velikost textu

Podoby malířské exprese v současném českém umění v kontextu českého a zahraničního umění

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Podoby malířské exprese v současném českém umění v kontextu českého a zahraničního umění
Název v angličtině:
Forms of Expression in Painting in Contemporary Czech Art Within a Czech and International Art Context
Typ:
Disertační práce
Autor:
Barbora Ropková, Mag. phil.
Školitel:
doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D.
Oponenti:
PhDr. Tomáš Winter, Ph.D.
Tomáš Pospiszyl
Id práce:
131367
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Dějiny výtvarného umění (XVU)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
14. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
exprese – diverzita exprese - niterná exprese – subjektivita – autentičnost – spiritualita - kalkulovaná exprese – gesto – estetizace - konceptuální exprese – hybridní exprese - racionální koncept – inscenace - avantgarda – modernismus – utopie - expresionismus – abstraktní expresionismus – informel – existencialismus - postmodernismus – neoexpresionismus – Josef Bolf – Jakub Špaňhel – Lubomír Typlt
Klíčová slova v angličtině:
expression – diversity of expression – visceral expression – subjectivity – authenticity – spirituality – calculated expression – gesture – aestheticization – conceptual expression – hybrid expression – rational concept – productions – avant-garde – modernism - utopia – expressionism – abstract expressionism – informal – existentialism – postmodernism – neo-expressionism – Josef Bolf – Jakub Špaňhel – Lubomír Typlt
Abstrakt:
Abstrakt Disertační práce se zabývá tvorbou tří současných českých umělců – Josefa Bolfa, Jakuba Špaňhela a Lubomíra Typlta. Důvodem výběru byla skutečnost, že všichni tři umělci jsou zástupci téže generace, která na uměleckou scénu nastupuje na přelomu devadesátých let 20. století a počátku nového tisíciletí a jejich plátna lze shodně označit jako expresivní, ačkoliv jsou již při prvním pohledu patrné rozdíly v intervenci pocitové a rozumové složky, které se podílejí na procesu vzniku díla, ale i jeho obsahu. Současná expresivní malba je ovlivněna vývojem umění druhé poloviny 20. století, jež je založeno na neustálém poměřování expresivní subjektivity a její negace nebo vědomé aplikace a ironizace. Důležitou pomocí o uvažování odlišností v rámci exprese se mi stala klasifikace německého filozofa Martina Seela, který pracuje se třemi stupni expresivního výrazu - „elementárním”, „zpracovaným” a „kalkulovaným”, jež se v rámci každého jednotlivého díla mísí v odlišném poměru. Jeho dělení se mi stalo podkladem pro uvažování nad tím, že odlišnosti uměleckých stylů jako je expresionismus, abstraktní expresionismus či neoexpresionismus pramení v tom, že v každé etapě se proměňuje vzájemný podíl těchto tří výrazových stupňů, potažmo poměr subjektivní a racionální složky. Současnost, jež je charakterizovaná jako období míchání nejrůznějších stylů a uměleckých přístupů, potom může logicky umožňovat existenci navzájem odlišných expresivních názorů, protože v tvorbě současných umělců dochází k odlišnému míchání těchto tří výrazových stupňů paralelně. Rozhodla jsem se proto názorně prozkoumat pohyby, ke kterým došlo v rámci zahraniční a české scény v průběhu druhé poloviny 20. století na poli expresivní malby. Z toho důvodu, že české umění vznikalo v odlišných podmínkách, jsem proměny tohoto fenoménu zkoumala v těchto dvou geografických oblastech samostatně, ale také prováděla dílčí rozbory děl a komprace s tvorbou tří vybraných umělců na základě těchto poznatků. Tvorbu vybraných současných umělců – Josefa Bolfa, Jakuba Špaňhela a Lubomíra Typlta jsem následně, s použitím získaných poznatků, analyzovala v přiložených monografických medailonech. Bádání mi umožnilo prozkoumat a blíže naznačit odlišnosti expresivního výrazu těchto tří vybraných umělců, poukázat na spojitost s různými tendencemi na české a mezinárodní scéně, a zároveň prokázat možnou aplikaci fenomenologického dělení expresivního výrazu na rozbor tvorby nejen těchto tří vybraných umělců, ale rovněž na možnou interpretaci epoch spjatých s fenoménem exprese. Práce rovněž poukázala na neadekvátnost označení současné expresivní malby jako ryze subjektivního projevu individua, a na místo toho představila různé možné hybridní formy exprese, s nimiž se v rámci současné malby můžeme setkat.
Abstract v angličtině:
Abstract This dissertation thesis deals with the work of three contemporary Czech artists - Josef Bolf, Jakub Špaňhel and Lubomír Typlt. The reason for choosing these three was the fact that all of the artists represent the same generation which entered the art scene in the late 1990s and their canvases can be equally described as expressive, although right at first glance there are noticeable differences in the intervention of the emotional and sense elements which participated in the creation process of the work of art, but also in its content. Contemporary expressive paintings are influenced by the development of art in the second half of the 20th century which is based on the continuous comparing of expressive subjectivity and its negation or intentional application and irony. That is why I decided to illustratively explore the movements which took place in terms of the foreign and Czech scene during the second half of the 20th century in the field of expressive painting. Because the Czech art arose in different conditions, I explored the changes of this phenomenon separately in these geographical areas, but at the same time I carried out a partial analysis of the works and comparisons with the work of the three chosen artists based on these findings. Subsequently, I analysed the work of the chosen contemporary artists – Josef Bolf, Jakub Špaňhel and Lubomír Typlt, using my findings, in the monographic entries attached to this thesis. The research enabled me to explore and indicate the differences of the expressive aspect of the three chosen artists in more detail, point out the relation to different tendencies on the Czech and international scene and at the same time prove the possible application of the phenomenological division of the expressive aspect for the analysis of the work not only of the three chosen artists, but also a possible interpretation of eras connected with the phenomenon of expression. The thesis also pointed out the inadequacy of referring to contemporary expressive paintings as to the purely subjective expression of an individual, and instead I introduced several possible hybrid forms of expression we can face in the contemporary paintings.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Barbora Ropková, Mag. phil. 2.46 MB
Stáhnout Příloha k práci Barbora Ropková, Mag. phil. 26.28 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Barbora Ropková, Mag. phil. 101 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Barbora Ropková, Mag. phil. 79 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Barbora Ropková, Mag. phil. 598 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D. 244 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Tomáš Winter, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta Tomáš Pospiszyl 1.5 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.68 MB