velikost textu

Právní postavení nechtěných dětí v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní postavení nechtěných dětí v České republice
Název v angličtině:
The legal status of unwanted children in the Czech Republic
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Anna Kolaříková
Vedoucí:
JUDr. Jan Kotous
Oponent:
PhDr. Gabriela Munková, CSc.
Id práce:
131068
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
25. 2. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
nechtěné děti, náhradní rodinná péče, ústavní výchova
Klíčová slova v angličtině:
unwanted children, foster care, institutional care
Abstrakt:
Abstrakt V každé společnosti napříč dějinami existuje určitá skupina dětí, které se ocitnou bez péče a ochrany vlastních rodičů. V takovém případě je nutné, aby jim ze strany státu byla tato péče a ochrana zajištěna prostřednictvím právních institutů nahrazujících rodinné zázemí. Cílem této rigorózní práce je přehledně tyto instituty zmapovat, a to jak z pohledu hmotněprávního, tak procesního. Obecně lze náhradní péči o nechtěné děti rozdělit na tzv. náhradní rodinnou péči a ústavní péči. Jak už vyplývá ze samotného názvu, náhradní rodinná péče se díky svému uzpůsobení a uspořádání snaží dětem, kterým je potřeba zabezpečit fyzickou i právní ochranu, poskytnout zázemí připomínající skutečnou rodinu. Patří sem institut osvojení, poručenství, opatrovnictví, svěření do výchovy jiné fyzické osoby a různé formy pěstounské péče. Ústavní péče je poskytována zásadně v ústavních zařízeních, je vykonávána kolektivně, a proto zásadně nenahrazuje rodinou péči poskytovanou individuálně. Právě z těchto důvodů by měly mít instituty rodinné péče vždy přednost před ústavní výchovou, ke které by tak mělo být přistupováno pouze v případech, že se dítě nepodaří umístit do náhradní rodiny. Po dlouhé době úprav a změn proběhla rozsáhlá rekodifikace soukromého práva, která mimo jiné zrušila do té doby platný zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, jenž byl původně hlavním pramenem upravujícím instituty náhradní rodinné péče a ústavní péče. V současnosti jsou zmíněné instituty upraveny v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Pro účely této práce jsem nicméně považovala za žádoucí udělat alespoň základní komparaci mezi původní a současnou právní úpravou, a to zejména pro účely zhodnocení, zda nová právní úprava je posunem k lepšímu či nikoli. Práce je členěna do osmi kapitol. V úvodu je práce věnována historickému vývoji nechtěných a jinak nezaopatřených dětí. V následující kapitole je rozveden pojem dítě a to z pohledu ústavněprávního, občanskoprávního, trestněprávního a pracovněprávního a zároveň teoretické zamyšlení nad tím, kdy se dítě stává nechtěným a co tento přívlastek vlastně znamená. Další kapitoly se zabývají samotnými instituty náhradní rodinné a ústavní péče, jakož i jejich historickému právnímu vývoji. Závěr práce je pochopitelně věnován celkovému zhodnocení právní úpravy jednotlivých institutů a současně navrhovaným změnám de lege ferenda se zaměřením na přední zájem a blaho dítěte.
Abstract v angličtině:
Summary In every society throughout the history there is a group of children that find themselves without care and protection of their own parents. In such a case it is necessary that the care and protection is secured by legal institutes that substitute the family.The aim of this thesis is to describe these institutes both from substantive and procedural point of view.The alternative care for unwanted children can be divided to foster care and institutionalized care. Foster care is trying to provide these children with both physical and legal protection and with a background that resembles a real family.Institutes such as adoption, wardship, tutelage, and other belong under foster care. Institutionalized care is provided in institutional facilities. It is performed colectively, and therefore could not substitute individual family care.Due to these reasons the foster care institutes should always precede before institutionalized care that should be used only in cases, in which the child cannot be placed into foster family.After a long time of modifications and changes an extensive recodification of private law took place that canceled until that time applicable family law number 94/1963 Coll. that was originally a main source governing institutes of foster care and institutionalized care.Currently the mentioned institutes regulated by law number 89/2012 Coll., Civil Code.However, for the purposes of this thesis I considered desirable to perform a basic comparison between the old and the current legislation, especially to evaluate, whether the new legislation is a change for the better or not.The thesis is divided into eight chapters. The introduction deals with historical development of unwanted and otherwise dependent children.The following chapter deals with the term child from constitutional, civil, penal and labor law point of view and also with a theoretical analysis of when the child becomes unwanted and what this term actually mean.The other chapters deal with the individual institutes of foster care and institutionalized care, as well as their historical and legal development.The conclusion deals with overall review of all institutes together with proposed changes de lege ferenda focusing on interests and welfare of the child.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Anna Kolaříková 1.1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Anna Kolaříková 72 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Anna Kolaříková 7 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Jan Kotous 269 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Gabriela Munková, CSc. 186 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 165 kB