velikost textu

Dohoda o vině a trestu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dohoda o vině a trestu
Název v angličtině:
Agreement on Guilty and Punishment
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Jan Pavel
Vedoucí:
doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Pavel Zeman
Id práce:
131084
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
6. 5. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Résumé Předkládaná rigorózní práce se zabývá problematikou nového právního institutu v trestním právu procesním, a to „dohodou o vině a trestu“. Cílem českého zákonodárce při konstrukci české obdoby jinak tradičně anglosaského konceptu dohodovacího řízení bylo zejména zjednodušení a zrychlení trestního procesu, neboť dle jeho závěru v současné době právní úprava nevyužívá všech možností, aby obviněnému zajistila v plném rozsahu právo na rychlý a spravedlivý proces. Přes jistě legitimní potřebu zajistit průběh trestního řízení tak, aby byla zajištěna „rychlá“ spravedlnost, je s ohledem na doposud probíhající diskusi nejen odborné veřejnosti, otázka, zda je dohoda o vině a trestu tím správným nástrojem, jak tohoto stavu dosáhnout. Dohoda o vině a trestu je obecně konceptem anglosaským, je tedy produktem právní kultury od tuzemské v principu odlišné, přičemž aby mohl v takovýchto odlišných podmínkách efektivně fungovat, bylo nezbytné poněkud přehlédnout tradiční představu o trestním procesu, jak jej známe ve standardní podobě. Zastánci vzniku tohoto právního institutu před jeho kodifikací argumentovali tím, že díky dohodovacímu řízení podpoří aktivitu procesních stran, zjednoduší řízení, zejména pokud jde o dokazování, že trestní řízení bude tedy hospodárné a zároveň efektivní a v neposlední řadě, že přijetí dohody o vině a trestu je odrazem přeměny společnosti na společnost dialogu. Odpůrci zavedení dohod o vině a trestu naproti tomu argumentovali, že zejména otázka viny a trestu nemůže být předmětem jakékoli dohody, že o věrohodnosti doznání, s ohledem na možný kalkul, je možné dosti pochybovat, nebo také, že se díky „dohodnutému“ trestu vytrácí jeho etický rozměr, a konečně, že aplikací tohoto institutu dochází k masivní kolizi s řadou tradičních zásad trestního práva, jako je zásada materiální pravdy, volného hodnocení důkazů, veřejnosti, ústnosti a bezprostřednosti. Tato práce však řeší předestřenou problematiku i řady jiných hledisek, zejména pokud jde o možné překážky efektivní aplikace v podobě podmínek přípustnosti sjednání dohody o vině a trestu. Výstupem rigorózní práce jsou potom v návaznosti na předestření problémy (zejména ve zvláštní části práce), úvahy směřující např. k otázce, zda dohoda o vině a trestu své místo v českém trestním procesu? A pokud ano, jsou- li podmínky pro její aplikaci nastaveny vhodně nebo také, zda by neměl být celý koncept dohody o vině a trestu vycházet z principů např. restorativní justice apod.
Abstract v angličtině:
Résumé The presented thesis deals with the new legal institute of criminal procedural law, the “agreement on guilt and punishment”. The aim of the Czech legislator, when constructing the Czech version of the otherwise traditionally Anglo-Saxon concept of conciliation proceedings, was mainly to simplify and speed up the criminal trial, because according to his/her conclusion the present legislation does not use every opportunity to ensure the accused the full right to a speedy and fair trial. Despite the certainly legitimate need to ensure criminal proceedings in a way so as to ensure “quick” justice, the question is, considering the still ongoing debate of not only professionals, whether an agreement on guilt and punishment is the right tool to deliver this. The agreement on guilt and punishment is generally an Anglo- Saxon concept, it is thus a product of legal culture different in principle from the domestic one, and for it to be able to work effectively in such different conditions, it was necessary to somewhat overlook the traditional idea of a criminal trial as we know it in the standard form. Before its codification the proponents of this legal institute argued that the conciliation proceedings will support the activity of procedural parties, simplify the proceedings, in particular regarding the evidence, that the criminal proceedings will therefore be economical and at the same time effective, and last but not least, that the adoption of the agreement on guilt and punishment is a reflection of the society‘s transformation to the society of dialogue. The opponents of the implementation of agreements on guilt and punishment, on the other hand, argued that particularly the question of guilt and punishment cannot be the subject matter of any agreement, that the credibility of the confession, with regard to a possible calculus, can be quite doubtful, or also that thanks to the “agreed” punishment its ethical dimension is lost, and finally, that the application of this institute leads to a massive collision with a variety of traditional principles of criminal law, such as the principle of material truth, unfettered evaluation of evidence, the possibility of public and oral evidence and naturalness. This work, however, solves the raised issue, as well as a number of other aspects, especially in terms of the potential barriers of effective applications in the form of conditions of admissibility to negotiate an agreement on guilt and punishment. The outcome of the thesis are then, in response to the raised problems (especially in the special part of the thesis), considerations leading to, for example, the question of whether an agreement on guilt and punishment has its place in a Czech criminal process? And if so, if the conditions for its application are set properly or even, whether the whole concept of the agreement on guilt and punishment shouldn‘t be based on principles, such as restorative justice etc.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Pavel 1.21 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Pavel 26 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Pavel 9 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 131 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Pavel Zeman 446 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 147 kB