velikost textu

Výchova ke spiritualitě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výchova ke spiritualitě
Název v angličtině:
Education to Spirituality
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Miroslav Novotný
Oponenti:
PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D.
doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D.
Id práce:
131449
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - pedagogika (RIGO PG)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
3. 2. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
výchova, duch, spiritualita, výchova ke spiritualitě, cíle, metody a formy výchovy.
Klíčová slova v angličtině:
education, spirit, spirituality, education to spirituality, objectives, methods and forms of education.
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této práce je vytvořit pedagogickou koncepci výchovy ke spiritualitě. Snažím se o zmapování různých pohledů na lidskou spiritualitu. Spiritualita je jedním z důležit ých témat filozofie, proto se tomuto pohledu věnuji nejvíce. Následuje psychologie, v jejímž rámci se projevuje snaha uchopit tento pojem vědeckým způsobem. Všímám si také změn ve vnímání pojmu spiritualita, a to jak ve vztahu k náboženství, tak i k užívání tohoto pojmu, který je ekvivalentní s dříve častěji používaným pojmem duchovnost. Okrajově zmiňuji též některé teorie t ýkající se spiritualit y z oblasti biologie, kvantové fyziky a výzkumů mozku. Po uvedení některých východisek, z kterých lze vytvořit pojmový aparát, docházím k vlastní definici spiritualit y, konkretizuji výchovu ke spiri tualitě, včetně uvedení cílů, metod a forem této výchovy. Součástí práce je i menší výzkum, v kterém se snažím zjistit, jaká je míra spiritualit y respondentů, co vše tuto míru ovlivňuje, jakými formami a metodami respondenti rozvíjí svoji spiritualitu. Vý zkum dotazníkovou metodou je pojat dosti široce, tak, aby odpovídal charakteru této práce. Má spíše dokreslující význam. V závěrečné části této práce uvádím praktický návrh pro výukový program rozvoje spiritualit y, který jsem sestavil pro Waldorfské l yceum v Semilech, kde jsem působil jako učitel. Předpokládám, že by tato práce mohla sloužit jako příručka pro pedagogy, kteří by se problematikou spiritualit y zabývali. Klíčová slova: výchova, duch, spiritualita, výchova ke spiritualitě, cíle, metody a form y v ýchovy.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this work is to create a pedagogical concept of the education for spiritualit y. I try to map the various views of human spiritualit y. The spiritualit y is one of the important philosophy topics, so I dedicated this view most. Next is the psycholo gy, within witch I strive to grab this term in a scientific way. I also notice the changes in the perception of the term spirituality, namel y in the relation to the religion, as well as to the usage of this term, which is equivalent to the previousl y frequ entl y used term inwardness. Marginall y I also mention some theories related to the spiritualit y in the field of biology, quantum physics and brain research. After the initiation of some way outs, from which can be created the conceptual apparatus, I come t o m y own definition of the spiritualit y, I concretize the education to the spiritualit y including the initiation of goals, methods and means of this education. The part of this work is also a small study, in which I try to find out, what is the degree of the respondents spirituality, what forms and methods do the respondents evolve their spiritualit y and I am looking for the contexts between the respondents characteristics by practicing the various technics and the spiritualit y rate. Research questionnaire method is conceived quite broadl y, to suit the nature of this work. Its meaning is onl y illustrating. In the final part of this work I present a concept of spiritualit y education, which I compiled for Waldorf Lyceum in Semil y, where I worked as a teacher. I suppose that this work could serve as a guide for teachers who would deal with the issues of spiritualit y. Keywords: education, spirit, spiritualit y, education to spiritualit y, objectives, methods and forms of education.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Miroslav Novotný 1.47 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Miroslav Novotný 157 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Miroslav Novotný 46 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Miroslav Novotný 7 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D. 27 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D. 48 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 64 kB