velikost textu

Léčba a tlumení varroázy v chovu včel a včelařství jako didaktické téma

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Léčba a tlumení varroázy v chovu včel a včelařství jako didaktické téma
Název v angličtině:
Medical and treatment varroasis moderating in bee farming and beekeeping as didactical topic
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Tereza Knesplová
Oponenti:
prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc.
Ing. Leoš Dvorský
Id práce:
131456
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - biologie (RIGO BI)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
6. 2. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Léčba,varroáza, chov včel, včelařství, didaktické téma
Klíčová slova v angličtině:
Medical,varroasis,bee farming,beekeeping, didactical topic
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce, navazující na práci diplomovou, se zabývá v obecné části komplexně roztočem kleštíkem včelím (Varroa destructor) a jeho vztahem ke včelám rodu Apis (se zaměřením na druh (Apis mellifera). Jak hostitel, tak parazit jsou komplexně představeni po stránce systematického zařazení, anatomické stavby, biologie, vývojového cyklu, poznání vzájemného vztahu, diagnostice, šíření, léčbě a prevenci varroázy u včely medonosné (Apis mellifera). Součástí rigorózní práce je také diskuse věnovaná včele východní (Apis cerana) se zaměřením na její rozšíření (poddruhy) a její obraně proti varroáze. V práci jsou také zmíněny základní informace o moru včelího plodu a nosematóze. Je zde také analyzována nákazová situace Varroa destructor v období 2004-2011 v České republice a komentář k nákazové situaci kleštíka na vybraných kontinentech. V praktické části jsou uvedeny vlastní výsledky experimentů líhnutí kleštíka včelího spolu se včelou medonosnou za různých teplot. Studovaná tématika byla v širších souvislostech zpracována i s ohledem na její didaktické využití. Z provedené SWOT analýzy učebnic (v diplomové práci, Knesplová, 2010) ohledně údajů o včele medonosné bylo zjištěno, že zde uvedené údaje lze považovat pouze za základní. To byl důvod k přípravě doplňujících materiálů využitelných k výuce. Byly vytvořeny příručky o včele medonosné pro tři věkové kategorie základních a středních škol, k nim pak byly vypracovány kontrolní testy. Byla připravena přednáška o kleštíku včelím, včele medonosné a včele východní a její úspěšnost byla vyhodnocena pomocí připravených dotazníků u studentů na Univerzitě třetího věku a volného času seniorů. V navrženém laboratorním cvičení je uveden návod na přípravu preparátů včely medonosné. Součástí práce je i návod na tvorbu preparátu křídla včely medonosné. V rámci rigorózní práce byly prakticky odzkoušeny PowerPointové prezentace spolu s pracovními listy a to mezi žáky na základní škole a gymnáziu. Další výzkum byl věnován znalostem žákům na základních školách a gymnáziích, pomocí dotazníkového šetření byl testován rozdíl ve znalostech žáků na vesnici a ve městech. Další využitou skupinou respondentů byli včelaři, kde bylo cílem získat metodou rozhovorů a dotazníkového šetření přehled o jejich praktických dovednostech a teoretických znalostech o varroáze.
Abstract v angličtině:
Abstract The rigorous dissertation extending the graduation thesis deals in its general part comprehensively with a parasitic mite Varroa destructor and its relation to the bees of the Apis genus (with focus on the species Apis mellifera). Both the host and the parasite are comprehensively introduced in terms of systemic classification, anatomical constitution, biology, developmental cycle, learning the mutual relationship, diagnosis, spreading, treatment and prevention of varroatosis in honey-bearing bees (Apis mellifera). As a part of the rigorous dissertation, there is discussion on Eastern honey bee (Apis cerana), concentrating on its spreading (subspecies) and its defence against varroatosis. The dissertation also mentions basic information about the American foulbrood (Histolysis infectiosa perniciosa larvae apium) and nosemosis. It also states the infection situation of Varroa destructor in the period of 2004-2010. Last but not least, I attempted to outline the infection situation of Varroa destructor on selected continents. Practical part of the dissertation lists the actual results of experimental incubation of Varroa destructor together with the honey-bearing bee in different temperatures. The studied theme was also processed with regard to its didactic potential. Performance of a SWOT analysis of textbooks (in the graduation thesis) regarding data on the honey-bearing bee found out that information given can only be considered as basic. That was a reason to prepare materials utilizable in teaching. Manuals on the honey-bearing bee were prepared for three age categories on the primary and secondary schools, and check tests were added to them with key. This part of the rigorous dissertation introduces a lecture on the Varroa destructor, the honey-bearing bee and the Eastern honey bee. Effectiveness of the lectures was evaluated via prepared questionnaires. The proposed laboratory exercise states instructions for preparing specimen of the honey-bearing bee. Within the framework of the rigorous dissertation, PowerPoint presentations were tried out together with worksheets, namely among the pupils at a primary school and at a grammar school. Further research dealt with knowledge of the pupils at primary schools and grammar schools, ascertained via questionnaire inquiries (testing differences in knowledge of pupils in villages and towns). Beekeepers were the next group of respondents, and the aim was to gather a summary of their practical knowledge of varroatosis (via a method of interviews with the respondents). The last chapter of the practical part contains findings on theoretical knowledge of the beekeepers regarding Varroa destructor gathered via a questionnaire inquiry.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Tereza Knesplová 3.99 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Tereza Knesplová 4.35 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Tereza Knesplová 150 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Tereza Knesplová 84 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc. 78 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Leoš Dvorský 53 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 131 kB