velikost textu

Axiologie reklamy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Axiologie reklamy
Název v angličtině:
Axiology of advertising
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Bohumil Kartous, Ph.D.
Školitel:
PhDr. Otakar Šoltys, CSc.
Oponenti:
PhDr. Marie Pravdová, Ph.D.
prof. PhDr. Jarmila Doubravová, PhD., CSc
Id práce:
131312
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (P7202)
Obor studia:
Mediální studia (XMS)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
12. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
1. Abstrakt Tato práce si bere za cíl zmapovat vztah mezi sdíleným hodnotovým systémem společnosti a reklamou jako svébytným a vlivným komunikačním formátem. Práce nejprve rekapituluje odpovídající teoretické přístupy z oblasti vývoje hodnot ve společnosti i z oblasti mediální teorie, na jejichž poznatcích vytváří vlastní metodu pro následnou analýzu vybraných případových studií. Těžiště práce spočívá v objasnění interakce mezi reklamou a hodnotovým systémem, v němž stěžejní roli hraje pojem „hodnotové pole“, jež reklama vytváří proto, aby prosadila daný prvek do sociální reality adresáta sdělení. Způsob, jakým reklama hodnotová pole vytváří, je explikován pomocí dekonstrukce vybraných reklamních sdělení. Práce dále poukazuje na různé derivace ve způsobu konstruování hodnotových polí, které reklama vytváří proto, aby překonala bariéry dané formátem reklamního sdělení, zejména jeho apriorní účelovosti. V neposlední řadě práce také upozorňuje na rizika vyplývající z těsné interakce mezi reklamou a hodnotovým systémem a navrhuje řešení, jak tato rizika eliminovat.
Abstract v angličtině:
1. Abstract This dissertation is focused on the relation between social system of values and advertisement as an authentic and powerful form of communication. Dissertation firstly summarise relevant theoretical approaches from the field of development of values and also from the field of media theory, upon them is creating its own method applicable for the analysis of selected case studies. Core of the dissertation lays in clarification of interaction between advertisement and system of values where the pivotal role plays the concept of “value field” which is constructed by the ad message with purpose to enforce given element into the social reality shared by the recipients of message. The way how ad message makes construction of its value fields is explicated through the deconstruction of selected ad messages. Dissertation further points out several derivations of value fields - constructions used by advertisement producers for the easier overcoming of barriers related to ad messages, particularly to the expediency of them. Last but not least dissertation puts forward cautions about some risks and challenges caused by close interaction between advertisement and system of values. Dissertation concludes by proposing solutions to how eliminate them.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bohumil Kartous, Ph.D. 3.74 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bohumil Kartous, Ph.D. 23 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bohumil Kartous, Ph.D. 23 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Marie Pravdová, Ph.D. 357 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jarmila Doubravová, PhD., CSc 402 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 230 kB