velikost textu

Autobiografie v kontextu teorie pozicionality

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Autobiografie v kontextu teorie pozicionality
Název v angličtině:
Autobiography in the Context of the Positioning Theory
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Klára Soukupová
Školitel:
prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
Oponenti:
Mgr. Josef Hrdlička, Ph.D.
PaedDr. Jiří Zizler, CSc.
Id práce:
130802
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Obecná a srovnávací literatura (komparatistika) (XKOM)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 11. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
autobiografie|teorie pozicionality|paměť|narativní identita|Heda Margoliová-Kovályová|Ivan Klíma|Václav Černý|Paměti|Na vlastní kůži|Moje šílené století
Klíčová slova v angličtině:
autobiography|positioning theory|memory|narrative identity|Heda Margolius-Kovály|Ivan Klíma|Václav Černý|Paměti|Under a Cruel Star|My Crazy Century
Abstrakt:
Mgr. Klára Soukupová Autobiografie v kontextu teorie pozicionality Abstrakt Tato disertační práce je teoretickou a interpretační studií, která se věnuje žánru autobiografie, jeho pozici v současné literární teorii a problémům interpretace autobiografických textů. Autobiografie jakožto žánr literatury faktu referuje k reálným postavám a událostem, zároveň je však literárním dílem, verbálním konstruktem, v němž zobrazení výseku skutečnosti podléhá záměrům autora a pravidlům výstavby, která se v mnohém přibližují kompozičním postupům fikčních textů. První část práce se věnuje teorii autobiografie a jejímu interdisciplinárnímu kontextu. Shrnujeme vývoj teorie autobiografie od konce 19. století do současnosti. Zohledňujeme také výsledky zkoumání paměťových studií (zvláště koncept kolektivní paměti) a problematiku odlišení fikční a nefikční literatury (diskuse ve filozofii dějin v 70. a 80. letech, teorie fikčních světů, pragmatické aspekty fikce aj.). V rámci teoretické kapitoly kriticky reflektujeme návrh definice autobiografie od P. Lejeuna, založený na konceptu autobiografického paktu. V souvislosti s definicí autobiografie rozebíráme i vliv žánrových norem a vzorů na podobu konkrétních autobiografií a životních příběhů (koncept mimetického kruhu P. Ricœura). S ohledem na performativní charakter textů autobiografie shrnujeme vývoj pojetí autobiografického subjektu v teorii autobiografie a navrhujeme adekvátnější přístup vycházející ze sociálněkonstruktivistické teorie pozicionality (R. Harré, L. Van Langenhove) a založený na narativní analýze textů (koncept narativní identity). Poukazujeme také na textové oblasti s významotvorným potenciálem, na něž je třeba se v konkrétních analýzách zaměřit. Tato teoretická a metodologická východiska následně prakticky ověřujeme a exemplifikujeme v analytických kapitolách, v nichž podrobujeme tři zvolené autobiografie naratologické analýze a na jejím základě je interpretujeme. Tyto texty pocházejí ze stejného jazykového a kulturního prostředí, zachycují podobné období dějinného vývoje české společnosti, a proto se stávají vítaným zdrojem pro srovnávací analýzu. Druhou kapitolu tvoří analýza autobiografie Hedy Margoliové-Kovályové (1919–2010) Na vlastní kůži. Autorka byla ženou jednoho z prominentních komunistických úředníků, Rudolfa Margolia, jenž byl odsouzen ve vykonstruovaném procesu se Slánským a popraven, majetek rodiny byl následně zabaven, ona a její syn Ivan byli perzekvováni. V analýze textu dokládáme, jakými prostředky se Heda Margoliová-Kovályová staví do role oběti a jak svou autobiografii konstruuje na narativním schématu tragické lásky. Ivan Klíma (* 1931) vypráví v autobiografii Moje šílené století příběh svého názorového vývoje od zapáleného komunisty k disidentovi a pokouší se osvětlit důvody svého tehdejšího jednání a svých postojů. V analýze, která se nachází v třetí kapitole našeho textu, se zaměřujeme na literární reprezentaci Klímova členství v komunistické straně a dokládáme, jak autor význam této skutečnosti pomocí použitých narativních prostředků marginalizuje. Zobrazuje „já v minulosti“ jako naivní a k autobiografickému příběhu připojuje eseje, v nichž prezentuje „já v přítomnosti“ jako zmoudřelé. Sympatii čtenáře tak vyvolává kombinací konfesijní a pikareskní narativní polohy. Čtvrtá kapitola je věnována literárnímu kritikovi Václavu Černému (1905–1987) a jeho trojdílným Pamětem. V kapitole nejprve shrnujeme komplikovaný ediční vývoj Černého autobiografie. Na třech příkladech (J. Mukařovský, F. X. Šalda, F. Halas) ukazujeme, jakým způsobem Černý konstruuje svou pozici vůči jiným postavám, a následně se soustředíme na analýzu autorovy autostylizace, již charakterizujeme pomocí rolí kritika, pedagoga a vzdělance a pomocí kategorií výjimečnosti, svobody, vzpurnosti i zhrzenosti. V závěru zvolené tři autobiografie porovnáváme a shrnujeme naše zjištění, která z analýz vyplynula pro teorii autobiografie, tedy jak autor sám sebe v textu zobrazuje podle určitého zvoleného vzorce a zápletky, a že jeho situovanost je tedy záležitostí zvolených a kombinovaných narativních prostředků tematických i kompozičních. Klíčová slova autobiografie; teorie pozicionality; paměť; narativní identita; Heda Margoliová-Kovályová; Ivan Klíma; Václav Černý; Paměti; Na vlastní kůži; Moje šílené století
Abstract v angličtině:
Mgr. Klára Soukupová Autobiography in the Context of the Positioning Theory Abstract This doctoral thesis is a theoretical and an interpretative study that deals with the genre of autobiography, its position in the contemporary literary theory and problems related to an interpretation of autobiographical texts. Autobiography as a genre of non-fictional literature refers to real characters and events, but at the same time it is a literary work of art, a verbal construct in which the representation of reality is subject to the intentions of the author and to the rules of construction, that are close to the compositional techniques of fictional texts. The first part of the thesis concentrates on the theory of autobiography and its interdisciplinary context. It summarizes the development of theory of autobiography from the late 19th century to the present. Also, the concepts of the memory studies (especially the concept of collective memory) and the problem of distinguishing fiction and non-fiction (discussed in philosophy of history in 1970s and 1980s, fictional worlds theory, pragmatics of fiction, etc.) are taken into account. The theoretical chapter critically reflects P. Lejeune’s definition of autobiography, based on the concept of the autobiographical pact. In relation with the problem of how to define autobiography, the influence of genre norms and models on the form of particular autobiographies and life stories (Ricœur’s concept of three-fold mimesis) is also discussed. With regard to the performative character of autobiographies, the opening chapter summarizes how the concept of an autobiographical subject developed in the theory of autobiography and proposes a more adequate approach inspired by the socio- constructivist positioning theory (R. Harré, L. Van Langenhove) and based on narrative analysis of texts (concept of narrative identity). Also, specific text areas with semantic potential to be focused on in the narrative analyses are described. These theoretical and methodological bases are verified and described in the analytical chapters that analyse and interpret the three chosen autobiographies. These autobiographies were written in the same language, originate from the same cultural context, depict a similar period of the historical development of the Czech society and therefore comparative analysis can be applied. The second chapter contains the analysis of Heda Margolius Kovály’s (1919–2010) autobiography Under a Cruel Star. Heda Margolius Kovály was wife of a prominent communist officer – Rudolf Margolius. Her husband was found guilty of conspiracy during a show trial, sentenced to death and executed, her property was confiscated, she and her young son Ivan were persecuted. The analysis demonstrates that Heda Margolius Kovály takes on the role of a victim and constructs her autobiography according to the narrative scheme of tragic love story. In his autobiography My Crazy Century, Ivan Klíma (* 1931) tells the story of his opinion development from a whole-hearted communist to a dissident and tries to explain his attitude and his actions. The analysis (in the third chapter of this study) concentrates on the literary representation of membership in the Communist Party and shows that the author tends to marginalize his allegiance to the Party with the help of narrative techniques. Klíma displays his “past self” as naïve, while presenting his “present self” – in essayistic subchapters added to his life story – as wise. Model reader sympathises with the author because he combines confessional and picaresque narrative types in his story. The fourth chapter is devoted to the literary critic Václav Černý (1905–1987) and his three volumes of autobiographical Paměti (Memoirs). Firstly, it summarizes the complicated publishing history of Černý’s book. The three examples (J. Mukařovský, F. X. Šalda, F. Halas) show how Černý constructs his position in relation to the other characters and then chapter’s focus shifts to the analysis of the author’s self-depiction, characterized through the role of critic, professor and scholar, and through categories of exceptionality, freedom, wilfulness and aggrievement. The final chapter compares the three autobiographies and summarizes the results of the analyses that are relevant to the theory of autobiography: The author displays him-/herself in the text in accordance with a specific pattern and plot and his/her positioning in the story is therefore a matter of selected and combined narrative – thematic and compositional – techniques. Keywords autobiography; positioning theory; memory; narrative identity; Heda Margolius-Kovály; Ivan Klíma; Václav Černý; Paměti; Under a Cruel Star; My Crazy Century
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Klára Soukupová 2.34 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Klára Soukupová 140 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Klára Soukupová 159 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Klára Soukupová 474 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D. 284 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Josef Hrdlička, Ph.D. 156 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Jiří Zizler, CSc. 951 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A. 158 kB