velikost textu

Kolektivní inteligence a role jedince: na příkladu sociálního aktivismu online

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kolektivní inteligence a role jedince: na příkladu sociálního aktivismu online
Název v angličtině:
Collective Intelligence and the Functions of Individual: Using an Example of Social Activism Online
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Marie Batrlová
Vedoucí:
prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc.
Oponent:
doc. PhDr. Ivan Mucha, CSc.
Id práce:
131523
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra elektronické kultury a sémiotiky (24-KEKS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Elektronická kultura a sémiotika (EKS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Kolektivní inteligence – Kyberkultura – Kyberprostor – Internet – Moudré davy – Emergence – Inteligence – Sociální aktivismus – Přímá demokracie – Chytrý telefon.
Klíčová slova v angličtině:
Collective intelligence – Cyberculture – Cyberspace – Internet – Smart mobs – Emergence – Intelligence – Social activism – Direct democracy – Smartphone.
Abstrakt:
Diplomová práce s názvem Kolektivní inteligence a role jedince: na příkladu sociálního aktivismu online si vypůjčuje koncept Pierra Lévyho kolektivní inteligence a snaží se jej ověřit v praxi, a to v aplikovatelnosti, hledáním analogií, na příklad sociálního aktivismu 21. století na internetu a za použití chytrého telefonu jako nástroje přístupu do kyberprostoru. Práce se opírá o mediální teorie soustřeďující se zejména na nový druh inteligence komunity a na vliv nových komunikačních technologií na člověka, dále se věnuje pracím na téma novodobého aktivismu, ve kterém vidím stejně jako v kolektivní inteligenci potenciál přímé demokracie. Na konec jsou uvedeny příklady sociálního aktivismu online a předchůdců přímé demokracie. Důležitým problémem kolektivní inteligence v praxi se stala pravidla chování jedinců a Lévyho vidina kolektivní inteligence jako vrcholu humanity.
Abstract v angličtině:
Final thesis titled Collective Intelligence and the Functions of Individual: Using an Example of Social Activism Online uses definition of collective intelligence by Pierre Lévy, and tries to verify it throught practice of social activism on the internet using a smartphone as a tool for accessing cyberspace. The theses is based on media theory works focusing in particular on a new kind of intelligence of community and the impact of new communication technologies on humans. Next part is about the topics of social activism, when considering together or independently with collective intelligence, provides the potential for direct democracy. Lastly there are few examples of social activism online or forerunners of direct democracy. As an important issue of collective intelligence in practice emerge the rules of behavior of individuals and Lévy’s vision of collective intelligence as a peak of humanity.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marie Batrlová 862 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Marie Batrlová 44 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Marie Batrlová 45 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc. 173 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Ivan Mucha, CSc. 124 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Michaela Fišerová, Ph.D. 152 kB