velikost textu

Vytváření písňového kánonu v rukopisných kancionálech 17. a 18. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vytváření písňového kánonu v rukopisných kancionálech 17. a 18. století
Název v angličtině:
The process of forming a song canon in 17th and 18th century hand-written hymn-books
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Kateřina Smyčková
Školitel:
Mgr. Marie Škarpová, Ph.D.
Oponenti:
doc. Mgr. Jan Malura, Ph.D.
Mgr. Alena Andrlová Fidlerová, Ph.D.
Id práce:
131071
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Dějiny české literatury a teorie literatury (XCL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kancionál, duchovní píseň, hymnografický kánon, literatura 17. a 18. století, rukopisná kultura, Jan Klabík
Klíčová slova v angličtině:
hymn-book, spiritual song, hymnographic canon, literature of the 17th and 18th century, manuscript culture, Jan Klabík
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná disertační práce navazuje na současné výzkumy raně novověké rukopisné kultury. Zaměřuje se na moravské rukopisné kancionály 17. a 18. století a na jejich písňový repertoár. Rukopisná hymnografie může sloužit jako vydatný pramen pro poznání lidové zbožnosti, barokní literatury i hudby; část rukopisných kancionálů obsahuje notaci, mnohé jsou bohatě iluminované. Jejich repertoár ale dosud nebyl edičně zpřístupněn a nejsou k dispozici téměř žádné studie, jež by se mu věnovaly. V úvodu práce jsou stručně shrnuty současné tendence ve zkoumání rukopisné kultury a literárního kánonu. Následuje popis přibližně čtyřiceti rukopisných kancionálů, z nichž tato práce čerpala. Druhá kapitola podává obecnou charakteristiku rukopisné hymnografické produkce, jejím tématem jsou především důvody pro volbu rukopisného média a jeho výhody, a zvláště pak repertoár rukopisných zpěvníků. Třetí kapitola dokládá obecné závěry předchozího textu na příkladu čtyř kancionálů z šedesátých a sedmdesátých let 17. století: analýza jejich písma, iluminací a repertoáru vede k závěru, že jsou dílem jediného písaře, Jana Klabíka z Želechovic; v centru pozornosti jsou principy utváření hymnografického kánonu Klabíkových kancionálů a jejich vazby na starší hymnografickou tradici. Čtvrtá kapitola se zaměřuje na dvě specifické skupiny kancionálového repertoáru: žalmové parafráze a česká tropovaná ordinária. K textu práce je připojena barevná obrazová příloha a katalog písní obsažených v Klabíkových kancionálech (CD). Výzkum moravských rukopisných kancionálů ukazuje rukopisné a tištěné médium jako dvě rovnocenné formy publikování v raném novověku: každá z nich měla zvláštní přednosti, např. technologického či ekonomického charakteru, ale také ve vztahu k literárním aspektům díla. Repertoár rukopisných zpěvníků je tvořen převážně staršími písněmi, avšak část písní se zřejmě vyskytuje pouze v rukopisné a orální tradici. Hymnografický kánon rukopisů se tak jeví jako poměrně nezávislý na kánonu tisků: má odlišné principy fungování a vyznačuje se variabilitou, úzkou vazbou na orální kulturu (důležitou úlohu mají textové komunity) a konzervativností (longue durée) – na druhou stranu ale také otevřeností vůči změnám. Charakteristika rukopisné hymnografie dokládá, že volba média měla značný vliv na podobu literárního kánonu. Klíčová slova: kancionál, duchovní píseň, hymnografický kánon, literatura 17. a 18. století, rukopisná kultura
Abstract v angličtině:
Abstract This dissertation thesis follows on the contemporary research focused on the early modern manuscript culture. The thesis deals with the Moravian manuscript hymnals from the 17th and 18th century and with their repertoire. The manuscript hymnography is one of the richest sources for an understanding of the popular piety, the Baroque literature and the church music. Some of the hymnals are accompanied by musical notation and a large number of them are beautiful illuminated. However, they have never been made accessible through modern edition, and there are hardly any analytical studies concerning these hymnbooks. The opening chapter summarizes the existing research on the given topic. It is followed by the description of approximately forty manuscript hymnals. The next chapter concentrates on some specific qualities of the manuscript publication and focuses on the song repertoire. The third chapter further develops the general theses. It is devoted to four manuscript hymnals from the sixties and the seventies of the 17th century. The analysis of their writing, ilumination and repertoire proves the same author – Jan Klabík from Želechovice. This chapter concentrates on the song repertoire, relations to older hymnals and the song canon. The fourth chapter focuses on two specific groups of songs: the psalm paraphrases and the Czech troped ordinaries. The thesis includes a picture supplement and the catalogue of the song repertoire contained in the four manuscripts by Jan Klabík (CD). The research showed that manuscripts and printed books were two equal forms of publication. Both of them had some advantages (technological, economic, literary). The repertoire contained in the manuscript hymnals consists largely of older hymns. However, many of the hymns are known exclusively from manuscript hymnals or they had been passed orally from generation to generation. The song canon in 17th and 18th century manuscripts was relatively independent of printed hymn-books. It is characterised by the variability, orality (important is the role of text communities) and conservativeness (longue durée) but also by the openness to the changes. The characteristic of the manuscript hymnography demonstrates the influence of medium on the canon. Key words: hymn-book, spiritual song, hymnographic canon, literature of the 17th and 18th century, manuscript culture
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Smyčková 13.06 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Kateřina Smyčková 39.64 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Smyčková 44 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Smyčková 44 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Kateřina Smyčková 174 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Marie Škarpová, Ph.D. 175 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Jan Malura, Ph.D. 457 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Alena Andrlová Fidlerová, Ph.D. 339 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 74 kB