velikost textu

Vybrané problémy aplikace insolvenčního zákona

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vybrané problémy aplikace insolvenčního zákona
Název v angličtině:
Selected problems of application of the Insolvency Act
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Martin Kulíř
Oponenti:
JUDr. Tomáš Pohl
JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Id práce:
131115
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
18. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova v angličtině:
bankruptcy law, discharge of debts, practical issues
Abstrakt:
Dne 1. ledna 2008 vstoupil v účinnost zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho řešení (insolvenční zákon), který tvoří současnou právní úpravu úpadku v České republice. Důvodem pro přijetí nové právní úpravy nebyla pouze zastaralost starého zákona, ale zároveň i nutnost přizpůsobit českou právní úpravu právu Evropské unie. Insolvenční zákon spolu s jeho prováděcími předpisy tak tvoří zcela nové zákonné úpravy řešení úpadku, který je založen na zcela nových principech, přepracovává staré způsoby řešení úpadku dlužníka a zároveň i zavádí nové moderní způsoby. Kromě tradičního způsobu řešení úpadku konkursem zavádí insolvenční zákon dva nové sanační způsoby řešení úpadku – reorganizaci a oddlužení – které jsou výhodnější pro dlužníka i věřitele. Reorganizace je určena pro dlužníky podnikatele, oddlužení pak pro dlužníky nepodnikající. Tato nová zákonná úprava má však také mnoho nedokonalostí, které ztěžují její praktickou aplikaci. V této práci se tak snažím nejzásadnější problémy vybrat a blíže je přiblížit. Toto je tedy i hlavním účelem této práce – upozornit na největší problémy aplikace insolvenčního zákona a navrhnout jejich možné řešení. Toto téma jsem si vybral především kvůli své dvouleté praxi v kanceláři insolvenčního správce, když jsem tak s praktickými problémy insolvenčního řízení velmi dobře obeznámen. Tato práce se skládá z devíti kapitol, když každá se zaměřuje na jiný problém insolvenčního zákona. První kapitola obecně popisuje insolvenční řízení dle současné právní úpravy. Je rozdělena do tří podkapitol, které se zabývají jednotlivými fázemi insolvenčního řízení a jeho základními pojmy. Ve druhé kapitole se zabývám problematikou odměňování insolvenčního správce. Především zde poukazuji na možnou protiústavnost současné vyhlášky o odměně insolvenčního správce. Třetí kapitola rozebírá povinnost insolvenčního správce být pojištěn, když tuto zákonnou povinnost vykládám ve světle současné judikatury Evropského soudu pro lidská práva, z jejíhož hlediska se může zdát tato povinnost zbytečnou. Ve čtvrté kapitole se zaměřuji na zákonnou definici zajištěného věřitele, které se na první pohled může zdát být zcela jasnou, když však i s tímto jsou spojeny v praxi nejasnosti. Pátá kapitola se zabývá povinností informovat známé věřitele dlužníka. Tato povinnost zde až na výjimky v současné době není, a proto se zabývám možností jejího zavedení, a to především s ohledem na malé věřitele dlužníka, kteří mohou být takto nenávratně poškozeni. Šestá kapitola je ohledně možnosti kombinovat jednotlivé způsoby oddlužení, kde praxe insolvenčních soudů dovodila tuto možnost nad rámec zákona. Zde se tedy zabývám, nakolik je tento postup správný a jak by bylo možné ho vylepšit. V sedmé kapitole se pak zabývám největším současným problémem insolvenčního práva, kterým je společné oddlužení manželů. V této kapitole nejprve popisuji způsoby, jakými je nyní řešeno, když tyto způsoby podrobuji kritice vzhledem k jejich možné nezákonnosti. Závěrem této kapitoly navrhuji možný způsob řešení do budoucna. V kapitole osmé zmiňuji současnou praxi insolvenčních soudů povolovat oddlužení i některým podnikatelům. V deváté kapitole se pak zaobírám myšlenkou ohledně změny příslušnosti insolvenčních soudů, a to především s ohledem na jejich současnou přetíženost. Cíle, který jsem si stanovil na začátku práce, jsem tak dosáhl. Jako východisko z problémů, které jsem v práci nastínil, bych spatřoval v přijetí rozsáhlé novely insolvenčního zákona a s tím spojenou změnu v rozhodovací praxí insolvenčních a odvolacích soudů.
Abstract v angličtině:
Selected problems of application of the Insolvency Act On the 1st of January 2008, Act No. 182/2006 Coll. on Insolvency and its Resolution (Insolvency Act), which constitutes the substance of current legal regulation of bankruptcy law in the Czech Republic, came into force. There was a need to adopt new regulation emerged not only as a result of obsolescence of the original regulation, which – despite numerous direct or indirect amendments – was not able to respond adequately to economic changes, but also due to the necessity to adjust bankruptcy law to European legal regulations. The Insolvency Act together with implementing regulations form the basis of an entirely new and complex legal regulation which stands on its own principles, introduces uniform insolvency proceedings for all kinds of resolutions of insolvency and also new forms of insolvency resolutions. In addition to bankruptcy as a traditional and liquidating form of insolvency resolution, the Insolvency Act introduces a reorganisation and a discharge of debts as preservation methods of insolvency resolution which might be more profitable both for the debtor and his creditors. Reorganisation is designated for entrepreneurs, while discharge of debts was adopted as a resolution of state of insolvency of non-entrepreneurs. But this current legal regulation of bankruptcy law has a lot of imperfections that make its practical application difficult. In this dissertation I try to select the most problematic parts of current regulation and put this regulation to the test. The purpose of the study is to refer to the most serious problems of application the Insolvency Act and suggest possible solution of these problems. I chose this topic because I have two years long experience with work for insolvency administrator and I have to solve plenty of problems during this time that weren´t defined in Act. Because of that I have a lot of topics and practical problems that should be used in this dissertation. The study is composed of nine chapters, each of them dealing with different aspects of current issues of bankruptcy law. Chapter One is introductory and defines the bankruptcy law in the Czech Republic. The chapter is subdivided into three parts. Part One explains what the bankruptcy is. Part Two deals with methods which can be used for solution of bankruptcy. Part Three then describes individual proceedings about these methods. Chapter Two is focused on the problem of the reward of insolvency administrator. In this chapter I conclude that current legal way to reward insolvency administrator may be in the conflict with the Constitution. Chapter Three deals with obligation of insolvency administrator to conclude insurance against damage which he can do. In this chapter I point out the decision of the European Court of Human Rights which can make this obligation useless. Chapter Four looks at definition of the secured creditor. There I point out that definition used in the Act is far more complicated that it looks like. Chapter Five is focused on obligation to inform the known creditors. Here I suggest to establish this obligation in the larger scope than it is now. My suggestion follows from experience that there are many small creditors that lost their claims because they do not know about the bankruptcy proceeding. Chapter Six deals with possibility of combination two ways of discharge of debts together. Resolution of these considerations is that it is possible but not in strictly legally way. Chapter Seven points out the biggest problem of application of Insolvency Act which is the common discharge of debts for marriage couple. In this chapter I describe the procedure which is used now and point out its biggest problems. At the same time I offer several possible solutions. Chapter Eight deals with possibility of discharge of debts for entrepreneurs. Although the Act does not allow this proceeding, some Courts have different opinion and they allow this method for solving bankruptcy of entrepreneurs. In Chapter Nine I propose the possible change in jurisdiction of bankruptcy proceeding and I point out the advantages and disadvantages of the suggested change. The main aim of the thesis has been reached. I suggest that an amendment should be passed and courts should better apply the legislation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Martin Kulíř 1.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Martin Kulíř 150 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Martin Kulíř 152 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Pohl 28 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 48 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 264 kB