velikost textu

Virtualita a konstrukce nové vizuality

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Virtualita a konstrukce nové vizuality
Název v angličtině:
Virtuality and Construction of New Visuality
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Hana Hunčovská
Vedoucí:
Mgr. Michaela Fišerová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Vladimír Černý, DiS.
Id práce:
131530
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra elektronické kultury a sémiotiky (24-KEKS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Elektronická kultura a sémiotika (EKS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 6. 2015
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
lineární perspektiva, logika databáze, narativ, rizoma, simulace, simulakrum, vidění, virtualita, vizualita, vizualizace, vizuální režim
Klíčová slova v angličtině:
linear perspective, logic of database, narrative, rhizome, scopic regime, simulation, simulacrum, virtuality, vision, visuality, visualization
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná diplomová práce řeší problém specifických virtuálních zobrazovacích metod a jejich vlivu na konstrukci nové vizuality. Cílem práce je na příkladu digitálních obrazů z oblasti současné medicíny ukázat, jak počítačové simulace a vizualizace proměňují naše vnímání skutečnosti a způsoby našeho nahlížení na svět. V současnosti nejsou výjimkou skeptické teorie týkající se zapojení nových počítačových technologií do oblasti lidského vědění. V této práci se proto budeme věnovat otázce typu vědění, jež nám virtuální vizualizace skutečnosti poskytují, a budeme se snažit dokázat, že virtuální simulace nemusí být pro člověka hrozbou, ale naopak, že rozvíjením vizuální imaginace podporují nový typ poznání, jež přispívá k nové tvořivosti. V práci využijeme poznatků z oblasti teorie nových médií (P. Lévy), teorie vizuality (N. Bryson) a filozofie postmoderny (G. Deleuze). Klíčové pojmy Lineární perspektiva, logika databáze, narativ, rizoma, simulace, simulakrum, vidění, virtualita, vizualita, vizualizace, vizuální režim
Abstract v angličtině:
Abstract This dissertation focuses on the problematic of the use of specific virtual representational methods and their influence on the construction of the new visuality. The aim of this dissertation is to show how computer simulations and visualizations used in medical imaging change the way of our apprehension of the world. Nowadays, within academic circles we witness both optimistic and sceptic theories concerning the effects of integration of computer technology and human apprehension. In this work we would like to answer the question about the type of knowledge we gain through virtual visualizations and we would like to prove that virtual simulations don´t necessarily have to be a threat but, on the contrary, by developing visual imagination they can support new, creative apprehension of reality. Key words Linear perspective, logic of database, narrative, rhizome, scopic regime, simulation, simulacrum, virtuality, vision, visuality, visualization
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Hana Hunčovská 955 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Hana Hunčovská 173 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Hana Hunčovská 92 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Michaela Fišerová, Ph.D. 136 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Vladimír Černý, DiS. 34 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc. 152 kB