velikost textu

Svěření nezletilého dítěte do výchovy a úprava styku s ním po rozvodu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Svěření nezletilého dítěte do výchovy a úprava styku s ním po rozvodu
Název v angličtině:
The custody of underage children and the right to be in contact with them
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Lucie Váňová
Oponenti:
doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Id práce:
131543
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
7. 10. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
rozvod, svěření do výchovy, styk
Klíčová slova v angličtině:
divorce, custody of an underage child, contact with an underage child
Abstrakt:
Resumé Předmětem této diplomové práce je právní problematika „Svěření nezletilého dítěte do výchovy a úprava styku s ním po rozvodu.“ Práce je zaměřena na právní instrumenty zakotvené v českém právním řádu za účelem ochrany dítěte, jehož rodiče se rozvádějí, event. spolu nežijí. Práce se věnuje historickému vývoji i platné právní úpravě rozvodu, formám porozvodové péče o dítě i styku dítěte s oběma rodiči, resp. s širší rodinou. Důraz je přitom kladen na rozhodovací praxi opatrovnických soudů, i na stěžejní rozhodnutí Nejvyššího a Ústavního soudu České republiky v této věci. V komparaci s českou právní úpravou je popsána též právní úpravu slovenská, a to zejména s ohledem na odlišnosti, které jsou výsledkem již téměř dvacetiletého odděleného vývoje obou právních řádů. Vzhledem k právě probíhající rekodifikaci soukromého práva se práce zabývá též změnami, které by do současné právní úpravy měl přinést s účinností od 1. ledna 2014 nový občanský zákoník. S ohledem na osobní a emocionální charakter vztahů regulovaných rodinným právem nelze ponechat stranou ani psychologické aspekty rozvodu rodičů a následné péče o dítě. Proto se práce okrajově věnuje též psychologickým dopadům rozvodu na dítě i na chování rodičů, jejichž znalost je nezbytná pro opatrovnické soudce, sociální pracovníky, mediátory i advokáty poskytující služby v oblasti rodinného práva. Práce je rozdělena do osmi kapitol, a to: Úvod; Rozvod manželství; Svěření dítěte do výchovy; Styk s dítětem; Slovenská právní úprava rozvodu s nezletilými dětmi; Závěr; Seznam použitých zkratek, literatury a judikatury. Úvod je věnován úvaze nad rolí rodiny v současné společnosti, nad významem a specifiky rodinného práva a nezbytností zvýšené ochrany nezletilého dítěte v rodinněprávních vztazích. Druhá kapitola se zabývá vývojem právní úpravy rozvodu manželství, platnou právní úpravou obsaženou v zákoně č. 94/1963 Sb., o rodině, i změnami, které přináší nový občanský zákoník. Jsou zde popsány jednotlivé varianty rozvodu manželství, tzn. rozvod se zjišťováním příčin rozvratu; rozvod bez zjišťování příčin rozvratu i tzv. ztížený rozvod. Zvláštní pozornost je věnována dohodě rodičů o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu a ochraně zájmů nezletilých dětí rozvádějících se rodičů. Třetí kapitola rozebírá právní úpravu i psychologické aspekty svěření dítěte do výchovy jednoho či obou rodičů. Úvod kapitoly je věnován historickému vývoji rodičovské zodpovědnosti na našem území od Všeobecného občanského zákoníku 1811 do současnosti. Dále jsou popsány jednotlivé modely porozvodové výchovy, tj. svěření dítěte do výchovy jednoho z rodičů, společná a střídavá výchova; rozebrána kritéria, jimiž se soud zabývá při rozhodování o výchově nezletilého i právní úprava tzv. participačního práva dítěte. Podrobně je popsána rozhodovací praxe soudů i předpoklady, které musí být naplněny, aby soud mohl rozhodnout, resp. schválit dohodu rodičů o výchově nezletilého dítěte pro dobu po rozvodu. Stručně je popsána též problematika mezinárodních únosů dětí. Závěr kapitoly je věnován právní úpravě v novém občanském zákoníku. Čtvrtá kapitola se zabývá právem dítěte na péči obou rodičů a udržování pravidelného osobního styku s nimi a tomu odpovídajícímu právu rodiče, jemuž dítě nebylo svěřeno do výchovy, stýkat se se svým dítětem i po rozvodu manželství. V této části práce je rozebrána právní úprava styku dítěte s rodičem i dalšími příbuznými; dohoda rodičů a soudní rozhodnutí o úpravě styku; právní následky bránění oprávněnému rodiči ve styku s dítětem i důvody pro omezení či úplný zákaz styku soudem. Tato kapitola se zabývá též problematikou popouzení dítěte proti jednomu z rodičů, tzv. syndromem zavrženého rodiče i otázkou donucování dítěte ke styku s rodičem v případech, kdy dítě styk odmítá. S vymáháním práva na styk souvisí též problematika výkonu rozhodnutí o výchově a styku s nezletilým dítětem, předběžná opatření ve věcech péče soudu o nezletilé i náhrada škody za zmařený styk. Rozebrána je též judikatura Evropského soudu pro lidská práva ve věcech stížností oprávněných rodičů proti České republice na porušení čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, tj. práva na respektování rodinného života. Závěr kapitoly je věnován rozhodování ve věcech péče soudu o nezletilé v případě změny poměrů a právní úpravě styku s dítětem v novém občanském zákoníku. Pátá kapitola popisuje vývoj rodinného práva na Slovensku a platnou právní úpravu rozvodu, svěření dítěte do péče a styku s ním ve slovenském zákoně o rodině porovnává s právní úpravou v České republice. Šestá kapitola obsahuje závěr práce shrnující význam a cíle současné právní úpravy i klíčové otázky sledované problematiky. Kapitoly sedm a osm obsahují seznam použitých zkratek, literatury, judikatury i on- line zdrojů. Klíčová slova: rozvod, svěření do výchovy, styk
Abstract v angličtině:
Summary This Master’s degree thesis addresses the issue of “The custody of underage children and the right to be in contact with them.” The main attention is paid to the Czech legal instruments concerning the protection of underage children whose parents are getting divorced or do not live together. The thesis deals with the historical Czech legal development as well as the relevant legislation in force, different types of post-divorce care of children, their contact with both parents and other family members. A special emphasis is placed on the established practice of courts as well as relevant key judgments of the Czech Supreme Court and the Czech Constitutional Court. In comparison to the Czech legislation is described also the Slovak divorce regulation. Furthermore, relevant alterations introduced by the new Civil Code coming into effect on 1 January 2014 are considered. Due to the personal and emotional nature of family law relationships, the thesis discusses also the psychological impact of divorce on children and their parent’s behavior. These are important especially for judges, social workers, mediators and family law lawyers. The thesis is composed of the following eight chapters: Introduction; Dissolution of Marriage; Award of Custody of Children; Contact with Children; Slovak legal regulation of divorce with underage children; Conclusion; List of Abbreviations, Bibliography and Judgments. Chapter One is introductory and considers the role of family in our society, the significance of the family law, its specifics and the importance of additional protection of underage children in family relationships. Chapter Two examines the development of Czech divorce legislation, current legislation in force (Act No. 94/1963 Coll. on Family, as amended) and alterations introduced by the new Civil Code. The chapter describes different types of divorce, settlement of the relationship between spouses and their underage children after divorce and protection of these children’s interests. The following chapter looks at the legal regulation and psychological aspects of awarding custody of children to the care of one or both parents. The chapter starts with a description of the historical development of parental responsibility in the area of today’s Czech Republic since the Austrian Civil Code of 1811 up to now. Then we examine various models of upbringing children after divorce as well as the criteria considered by the court when making a decision about awarding custody. Furthermore, the question of participatory rights of children is addressed, followed by the description of the established practice of courts and necessary preconditions for the court decision. Finally, the legal regulation of the new Civil Code is introduced. Chapter Four discusses the right of children to parental care and to regular contact with both parents as well as the visitation right of a parent who was not awarded of custody. This chapter examines legal regulations of contact between children and their parents or other family members; parental agreement and judgment regulating the visitation right; legal consequences of violating the visitation right and reasons for restriction or court ban of parental contact. Moreover, it deals with inciting of children against the other parent (i.e. parental alienation syndrome), making the children to visit their parent against their will and other relevant issues. The chapter then shifts the focus to the judgments of the European Court of Human Rights concerning complaints of parents against the Czech Republic for a breach of Article 8 of the Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms (i.e. the right to respect for his/her family life). The end of this chapter then looks at the relevant decision- making practice of courts if circumstances change and legal regulation of visitation rights in the new Civil Code. Chapter Five deals with Slovak legal regulation of divorce with underage children. The chapter starts with a description of the historical development of Slovak family law and it compares Czech and Slovak divorce legislation, legal regulation of award of custody of children and contact with children. Conclusions are drawn in Chapter Six that summarizes the aims and goals of the current legislation and its key issues. The final two chapters then offer lists of abbreviations, bibliography, judgments and on-line sources. Key words: divorce, custody of an underage child, contact with an underage child
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Lucie Váňová 1.41 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Lucie Váňová 61 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Lucie Váňová 60 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. 31 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 25 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 151 kB