velikost textu

Právní úprava mediace a mezinárodního rozhodčího řízení v České republice a republice Argentina

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní úprava mediace a mezinárodního rozhodčího řízení v České republice a republice Argentina
Název v angličtině:
Legal regulation of mediation and international arbitration procedure in the Czech Republic and Argentina
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Sylvie Milerová
Vedoucí:
prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.
Oponent:
JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.
Id práce:
131595
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
8. 1. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Cílem mé rigorózní práce bylo popsat právní úpravu mediace a mezinárodního rozhodčího řízení v České republice a v Argentině, najít rozdíly mezi nimi, srovnat je, a vyvodit doporučení pro budoucí vývoj právní úpravy těchto institutů v obou zemích. Práce počíná úvodem, v němž vysvětluji důvody, které mě vedly ke zvolení tématu a napsání této práce, a také postupy, které jsem použila, včetně výstupu, kterého zamýšlím dosáhnout. Dále je práce rozdělena do osmi kapitol. První kapitola poskytuje čtenáři obecný přehled základů mediace a rozhodčího řízení. Kapitola začíná pokusem o systematické zařazení těchto dvou institutů. Následně je poskytnuta charakteristika mediace jako metody ADR a charakteristika rozhodčího řízení včetně vysvětlení čtyř základních teoretických koncepcí rozhodčího řízení, které jsou pro jeho pochopení a jak je ukázáno dále v textu, i pro zákonodárnou činnostv této oblasti. Poslední část této kapitoly je věnována výhodám a nevýhodám rozhodčího řízení, čímž je vyvětlena oblíbenost (mezinárodního) rozhodčího řízení. V druhé kapitole je popsána právní úprava mediace v České republice, včetně jejího vývoje završeného novým zákonem o mediaci. V kapitole jsou popsány nejdůležitějsí instituty upravené v novém zákoně, přičemž zohledněny byly i návrhy na znění zákona, které nakonec nebyly přijaty, neboť vhodně ilustrují, proč byla nakonec přijata úprava ve stávající podobě i s možnými nedostatky. Třetí kapitola je věnována úpravě mediace v Argentině s krátkým úvodem týkajícím se argentinského ústavního práva a z něj plynoucí nekompetence federálního Kongresu v oblasti procesního práva. Dále se v kapitole hovoří o povinné předběžné mediaci a některých zajímavých provinciálních úpravách. V následující kapitole je popsána právní úprava mezinárodního rozhodčího řízení v České republice. Je uvedena rychlým přehledem vývoje rozhodčího řízení na dnešním území našeho státu a dále je rozdělena na podkapitoly týkající se jednotlivých prvků mezinárodního rozhodčího řízení podle českého práva. V rámci textu je odkazováno na zajímavá a relevantní rozhodnutí českých a mezinárodních soudů a rovněž na úpravu v rámci evropského práva a mezinárodních smluv. Tam, kde je to účelné, je poukázáno na změny vyvolané novým zákonem o mezinárodním právu soukromém. Další kapitola o právní úpravě v Argentině kopíruje strukturu předchozí kapitoly a odkazuje na judikaturu argentinských soudů a relevantní regionální a mezinárodní smlouvy. Šestá kapitola je věnována na mezinárodní právní úpravě. První podkapitola uvádí některé z nejznámějších a nejrespektovanějších zahraničních stálých rozhodčích institucí včetně jejich předností. Druhá podkapitola je pak zcela zaměřena na vývoj v rámci MERCOSURu, regionální politicko-ekonomické organizace, jejímž je Argentina členským státem, a popisuje metody řešení sporů mezi členskými státy, členskými státy a osobami soukromého práva, ochranu investic a spolupráci v procesních otázkách. V předposlední kapitole je popsána ochrana investic, téma spojující obě země včetně úvodu do problematiky dvoustranných smluv o ochraně investic obecně, a dále v České republice a Argentině včetně pohledu na spory z investic v obou zemích, které jsou ilustrovány na konkrétních příkladech. Poslední závěrečná kapitola obsahuje porovnání právních úprav mediace a mezinárodního rozhodčího řízení v těchto zemích a nabízí návrhy de lege ferenda tam, kde autorka spatřuje prostor pro zlepšení stávající právní úpravy.
Abstract v angličtině:
Abstract Legal Regulation of Mediation and International Arbitration Procedure in the Czech Republic and Argentina The purpose of my thesis is to describe the legal regulations of mediation and international arbitration in the Czech Republic and Argentina, find the differences between these regulations, compare them and draw recommendations for the future development of these insitutes in both countries. The thesis begins with an introduction, where I outline the reasons that led me to choose the topic and write this thesis, the method used as well as the outcome that I intend to reach. Following the introduction, the thesis is divided into eight chapters. The first chapter provides the reader with a general overview of basic concepts of mediation and arbitration. The chapter begins with an attempt to systematically class these two institutes. Subsequently, a characteristics of mediation as an ADR method and arbitration including the description of the four main theoretical concepts, is outlined. These concepts are not only crucial for understanding arbitration, but also, as the text shows further on, for legislative activity in this field. The last part of the chapter contains the advantages and disadvantages of arbitration, which explain the popularity of (international) arbitration. The second chapter describes the legal regulation of mediation in the Czech Republic, including the development that led to the adoption of the new act on mediation. The chapter contains a description of the most important institutes described in the new act, while unaccepted propositions for the wording of the act were also included as they provide insight into why the act was accepted in its current form including the possible imperfections. The third chapter is dedicated to the regulation of mediation in Argentina with a brief introduction to argentine constitutional law and the incompetence of the federal Congress in procedural law matter that it lays down. Further, the chapter deals with obligatory pre-trial mediation and some interesting provincial regulations. The next chapter deals with the legal regulation of international arbitration in the Czech Republic. It opens with a brief description of development of arbitration on the territory of what today is our state and subsequently is divided into sub-chapters dealing with specific elements of international arbitration under Czech law. Throughout the text, reference is made to relevant and interesting jurisprudence of both Czech and international courts, European law and international agreements. Where required, note is made of the changes brought by the new act on international private law. The following chapter on legal regulation in Argentina copies the structure of the preceding chapter and includes references to Argentine jurisprudence and relevant regional and international agreements. The sixth chapter focuses on international legal regulations. The first sub- chapter enumerates some of the most well-known and most-respected foreign arbitration courts. The second one is focused solely on the development within MERCOSUR, the regional economic and political union that Argentina is a part of, describing dispute resolution between member states, member states and private persons, protection of investments and cooperation in procedural matters. The pen-ultimate chapter is dedicated to investment protection, a topic that is shared by both countries and offers an introduction to bilateral investment treaties in general, then specifically with regard to the Czech Republic and Argentina and the investment disputes that have ensued, providing examples for both countries. The final concluding chapter includes a comparison of the countries’ respective legal regulations of mediation and international arbitration and offers suggestions de lege ferenda, where the author sees space to ameliorate the current legal regulation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Sylvie Milerová 885 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Sylvie Milerová 63 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Sylvie Milerová 65 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 71 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D. 128 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. 81 kB