velikost textu

Řízení a kontrola regionálních médií v Československu v 70. a 80. letech 20. století na příkladu informování o kulturních událostech pardubického okresu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Řízení a kontrola regionálních médií v Československu v 70. a 80. letech 20. století na příkladu informování o kulturních událostech pardubického okresu
Název v angličtině:
Directing and control of regional media in Czechoslovakia in the 70s and 80s of the 20th century based on the example of media reflection of culture events in Pardubice district
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Veronika Trestrová
Školitel:
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.
Oponenti:
PhDr. Petr Orság, Ph.D.
prof. PhDr. Ondřej Felcman, CSc.
Id práce:
131261
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (P7202)
Obor studia:
Mediální studia (XXMS)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
28. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Komunistická strana Československa, Pardubice, média, tisk, Zář, Pražské jaro, 70. léta, 80. léta, kulturní politika
Klíčová slova v angličtině:
Czechoslovak Communist Party, Pardubice, media, press, Zář, Prague Spring, 70s, 80s, cultural politics
Abstrakt:
Abstrakt Tato disertační práci se zabývá působením tiskových orgánů Komunistické strany Československa v okrese Pardubice v období tzv. normalizace. Pro pochopení krize systému v 70. a 80. letech je nutné zabývat se nejprve tím, co jí předcházelo. V textu je tedy nejprve stručně popsán vývoj v období tzv. pražského jara v Československu a následné vojenské invaze v srpnu 1968. Poté jsou sledovány jednotlivé kroky k normalizaci – zejména změny v politice a médiích, které následovaly po zvolení Gustáva Husáka prvním tajemníkem KSČ v dubnu 1969. Následuje případová studie, která se zabývá okresem Pardubice. Hlavním tématem práce jsou pardubické okresní noviny Zář, text se však okrajově věnuje rovněž rozhlasu, závodním časopisům, východočeské pobočce Svazu českých novinářů nebo pardubické vysoké škole a osudu redaktorů studentského časopisu. V druhé části případové studie je pozornost upřena na kulturní rubriku novin Zář a její hlavní témata – například politická výročí a roli kultury. Analýza kulturní rubriky ukazuje, o čem se v ní během normalizace (ne)psalo a jakým způsobem. To bylo jedním z nástrojů, jímž si režim nad oblastí kultury a nad její prezentací veřejnosti zajišťoval kontrolu.
Abstract v angličtině:
Abstract This dissertation thesis addresses the history of public relations of the Communist Party in Czechoslovakia in Pardubice district. It is focussed at the period of so-called normalization. Firstly, it discusses the historical context of the time for understanding the crisis of the system in 70s and 80s. The first chapters describe so-called Prague spring and military invasion in August 1968. Next chapters stress changes in politics and media after the election of Gustáv Husák to become First Secretary of the Communist Party in April, 1969. The second part of text is case study about Pardubice district. The main topic of dissertation thesis are newspaper of Pardubice district – Zář. But there are also chapters about radio, factory newspaper, regional Union of Czech Journalists or College in Pardubice and editors of student magazine. In the second part of case study attention is focussed on cultural section of newspaper Zář and its main topics – for example political anniversaries and the role of culture. In cultural section I analyze which information and how they were, or were not presented to public. Supervision and control over the media content was one of the main regime’s tools to take over the culture area and its presentation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Veronika Trestrová 7.78 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Veronika Trestrová 56 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Veronika Trestrová 52 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petr Orság, Ph.D. 61 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Ondřej Felcman, CSc. 386 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 5.66 MB