velikost textu

Vliv nacionálněsocialistického režimu na židovské obyvatelstvo za druhé světové války v Protektorátu Čechy a Morava a v Slovenském státu.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv nacionálněsocialistického režimu na židovské obyvatelstvo za druhé světové války v Protektorátu Čechy a Morava a v Slovenském státu.
Název v angličtině:
Influence of the National Socialist regime on the aryanizations in the Czech lands and in Sovakia during the Second World War.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kristýna Palkosková
Vedoucí:
PhDr. Petr Šafařík
Oponent:
Hana Kubátová, PhD.
Id práce:
131137
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (MTS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
arizace, druhá světová válka, Protektorát Čechy a Morava, Slovenský stát, židé
Klíčová slova v angličtině:
aryanization, the Second World War, the Protectorate of Bohemia and Moravia, the Slovak Republic, Jews
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá protižidovskými opatřeními v Protektorátu Čechy a Morava a ve Slovenském státě v období druhé světové války. Analyzuje vztah mezi Německou říší a nástupnickými útvary Česko-Slovenské republiky. Cílem práce je najít spojitost mezi vnitřním uspořádáním Protektorátu Čechy a Morava a Slovenského státu s protižidovskými opatřeními přijímanými za druhé světové války. Nacionálněsocialistická ideologie se vymezila vůči skupině obyvatelstva židovského původu a snažila se o její vyřazení z veřejného života a následnou likvidaci. Tyto cíle byly na územích pod vlivem nacistického Německa nebo kolaborujících států dosaženy pomocí protižidovských opatření. Tato opatření byla přijímána samotnými národními politickými reprezentacemi nebo byla z nacistického Německa přímo nařízena. V případě Protektorátu Čechy a Morava a Slovenského státu se jednalo o kombinaci iniciativy národních politických představitelů a vliv Německé říše v otázce protižidovských opatření.
Abstract v angličtině:
Abstract This Bachelor thesis deals with anti-Jewish measurements in the Protectorate of Bohemia and Moravia and in the Slovak Republic during the Second World War. It analyses the relationship between the German Empire and two successors on the area of the Czech-Slovak Republic. The thesis aims to discover relationship between internal structure of the Protectorate of Bohemia and Moravia and the Slovak Republic and anti-Jewish measurements, which were implemented by national political representations or they were ruled by the Nazi Germany. In the case of the Protectorate of Bohemia and Moravia and the Slovak Republic the implementation of these measurements was combination of the initiative from national political representations and the influence of the German Empire.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristýna Palkosková 880 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kristýna Palkosková 65 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kristýna Palkosková 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Petr Šafařík 83 kB
Stáhnout Posudek oponenta Hana Kubátová, PhD. 125 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 29 kB