velikost textu

Vývoj českého vodního práva za první republiky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj českého vodního práva za první republiky
Název v angličtině:
The development of the water law in the time the first republic
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Monika Vondrušková
Vedoucí:
prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc., DSc.
Oponent:
doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.
Id práce:
131065
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra právních dějin (22-KPD)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
9. 4. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Vodní právo, vyvlastnění soukromých vod, vodní knihy
Klíčová slova v angličtině:
Water law, expropriation of private water, water books
Abstrakt:
Abstrakt v českém jazyce: Tématem této rigorózní práce je vývoj českého vodního práva za první republiky. Je tedy datována do období první republiky, tedy od počátku vzniku Československa až do roku 1938 s přihlédnutím k zákonné úpravě rakousko – uherského soustátí, jehož právní normy byly užívány až do vzniku nového vodního zákona. Práce je rozdělena do dvou částí a devíti kapitol. Zaměřila jsem se na počátky vodního práva v českých zemích i na vývoj právní úpravy po roce 1920. Práce se především věnuje jednotlivým platným zákonům zmiňovaného období. Současně je dán prostor institutům, které s vodním právem souvisejí.
Abstract v angličtině:
Abstrakt v anglickém jazyce: The topic of this Rigorous Thesis is the development of the water law in the time the first republic. It is dated to the period of The First Republic,that means from the formation of The Czechoslovak Republic up to 1938,with the regard to the statutory regulation of Austro - Hungarian Empire, whose legal standards were used until the emergence of a new water law. This thesis is divided in two parts and nine chapters. I focused on the beginnings of the water law in Czech country and on the development of legislativ after 1920. Thesis mainly focuses on the individual applicable laws mentioned period. Simultaneously are given space for institutes relating with the water law.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Monika Vondrušková 1.24 MB
Stáhnout Příloha k práci JUDr. Monika Vondrušková 28.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Monika Vondrušková 66 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Monika Vondrušková 52 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc., DSc. 38 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc. 62 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 256 kB