceedings
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Jiří Netušil
Vedoucí:
JUDr. Tomáš Pohl
Oponent:
JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Id práce:
131596
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
23. 6. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
občanské soudní řízení; rovnost účastníků řízení; zvýhodnění věřitele
Klíčová slova v angličtině:
civil proceedings; equality of parties to civil procedure; benefit of creditor
Abstrakt:
Tématem mé práce je zvýhodnění věřitele v občanském soudním řízení. Zvýhodnění věřitele je pro účely této práce vymezeno jako komplex tří podmiňujících faktorů – přísností právní úpravy, zastoupením věřitele advokátem a nečinností žalovaného dlužníka. Vybrané instituty občanského soudního řízení jsou dále poměřovány se zásadou rovnosti účastníků řízení jako základní zásadou ovládající civilní proces. Kromě úvodní a závěrečné části se práce dělí do pěti částí, jejichž cílem je analýza civilního soudního řízení a jeho vybraných institutů z pohledu možného, ale i faktického zvýhodnění věřitele jako strany žalující. Rigorózní práce zahrnuje výklad o vybraných institutech nalézacího řízení, což tvoří stěžejní část práce, dále výklad o vybraných otázkách vztahujících se k notářským zápisům se svolením k jejich vykonatelnosti, rozhodčího, exekučního a insolvenčního řízení.
Abstract v angličtině:
Benefit of creditor in civil proceedings is the topic of the thesis. The benefit of creditor is defined for the purposes of this thesis as a complex of three conditioning factors – the strictness of legislation, the representation of creditor by a lawyer and the passivity of the defendant debtor. Selected institutes of civil proceedings are then measured against the principle of equality of the parties as a fundamental principle of the civil procedure. The thesis, which has introductory and closing chapter too, is divided into five chapters, whose aim is the analysis of civil procedure and its various institutes in terms of potential, but also the real benefit of the creditor as plaintiff. The rigorosum work also includes selected institutes in the first phase of the civil procedure, which is the main part of the work, then deals with selected questions of notarial record with consent to execute, an arbitration procedure, execution and insolvency proceedings.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jiří Netušil 1.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jiří Netušil 62 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jiří Netušil 84 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Tomáš Pohl 29 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 31 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 167 kB