velikost textu

Elektronický dohled v oblasti spotřeby a médií

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Elektronický dohled v oblasti spotřeby a médií
Název v angličtině:
Electronic surveillance in the area of consumption and media
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Andrea Špačková
Vedoucí:
Mgr. Daniel Slavíček, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc.
Id práce:
131548
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra elektronické kultury a sémiotiky (24-KEKS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Elektronická kultura a sémiotika (EKS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Dohled, interaktivita, customizace, reality show, Panoptikon, média
Klíčová slova v angličtině:
Surveillance, interactivity, customization, reality show, Panopticon, media
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se věnuje tématu elektronického dohledu v oblasti konzumu, marketingu a médií. Elektronický dohled je forma sběru a vyhodnocování dat tvořených činností elektronických přístrojů v současnosti tolik používaných pro práci i zábavu. Užitím moderní techniky a internetu dochází ke sledování jednotlivců a ukládání informací o jejich činnostech do státních a komerčních databází. Následné využití dat slouží např. ve sféře obchodu nebo v prevenci kriminality. Tyto praktiky přinášejí riziko spojené s narušením soukromí, ovlivňováním a směrováním osob. Diplomová práce se skládá ze tří hlavních kapitol. První kapitola obsahuje historii dohledu a jeho vývoj. Druhá kapitola je zaměřena na vznik elektronického dohledu a popisuje různé oblasti působení dohledových praktik. Ve třetí kapitole je představena konkrétní oblast dohledu – spotřeba a marketing. Kapitola obsahuje i praktické ukázky. Klíčová slova Dohled, interaktivita, customizace, reality show, Panoptikon, média 4
Abstract v angličtině:
Abstract My diploma thesis is focused on electronic surveillance in the area of consumption, marketing and media. Electronic surveillance is a form of collecting and evaluating data, which were created as a secondary product of electronic devices. The use of new technologies and internet allows spying their users and saving the received data to both state and commercial databases. Subsequent data use is common in the business or crime prevention area. This practice brings the risk of privacy disruption, influencing and directing people. The diploma thesis consists of three main chapters. The first chapter follows up the history of surveillance and its development. The second part is focused on formation of the electronic surveillance and describes different areas of surveillance. The third chapter relates to one concrete area – consumption and marketing. This chapter includes also practical examples. Key words Surveillance, interactivity, customization, reality show, Panopticon, media 5
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Andrea Špačková 811 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Andrea Špačková 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Andrea Špačková 8 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Daniel Slavíček, Ph.D. 123 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc. 256 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Michaela Fišerová, Ph.D. 152 kB