velikost textu

Jak učit filosofii na gymnáziích? Příspěvek k didaktice filosofie.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jak učit filosofii na gymnáziích? Příspěvek k didaktice filosofie.
Název v angličtině:
How to teach philosophy at secondary schools? A contribution to the didactics of philosophy.
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Petra Šebešová
Školitel:
PhDr. Martin Strouhal, Ph.D.
Oponenti:
doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.
Helena Pavličíková
Id práce:
131557
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (21-KPED)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPED)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
24. 2. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
didaktika filosofie, filosofické kompetence, pedagogický konstruktivismus, problémová výuka
Klíčová slova v angličtině:
didactics of philosophy, philosophical competencies, pedagogical constructivism, problem-based teaching
Abstrakt:
Název práce: Jak učit filosofii na gymnáziích? Příspěvek k didaktice filosofie Autorka: Mgr. Petra Šebešová Abstrakt: Předkládaná práce je prvním pokusem o ucelený návrh didaktické koncepce pro gymnaziální výuku filosofie v České republice. Autorka tím reaguje na nedostatečné propojení mezi klíčovými kompetencemi v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia a příslušným obsahem vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní základ i na nedostatek české literatury k didaktice filosofie. Za hlavní výukový cíl předkládané koncepce je považován rozvoj filosofického myšlení studentů. Toto tvrzení je podloženo argumenty vycházejícími ze specifické povahy filosofie i ze zahraniční literatury k didaktice filosofie. Filosofické myšlení je pro účely výuky rozčleněno do těchto filosofických kompetencí: porozumění a interpretace textu, psaní vlastního textu, diskuse, práce s pojmy, argumentace, řešení problémů, reflexe (včetně kritického ověřování a hodnocení), odpovědné rozhodování a jednání. Tyto kompetence jsou rozpracovány do dílčích dovedností, umožňujících jejich postupný nácvik. Prostředky doporučované k naplnění těchto cílů vycházejí z pedagogického konstruktivismu, je zdůrazněn zejména problémový přístup k filosofickým obsahům a strukturovaná práce s prekoncepty studentů. Práce dále představuje specificky filosofické výukové metody i konkrétní metody k rozvíjení jednotlivých kompetencí a obsahuje rovněž návrh kriteriálního hodnocení míry osvojení vybraných kompetencí. Klíčová slova: didaktika filosofie, filosofické kompetence, pedagogický konstruktivismus, problémová výuka
Abstract v angličtině:
Title: How to teach philosophy at secondary schools? A contribution to the didactics of philosophy Author: Mgr. Petra Šebešová Abstract: The thesis presents a first attempt to propose a complete didactic conception of philosophy education at secondary schools in the Czech Republic. The author thus responds to the unsatisfactory correspondence between the key competences and the content of the teaching subject area called Civics and the introduction to social sciences as they are defined in the Czech curricular documents for secondary schools, as well as she responds to the lack of Czech literature concerning the didactics of philosophy. The development of students´philosophical thinking is taken as the main teaching aim of the presented conception. This claim is supported by arguments based on the specific nature of philosophy and on literature on didactics of philosophy from abroad. Philosophical thinking is for teaching purposes divided into the following philosophical competencies: text understanding and interpretation, text writing, discussion, work with concepts, argumentation, problem solving, reflection (including critical examination and evaluation), responsible decision-making and action. These competencies are elaborated into partial skills enabling their gradual training. Means recommended for accomplishing these targets are based on the theory of pedagogical constructivism, with emphasis on the problem-based approach to the philosophical content and structured work with students´ preconceptions. Further, the thesis presents teaching methods specific for philosophy as well as particular methods aimed at the development of the individual competencies and includes a proposal for criteria-based evaluation of their attainment. Key words: didactics of philosophy, philosophical competencies, pedagogical constructivism, problem-based teaching
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petra Šebešová 2.39 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petra Šebešová 163 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petra Šebešová 101 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Petra Šebešová 503 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Martin Strouhal, Ph.D. 313 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc. 143 kB
Stáhnout Posudek oponenta Helena Pavličíková 309 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 195 kB