velikost textu

Analýza dvou latinských překladů Husovy České nedělní postily v rkp. Brno, Moravská zemská knihovna, MK 56 a MK 91 a jejich částečná edice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza dvou latinských překladů Husovy České nedělní postily v rkp. Brno, Moravská zemská knihovna, MK 56 a MK 91 a jejich částečná edice
Název v angličtině:
Analysis of Two Latin Translations of Hus´ Czech Sunday Postil in Mss.Brno, Moravian library, Mk 56 and Mk 91 a their Partial Edition
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jan Odstrčilík
Školitel:
doc. Mgr. Lucie Doležalová, M.A., Ph.D.
Oponenti:
Mgr. Pavel Soukup, Ph.D.
PhDr. Jana Zachová, CSc.
Id práce:
131339
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Latinská medievistika a novolatinská studia (XLME)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Jan Hus, Česká nedělní postila, latinské překlady, středověká latina, vícejazyčnost, kazatelství
Klíčová slova v angličtině:
John Hus, Czech Sunday Postil, Latin translations, medieval Latin, multilingualism, preaching
Abstrakt:
Analýza dvou latinských překladů Husovy České nedělní postily v rkp. Brno, Moravská zemská knihovna, Mk 56 a Mk 91 a jejich částečná edice Mgr. Jan Odstrčilík Abstrakt Předmětem této práce jsou dvě latinská zpracování České nedělní postily zachovaná v rkp. Mk 91 a Mk 56 uchovávaných nyní v Moravské zemské knihovně v Brně. Hlavní pozornost se soustředí na Mk 91, který je věrným, ba až doslovným překladem obsahujícím množství českých slov. Tato vícejazyčná charakteristika je zkoumána v kontextu makarónské kazatelské literatury Evropy. Zvláštní část této práce je proto věnována jak metodologickým otázkám spojeným s vícejazyčností (autorství, typy bilingvismu, performance atd.), tak komparativnímu rozboru tří jiných dochovaných vícejazyčných kazatelských sbírek z českého prostředí, a to Quadragesimale admontskému, Husových Betlémských kázání a postily Michala Poláka nazývané Sermones de sanctis latino-bohemici. Samotný překlad v Mk 91 je zkoumán jednak po jazykové, jednak po obsahové stránce. V rámci jazykové části jsou ukázány specifické problémy, se kterými se musel překladatel při své práci vypořádávat (rozdílný systém časů v latině a v češtině, překlad přechodníků, použití zájmen). Zvláštní pozornost je pak věnována chybám v překladu, vzniklým specifickým postupem překladatele. V obsahové části je ukázáno, že přestože se jedná o překlad většinou doslovný, je v něm provedeno množství systematických změn (vynechávky, doplňky, úpravy), které odpovídají ideologickému zázemí překladatele. Práce řeší povahu těchto změn, jejich jazykový, literární a společenský kontext. Součástí této práce je kritická edice zimní části latinského překladu Husovy České nedělní postily z Mk 91. V příloze se nachází také přepis jednoho kázání z Mk 56.
Abstract v angličtině:
Analýza dvou latinských překladů Husovy České nedělní postily v rkp. Brno, Moravská zemská knihovna, Mk 56 a Mk 91 a jejich částečná edice Analysis of Two Latin Translations of Hus’ Czech Sunday Postil in Mss. Brno, Moravian Library, Mk 56 and Mk 91 and their Partial Edition Mgr. Jan Odstrčilík Annotation This study examines two unedited Latin versions of Jan Hus’s Czech Sunday Postil, which are preserved in mss. Mk 91 and Mk 56 in the Moravian library in Brno, Czech Republic. The primary analysis is of ms. Mk 91, which provides a faithful, or even word-for-word, translation of the Czech original, edited by Jiří Daňhelka, but still contains a number of Czech words. This multilingual characteristic is studied in the context of macaronic sermon literature. Methodological problems and approaches in this field are discussed (authorship, types of bilingualism, performance of bilingual sermons), alongside three Latin-Czech macaronic sermon collections: the Quadragesimale admontskému, Hus’s Sermons from the Bethlehem chapel, and the postills of Michal Polák also called the Sermones de sanctis latino-bohemici. Both the language and the contents of Mk 91 are studied in this work. In the part concerning the language, various problems are presented with which a translator had to deal (different system of cases in the Czech and Latin languages, translation of participles, and usage of pronouns). Special attention is paid to errors in the translation, which were caused by a specific approach of the translator. In the analysis of the contents, it is demonstrated that although the translation was mainly done word-for-word, one can nevertheless find many systematic changes (omissions, insertions and adaptations) corresponding to the ideological background of the translator. The analysis seeks to identify the motivations behind these changes and consequently the specific audience for which the translation was made. The analytical study is followed by the critical Latin edition of the winter part of Hus’s Czech Sunday Postills from ms. Mk 91. One selected sermon from Mk 56 is also transcribed in the attachment.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Odstrčilík 37.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Odstrčilík 122 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Odstrčilík 122 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Jan Odstrčilík 288 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Lucie Doležalová, M.A., Ph.D. 283 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavel Soukup, Ph.D. 179 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jana Zachová, CSc. 1.66 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 37 kB
Stáhnout Errata Mgr. Jan Odstrčilík 127 kB