text size

Analýza příčin neúspěšnosti romských žáků na základní škole

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Analýza příčin neúspěšnosti romských žáků na základní škole
Titile (in english):
Analysis of Reasons Leading to Primary School Failures of Romany Children
Type:
Rigorosum thesis
Author:
Mgr. Dana Míková
Opponents:
Mgr. Zbyněk Andrš, Ph.D.
RNDr. Milan Pospíšil
Thesis Id:
131436
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Study branch:
Teacher Training for Primary Schools (RIGO ZS)
Degree granted:
---
Defence date:
04/02/2013
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Romové, romské dítě, škola, vzdělávání, výchova, pedagog
Keywords:
Romany, Romany child, school, education, upbringing, teacher
Abstract (in czech):
Rigorózní práce se zabývá rozborem a analýzou příčin školní neúspěšnosti romských žáků na základní škole. V empirickém šetření je práce zaměřena na znalost či neznalost mateřského jazyka – romštiny a její případný vliv na počáteční školní neúspěchy romských žáků. Dále řeší problematiku soužití romské komunity a majoritní společnosti a v neposlední řadě míru užívání romského jazyka a jeho vývoj či úpadek do budoucna. Získané závěry vyplývají z výsledků dotazníkového šetření na vzorku romské komunity ve sledovaném regionu. Podstatná část práce je zaměřena na připravenost, školní zralost a jazykovou vybavenost romských žáků na počátku školní docházky a zdůrazňuje nutnost pochopení, porozumění a přijetí romského dítěte českým pedagogem tak, aby se bylo schopno vzdělávat v hlavním vzdělávacím proudu s ostatními žáky.
Abstract:
The rigorous work deals with the reasons leading to primary school failures of Romany children. The empirical research focuses on the knowledge or the lack of knowledge of the native language - the Romany language and its potential influence at the initial lack of success of the Romany pupils. Further it deals with the issues of coexistence of the Romany community with the majority society and last but not least the extent to which the Romany language is being used and its future development or decline. A substantial part of the work focuses on the readiness, the school maturity and language equipment of the Romany pupils at the beginning of their school attendance and highlights the necessity of understanding, comprehension and acceptance of the Romany child by the Czech teacher so that he is able to follow his education as a part of the main educational stream together with other pupils.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Dana Míková 2.28 MB
Download Attachment to the thesis Mgr. Dana Míková 21.96 MB
Download Abstract in czech Mgr. Dana Míková 25 kB
Download Abstract in english Mgr. Dana Míková 25 kB
Download Opponent's review Mgr. Zbyněk Andrš, Ph.D. 146 kB
Download Opponent's review RNDr. Milan Pospíšil 49 kB
Download Defence's report 59 kB