velikost textu

Studium indukce intestinálních konjugačních enzymů doplňky stravy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Studium indukce intestinálních konjugačních enzymů doplňky stravy
Název v angličtině:
Study on the induction of intestinal conjugation enzymes by food supplements
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Johana Hrdinová
Vedoucí:
prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.
Oponent:
Mgr. František Bárta
Id práce:
131228
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra biochemie (31-250)
Program studia:
Klinická a toxikologická analýza (B1413)
Obor studia:
Klinická a toxikologická analýza (BKATA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
transferasy, western blot, protilátky, kancerogeny
Klíčová slova v angličtině:
transferases, Western blot, antibody, carcinogens
Abstrakt:
Cytochromy P450 (CYP) jsou enzymy hrající důležitou roli při metabolismu exogenních látek (například léčiv, kancerogenů, polutantů) a účastnící se metabolismu hydrofobních endogenních substrátů (například sterolů, mastných kyselin, prostaglandinů). Cytochromy podrodiny CYP1A se účastní aktivace prekancerogenů. Jelikož konzumace potravních doplňků obsahujících chemopreventivní látky (například flavonoidy), které mohou bránit procesu kancerogeneze, v posledních letech výrazně stoupá, přestože tyto látky mohou mít na organismus také negativní účinek. Jsou totiž schopné cytochromy P450 indukovat, a tím navýšit riziko aktivace prekancerogenů. V této práci byl sledován indukční efekt některých flavonoidních látek: β-naftoflavonu, myricetinu, dihydromyricetinu a léčiva obsahujícího výtažek z červených listů vinné révy - Antistaxu®.
Abstract v angličtině:
Cytochrome P450s (CYP) are enzymes, that play an important role in the metabolism of foreign compounds (e.g. drugs, carcinogens, pollutants) and they also participate in the metabolism of hydrophobic endogenic substrates (e.g. sterols, fatty acids, prostaglandins). Cytochromes of subfamily CYP1A are involved in activation of precarcinogens. Whereas the consumption of dietary supplements containing chemopreventive substances (e.g. flavonoids) that can prevent the process of carcinogenesis is significantly increasing in recent years, although these substances may also have a negative effect on the organism. That because these substances can induce the cytochrome P450s and thus increase the risk of activation precarcinogens. In this study had been investigated the inductive effect of some flavonoids compounds – β-naphthoflavone, myricetin, dihydromyricetin and a drug containing an extract of red vine leafs - Antistax®.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Johana Hrdinová 874 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Johana Hrdinová 68 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Johana Hrdinová 66 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. 39 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. František Bárta 65 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. 81 kB
Stáhnout Errata Bc. Johana Hrdinová 57 kB