velikost textu

Vybrané skutkové podstaty dopravních přestupků v aplikační praxi správních orgánů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vybrané skutkové podstaty dopravních přestupků v aplikační praxi správních orgánů
Název v angličtině:
Selected facts of cases of traffic violation in the exercise of public administration
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Michal Márton
Oponenti:
doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc.
doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
Id práce:
131589
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
přestupek, dopravní přestupek, skutková podstata, sankce
Klíčová slova v angličtině:
offence, traffic violation, fact of case, penalty
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce se zabývá hodnocením vybraných skutkových podstat dopravních přestupků očima autora, který se agendou zabývá 6 let, zaměřuje se na problémy spojené s aplikací a výkladem právních předpisů. Práce se strukturálně dělí na 4 základní částí: historický vývoj právní úpravy, pojem přestupku a jeho vymezení k jiným správním deliktům a trestným činům, vybrané skutkové podstaty dopravních přestupků a závěr. Text je hojně doplněn kasuistickými případy a odkazy na relevantní judikaturu trestního kolegia Nejvyššího soudu, judikaturu Nejvyššího správního soudu, jakož i Ústavního soudu. Tam, kde autor vidí zásadní aplikační problémy, přináší srovnání se zahraniční právní úpravou ve státech s porovnatelnou nekázní v silničním provozu jako České republika – Slovenskem a Polskem, zároveň navrhuje řešení de lege ferenda.
Abstract v angličtině:
Abstract Rigorous thesis brings the focus on selected facts of cases of traffic violation by author, who deals with this agenda for 6 year term. Rigorous thesis deals with the problems connected with aplication and interpretation of laws. Text is devided into four basic parts: historical context of laws regulates traffic violation, the term of „offence“ and it´s relationship between other violation of law such as criminal act and administrative offence, selected facto of cases of traffic violation, conclusion. Text is completed by model cases and references to actual decision of Supreme administrative court, criminal senat of Supreme court and Constitutional court of the Czech republic. In the case of application problem, author brings the comparation of legal acts of Czech republic with Slovak republic and Poland, which are the states with high number of traffic violation as well and also brings the proposals for „de lege ferenda“ solution.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Michal Márton 11.51 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Michal Márton 46 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Michal Márton 44 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. 50 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Helena Prášková, CSc. 26 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB