velikost textu

Valná hromada společnosti s ručením omezeným po rekodifikaci (působnost, svolání, usnášeníschopnost, účast a průběh)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Valná hromada společnosti s ručením omezeným po rekodifikaci (působnost, svolání, usnášeníschopnost, účast a průběh)
Název v angličtině:
General Meeting of Limited Liability Company after recodification (operation, calling, quorum, appearance and procedure)
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. David Pytela
Oponenti:
JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.
Id práce:
131066
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
23. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
valná hromada, rekodifikace, změny
Klíčová slova v angličtině:
general meeting, recodification, changes
Abstrakt:
Abstrakt Dnem 1. ledna 2014 vstoupí v účinnost právní předpisy, které přinesou velmi výrazné změny do soukromoprávní větve právního řádu. Jedná se zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ze dne 3. února 2012, a zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ze dne 25. ledna 2012. Tato „nová právní úprava“ ve velké míře ovlivní i společnost s ručením omezeným a její valnou hromadu. Jelikož je dle mého namístě identifikovat změny, které do právní úpravy valné hromady společnosti s ručením omezeným přinese nová právní úprava, a jelikož je mi valná hromada společnosti s ručením omezeným blízká, tak jsem se rozhodl na dané téma vypracovat rigorózní práci, kterou jsem pojmenoval „Valná hromada společnosti s ručením omezeným po rekodifikaci“. Z důvodu obsáhlosti dané tématiky jsem svoji pozornost nezaměřil na valnou hromadu společnosti s ručením omezeným jako celek, ale pouze na vybrané otázky, které se jí týkají, konkrétně na její působnost, svolání, usnášeníschopnost, účast a průběh. Nezaměřuji se přitom pouze na změny související s novou právní úpravou, ale taktéž i na sporná či problematická místa „dosavadní právní úpravy“ (právní úpravy účinné do 31. 12. 2013), a to z pohledu, jestli a případně jak se s nimi nová právní úprava vypořádala. V rámci výkladu dané tématiky užívám jednak názory jurisprudence, obsažené v knižních publikacích, časopiseckých a internetových článcích, dále právní závěry vyslovené judikaturou, a to především Nejvyšším soudem České republiky, ale především vlastní pohled a názor. Nová právní úprava jako celek je dle mého ve vztahu k valné hromadě společnosti s ručením omezeným pozitivním přínosem. Zdůraznil bych zejména větší míru dispozitivity nové právní úpravy, která zakladatelům, resp. společníkům, umožňuje ve větší míře modelovat právní vztahy uvnitř společnosti s ručením omezeným, obzvlášť ve vztahu k její valné hromadě. Jako příklad lze uvést nově stanovenou oboustrannou dispozitivnost kvóra valné hromady a většiny potřebné k přijetí usnesení valné hromady. Jako negativum ovšem spatřuji skutečnost, že nová právní úprava nedostatečně reaguje na sporná či problematická místa dosavadní právní úpravy ve vztahu k účasti společníka na valné hromadě. Ve vztahu k valné hromadě společnosti s ručením omezeným nelze přehlédnout ani nadnárodní rozměr v rámci práva Evropské unie v podobě navrhované úpravy evropské soukromé společnosti, o které pojednávám na konci rigorózní práce.
Abstract v angličtině:
Abstract By January the first is applicable legal regulation that will bring very important changes into private branch of legal order. It is especially the “New Civil Code” and the “Commercial Corporation Act”. This “new regulation” will affect even the General Meeting of Limited Liability Company. Because I think it is important to identify the changes that the new regulation brings into regulation of General Meeting of Limited Liability Company and because General Meeting of Limited Liability Company is of interest to me I decided to work out a thesis on this matter called “General Meeting of Limited Liability Company after recodification”. Because this matter is quite enormous I do not focus on whole General Meeting of Limited Liability Company but only on selected parts concerning its operation, calling, quorum, appearance and procedure. In my thesis I do not focus only on changes connected with the new regulation but also on unclear or problematical parts of existing regulation (regulation applicable until December the thirty-first) from the perspective whether and if how the new regulation has dealt with them. I use opinions stated by the jurisprudence and the judicature, especially by the Supreme court of the Czech Republic, but foremost my own view and opinions. The new regulation as a whole in relation to General Meeting of Limited Liability Company is positive. It is especially that the new regulation allows the founders to further shape the image of Limited Liability Company especially of its General Meeting. As an example the Articles of Incorporation can not only heighten but also lower the quorum of General Meeting and the portion of votes needed to make a General Meeting’s decision. On the other hand the new regulation according to me insufficiently reacts on unclear or problematical parts of existing regulation in relation to appearance of partners on General Meeting. When discussing the General Meeting of Limited Liability Company it is important not to ignore the regulation of European Union specifically the possible future regulation of Societas Privata Europaea that I pay attention at the end of my thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. David Pytela 1.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. David Pytela 26 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. David Pytela 8 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Marie Zahradníčková, CSc. 128 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 163 kB