velikost textu

Pražská Invalidovna

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pražská Invalidovna
Název v angličtině:
Invalidovna in Prague
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Turková
Vedoucí:
PhDr. Marek Pučalík
Oponent:
PhDr. Petra Oulíková, Ph.D.
Id práce:
131046
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (B8109)
Obor studia:
Dějiny křesťanského umění (BU)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Kilián Ignác Dientzenhofer, barokní architektura, hrabě Petr Strozzi, Karlín, invalidovna
Klíčová slova v angličtině:
Kilian Ignac Dientzenhofer, baroque architecture, marshal Peter Strozzi, Karlin, military hospital
Abstrakt:
Anotace Tato bakalářská práce „Pražská Invalidovna“ se věnuje budově pražské Invalidovny, která měla být nápodobou invalidovny pařížské. V době svého vzniku stála Invalidovna daleko za Prahou. Dnes už je Karlín součástí vnitřní Prahy, ale přesto Invalidovnu málokterý Pražan zná nebo ji dokonce navštívil. O významu stavby, které však nikdy nebyla věnována rozsáhlejší monografie, svědčí i skutečnost, že projekt byl zadán samotnému Kiliánu Ignáci Dientzenhoferovi. Předkládaná práce se snaží tuto špitální budovu zhodnotit zejména po stránce umělecké, ale také ji zasadit do kontextu doby. První část práce se věnuje území Špitálska – dnešního Karlína, na jehož pozemcích Invalidovna stojí. Dále práce pojednává obecně o domovech pro vysloužilé vojáky a zasazuje pražskou realizaci do kontextu podobných projektů v Evropě. Nejrozsáhlejší část práce se věnuje okolnostem stavby, která nikdy nebyla realizována v plánovaném rozsahu, jejímu stavebnímu vývoji a zejména popisu architektury. Poslední část sleduje dějiny Invalidovny a proměnu její podoby i funkce až do současnosti.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis “Invalidovna in Prague” focuses on the building of Invalidovna in Prague which was meant to be an imitation of Hôtel des Invalides in Paris. Invalidovna was situated far from Prague at the time of its construction. Today Karlín is a part of the inner Prague, however only few Prague inhabitants know or have visited Invalidovna. The importance of the building, to which has never been dedicated an extensive monograph, is obvious when we know, that for the realization was hired Kilian Ignac Dientzenhofer. This work tries to evaluate the building from the artistic perspective and also according to the context of the time. The first part of the paper concentrates on Špitálsko – presently Karlín, on which lands is Invalidovna built. The next part focuses on hospitals for retired soldiers in general. The aim is also to evaluate the Prague realization in the context of similar projects in Europe. The most extensive part of the work is devoted to the circumstances of construction which has never been implemented as planned, to its development and especially to the architectural description. The final part follows the history of Invalidovna and the transformation of its appearance and function to the present.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Turková 2.35 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Turková 46 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Turková 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Marek Pučalík 87 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. 164 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Mgr. Markéta Jarošová, Ph.D. 277 kB