text size

Axiologie reklamy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Axiologie reklamy
Titile (in english):
Axiology of advertising
Type:
Dissertation
Author:
Mgr. Bohumil Kartous, Ph.D.
Supervisor:
PhDr. Otakar Šoltys, CSc.
Opponents:
PhDr. Marie Pravdová, Ph.D.
prof. PhDr. Jarmila Doubravová, PhD., CSc
Thesis Id:
131312
Faculty:
Faculty of Social Sciences (FSV)
Department:
Department of Media Studies (23-KMS)
Study programm:
Media and Communications Studies (P7202)
Study branch:
Media Studies (XMS)
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
12/06/2013
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Abstract (in czech):
1. Abstrakt Tato práce si bere za cíl zmapovat vztah mezi sdíleným hodnotovým systémem společnosti a reklamou jako svébytným a vlivným komunikačním formátem. Práce nejprve rekapituluje odpovídající teoretické přístupy z oblasti vývoje hodnot ve společnosti i z oblasti mediální teorie, na jejichž poznatcích vytváří vlastní metodu pro následnou analýzu vybraných případových studií. Těžiště práce spočívá v objasnění interakce mezi reklamou a hodnotovým systémem, v němž stěžejní roli hraje pojem „hodnotové pole“, jež reklama vytváří proto, aby prosadila daný prvek do sociální reality adresáta sdělení. Způsob, jakým reklama hodnotová pole vytváří, je explikován pomocí dekonstrukce vybraných reklamních sdělení. Práce dále poukazuje na různé derivace ve způsobu konstruování hodnotových polí, které reklama vytváří proto, aby překonala bariéry dané formátem reklamního sdělení, zejména jeho apriorní účelovosti. V neposlední řadě práce také upozorňuje na rizika vyplývající z těsné interakce mezi reklamou a hodnotovým systémem a navrhuje řešení, jak tato rizika eliminovat.
Abstract:
1. Abstract This dissertation is focused on the relation between social system of values and advertisement as an authentic and powerful form of communication. Dissertation firstly summarise relevant theoretical approaches from the field of development of values and also from the field of media theory, upon them is creating its own method applicable for the analysis of selected case studies. Core of the dissertation lays in clarification of interaction between advertisement and system of values where the pivotal role plays the concept of “value field” which is constructed by the ad message with purpose to enforce given element into the social reality shared by the recipients of message. The way how ad message makes construction of its value fields is explicated through the deconstruction of selected ad messages. Dissertation further points out several derivations of value fields - constructions used by advertisement producers for the easier overcoming of barriers related to ad messages, particularly to the expediency of them. Last but not least dissertation puts forward cautions about some risks and challenges caused by close interaction between advertisement and system of values. Dissertation concludes by proposing solutions to how eliminate them.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Bohumil Kartous, Ph.D. 3.74 MB
Download Abstract in czech Mgr. Bohumil Kartous, Ph.D. 23 kB
Download Abstract in english Mgr. Bohumil Kartous, Ph.D. 23 kB
Download Opponent's review PhDr. Marie Pravdová, Ph.D. 357 kB
Download Opponent's review prof. PhDr. Jarmila Doubravová, PhD., CSc 402 kB
Download Defence's report 230 kB