text size

Bytové spoluvlastnictví: Srovnání právní úpravy vybraných institutů v zákoně č. 72/1994 Sb. a v zákoně č. 89/2012 Sb.

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Bytové spoluvlastnictví: Srovnání právní úpravy vybraných institutů v zákoně č. 72/1994 Sb. a v zákoně č. 89/2012 Sb.
Titile (in english):
Housing co-ownership: Comparison of legal regulation of selected institutes in Law No. 72/1994 Coll. and Law No. 89/2012 Coll.
Type:
Rigorosum thesis
Author:
JUDr. Lenka Engelová
Supervisor:
JUDr. Jaroslav Oehm
Opponent:
JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.
Thesis Id:
131061
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Business Law (22-KOBCHP)
Study programm:
Law and Jurisprudence (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
JUDr.
Defence date:
18/12/2013
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
nový občanský zákoník; bytové spoluvlastnictví; společenství vlastníků jednotek (SVJ)
Keywords:
New Civil Code; Housing co-ownership; Association of Unit Owners (AUO)
Abstract (in czech):
Abstrakt Po bezmála deseti letech byly završeny práce na novém občanském zákoníku (NOZ). Tento nový základní předpis soukromého práva byl publikován ve Sbírce zákonů jako z. č. 89/2012 Sb a jeho účinnost stanovena k 1. 1. 2014. V samém závěru prací došlo k začlenění úpravy bytového vlastnictví do NOZ . Dosud tuto problematiku upravoval samostatný zákon č. 72/1994 Sb. a s tímto stavem se počítalo i pro období účinnosti NOZ. Zvolené téma „Bytové spoluvlastnictví: srovnání právní úpravy vybraných institutů v z. č. 72/1994 Sb. a v z. č. 89/2012 Sb.“ je tedy reakcí na nadcházející legislativní změny. Práce je členěna do tří částí, které jsou vnitřně děleny na kapitoly a podkapitoly. První část je věnována teoretickým otázkám bytového vlastnictví v obou srovnávaných úpravách. Krátce je zmíněn historický vývoj bytového vlastnictví, jednotlivé teoretické koncepce, včetně podřazení úprav pod konkrétní koncepci institutu vlastnictví bytů. V samostatné kapitole jsou přiblížena východiska, koncepce a legální definice „Bytového spoluvlastnictví“ jako institutu nového občanského zákoníku. Dále je provedeno detailní srovnání obou úprav co do institutu jednotky. V jejím rámci je pojednán byt, nebytový prostor, společné části. Samostatná kapitola je věnována vzájemným vlastnickým vztahům k pozemku a domu s jednotkami, a to i s ohledem na znovuzavedení superficiální zásady. Práce si rovněž všímá zavedení staronového práva stavby, které je v NOZ legálním řešením stavby na cizím pozemku. Druhá část rigorózní práce se zaměřuje na vznik, převody a zánik jednotek. Obsahuje pojednání o prohlášení vlastníka domu, jímž je tento změněn na dům s jednotkami. Velký prostor je v této části věnován výstavbě a všemu, co s ní souvisí. Kriticky je hodnocena zákonem založená přiměřená platnost ustanovení o společnosti pro práva a povinnosti stran smlouvy o výstavbě. Následuje kapitola o převodech jednotky, s důrazem na přechod dluhů při převodu jednotky a na ochranu nájemce. Práce upozorňuje i na zákonnou ochranu rodinné domácnosti, která, ač je obsažena v části NOZ věnované rodinnému právu, zasahuje i do vztahů vlastníků jednotek, potažmo SVJ. Třetí část je věnována formám správy v obou zákonech. Srovnání je dále podrobena úprava SVJ. Zdůrazňuje se nemožnost prohlásit SVJ, zapsané ve veřejném seznamu, po účinnosti NOZ za non subjekt. Poslední kapitola části třetí srovnává zrušení a zánik SVJ v úpravě obou zákonů.
Abstract:
Abstract After nearly a decade of efforts the work on the New Civil Code (NCC) was crowned. New Civil Law was published in the Collection of Laws as Law No. 89/2012 Coll. and its efficiency is determined for 1st January 2014. In the conclusion of the work the regulation of housing ownership was incorporated into NCC. Previously the separate Law No. 72/1994 Coll. has been reserved for this regulation and this condition was envisaged for the period of effectiveness of NCC. The chosen topic "Housing co-ownership: Comparison of legal regulation of selected institutes in Law No. 72/1994 Coll. and Law No. 89/2012 Coll." responds to the upcoming legislative changes. The thesis is composed of three parts, each of them dealing with different aspects, that are internally divided into sections and subsections. The first part is devoted to theoretical issues of housing ownership in the two compared regulations. The historical development of housing ownership, separate theoretical concepts, including subordination of regulations to a specific concept of the housing ownership institute, are briefly mentioned. In a separate chapter, starting points, the concept and the legal definition of "Housing co-ownership" as an institute of the New Civil Code are outlined. A detailed comparison of the two regulations in terms of the unit of the institute is carried out. In this framework, the flat, non-residential space and common parts are discussed. A separate chapter is devoted to mutual ownership relations to land and house with units, also with regard to reintroduction of superficial principle. The study also deals with the introduction of old-new right of building, which is according to NCC a legal solution of building on an other person‘s land. The second part of the thesis is focused on the creation, transfer and termination of units. It includes discussion of the statement of the owner of the house, by which it is changed to the house with the units. A large space in this part is devoted of the building and everything related to it. Appropriate validity of the regulation about company for rights and obligations of parties of a contract of building established by law is critically assessed. The following chapter deals with unit transfers, with emphasis on the transition of debts during the unit transfer and on the protection of the tenant. The thesis also draws attention to the protection of the family home, which, although contained in the NCC part devoted to family law, interferes also in the relations of unit owners, hence the Association of Unit Owners (AUO). The third part is devoted to the forms of management in both laws. Regulation of AUO is further subject to comparison. The impossibility to declare the AUO registered in the public register after the efficiency of NCC for non entity is emphasised. The last chapter of Part Three compares the dissolution and termination of the AUO in the regulation of both laws.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis JUDr. Lenka Engelová 774 kB
Download Abstract in czech JUDr. Lenka Engelová 74 kB
Download Abstract in english JUDr. Lenka Engelová 71 kB
Download Supervisor's review JUDr. Jaroslav Oehm 192 kB
Download Opponent's review JUDr. Marie Zahradníčková, CSc. 127 kB
Download Defence's report 157 kB