velikost textu

Zdeněk Brtnický z Valdštejna a jeho deník z let 1597−1603

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zdeněk Brtnický z Valdštejna a jeho deník z let 1597−1603
Název v angličtině:
Zdeněk Brtnický of Waldstein and his diary from the years 1597−1603
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Ondřej Podavka
Školitel:
doc. PhDr. Martin Holý, Ph.D.
Oponenti:
prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc.
PhDr. Alena Bočková, Ph.D.
Id práce:
130777
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
České dějiny (XCDE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
1. 2. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Zdeněk Brtnický z Valdštejna; ego-dokumenty; cestování; kavalírské cesty; vzdělávání; aristokracie; 1582‒1623
Klíčová slova v angličtině:
Zdeněk Brtnický of Waldstein; ego-documents; travelling; grand tours; education; aristocracy; 1582‒1623
Abstrakt:
Ondřej Podavka Zdeněk Brtnický z Valdštejna a jeho deník z let 1597‒1603 (Abstrakt) Tématem disertační práce je v mnoha ohledech pozoruhodná osobnost moravského aristokrata Zdeňka Brtnického z Valdštejna, jednoho z 30 direktorů za stavovského povstání. Disertace je zaměřena především na období jeho preuniverzitních a univerzitních studií, pro něž se dochovalo nejvíce pramenů, především jeho objemný deník. Zdeněk Brtnický z Valdštejna se narodil 12. května 1582. V raném dětství osiřel ‒ jeho otec Jindřich Brtnický z Valdštejna a na Sádku zemřel již v roce 1589, následován svou manželkou a Zdeňkovou matkou Zuzanou Heltovou z Kementu o tři roky později. První místo, o němž se ví, že zde Valdštejn studoval, je luterské šlechtické gymnázium ve Velkém Meziříčí, které založila Valdštejnova babička Alena Heltová z Kementu, rozená Meziříčská z Lomnice. V letech 1592‒1594 studoval v Jihlavě, poté další dva roky ve slezském Břehu a v létě roku 1596, vybaven dobrým latinským vzděláním, se přesunul do Štrasburku, kde zůstal po tři roky a navštěvoval zdejší akademii. V roce 1599 se vydal na kavalírskou cestu po zemích západní a jižní Evropy. Nejprve několik týdnů pobýval v Paříži, poté cestoval po Nizozemí, následně se vrátil do Paříže a od listopadu 1599 do března 1600 studoval na univerzitě v Orléansu. Na jaře roku 1600 procestoval Francii, kde navštívil mj. Marseille, Avignon, Toulouse a další místa, v létě strávil šest týdnů v Anglii a poté se přesunul do Itálie, kde zůstal rok a půl. Zde studoval ve Veroně a v Sieně a na podzim roku 1601 cestoval po Itálii a strávil několik dnů či týdnů v Benátkách, Římě, Neapoli, Padově, Florencii apod. V červnu 1602 se vrátil na Moravu a převzal zděděný majetek ‒ Sádek, Brtnici a Moravské Budějovice ‒ a oženil se s Magdalénou z Thurnu. Po její smrti roku 1617 si vzal za manželku Kateřinu Křineckou z Ronova. Dlouho se mu nedařilo obsadit žádný zemský úřad, až roku 1619 se stal jedním z 30 direktorů. Po bitvě na Bílé hoře byl zatčen, odsouzen k doživotnímu žaláři a zemřel 24. června 1623 ve vězení na Špilberku. K jeho životu se dochovalo velké množství pramenů. Mezi nimi převažují vlastní Valdštejnovy texty, např. jeho památník, korespondence nebo publikované řeči. Nejcennější je však jeho latinský deník z let 1597‒1603. Ten je velmi podrobný (jeho rozsah je přibližně 730 rukopisných stran) a umožňuje historikům studovat jeho osobnost z mnoha úhlů pohledu, jako kupříkladu jeho vzdělání, intelektuální a umělecké zájmy, jeho víru a pohled na jinověrce, jeho vnímání městského prostředí a krajiny, jeho vztahy a kontakty aj. Navzdory tomu nebyl dosud vydán a patří k málo vytěženým pramenům. Závěrečnou část práce proto tvoří částečná edice Valdštejnova deníku s komentářem.
Abstract v angličtině:
Ondřej Podavka Zdeněk Brtnický of Waldstein and his diary from the years 1597−1603 (Abstract) The subject of the doctoral thesis is an in many aspects noteworthy personality of Moravian aristocrat Zdeněk Brtnický of Waldstein, one of the 30 directors in the era of rebellion of the estates. The dissertation focuses chiefly on the period of his and pre-university and university studies, for which the largest amount of the sources has been preserved, primarily his voluminous personal diary. Zdeněk Brtnický of Waldstein was born on 12 May 1582. In his very childhood he became an orphan ‒ his father Henry Brtnický of Waldstein and on Sádek died already in 1589, followed by his wife and Zdeněk’s mother Susanne Helt of Kement three years later. First place where Waldstein is known to have studied, is Lutheran noblemen’s school in Velké Meziříčí, which was founded by Waldstein’s grandmother Alena Helt of Kement, born Meziříčská of Lomnice. From 1592 to 1594 he studied in Jihlava, then he studied in Brzeg in Silesia for other two years and in the summer 1596, equipped with good Latin education, he moved on to Strasbourg, where he stayed for three years and attended academy. In the years 1599 he set out on the grand tour through the western and southern Europe. Having first stayed for a few weeks in Paris, he travelled over the Lower countries, then he returned to Paris and from November 1599 to March 1600 he studied at university in Orléans. In the spring of the year 1600 he travelled through France where he visited among the others Marseille, Avignon, Toulouse and other places, in summer he spent six weeks in England and then he moved on to Italy where he stayed for one year and half. He studied in Verona and Siena and in autumn 1601 travelled over Italy and spent a few days or weeks in Venice, Rome, Naples, Padua, Florence and so forth. In June 1602 he came back to Moravia and took over the inherited property ‒ Sádek, Brtnice and Moravské Budějovice ‒ and married Magdalene of Thurn. After her death in the year 1617 he married Catherine Křinecká of Ronov. He did not manage to hold any state office until 1619, when he became one of the 30 directors. After the battle of White Mountain he was arrested, condemned to life imprisonment and died in the prison of the Špilberk castle on 24 June 1623. There are many sources which are preserved. Among them there are mainly Waldstein’s own texts, such as his autograph album, correspondence or his published Latin speeches. The most noteworthy one is, however, his Latin personal diary from the years 1597‒1603. It is very detailed (its extent is approximately 730 pages) and enables historians to study many aspects of his personality, such as his education, intellectual and artistic interests, his religiosity and view on followers of different confessions, his perception of the urban environment, his relationships and contacts and others. In spite of this, it has not been edited so far and belongs to very little studied sources. Therefore the final part of the thesis comprises partial edition of the Waldstein’s diary with a commentary.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ondřej Podavka 3.94 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ondřej Podavka 190 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ondřej Podavka 196 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Ondřej Podavka 628 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Martin Holý, Ph.D. 377 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc. 267 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Alena Bočková, Ph.D. 211 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 144 kB