velikost textu

Vliv evropského reformního judaismu na americký reformní judaismus v 19. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv evropského reformního judaismu na americký reformní judaismus v 19. století
Název v angličtině:
The Influence of European Reform Judaism on American Reform Judaism in the 19th Century
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Olga Melzochová
Školitel:
doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.
Oponenti:
ThDr. Markéta Holubová, Th.D.
Doc. Pavel Hošek, Th.D.
Id práce:
130742
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Program studia:
Teologie (P6141)
Obor studia:
Judaistika (JU)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Reformní judaismus, Amerika, Evropa, náboženství, stát, tradice, ženy, 19. století
Klíčová slova v angličtině:
Reform Judaism, USA, Europe, religion, state, tradition, woman, 19th century
Abstrakt:
Anotace: Reformní judaismus vychází z myšlenkového dědictví osvícenství (haskaly) a jeho počátky sahají do konce 18. století. Toto hnutí se zrodilo v Německu, nicméně opravdový rozmach a reforma v pravém slova smyslu nastala v první polovině 19. století v Americe s příjezdem evropských emigrantů, kteří s sebou přivezli i nové myšlenky ovlivněné evropským reformním hnutím. Nebývalý úspěch reformního hnutí, které se rychle šířilo napříč Severní Amerikou, plynul hlavně z nedostatku centrální rabínské autority. A právě tento prázdný post byl vyplněn rabíny z Evropy, kteří se v polovině 19. století přidali k emigrační vlně. Předkládaná disertační práce se zabývá problematikou vlivu evropského reformního judaismu na americký reformní judaismus v 19. století v kontextu kulturních dějin se zaměření na charakteristické znaky ve snaze přiblížit rozdílné náboženské, ideologické, politické a socioekonomické výzvy, které ovlivnily židovskou komunitu v USA. Klíčová slova Reformní judaismus, Amerika, Evropa, náboženství, stát, tradice, ženy, 19. století
Abstract v angličtině:
Abstract: Reform Judaism is based precisely on the intellectual heritage of the Enlightenment (Haskalah) and its origins is dated back to the late 18th century. This movement was born in Germany, but the real boom and reform in the true sense of the word occurred in the first half of the 19th century in America with the arrival of European immigrants who brought with them new ideas influenced by European reform movement. The extraordinary success of the reform movement, that quickly spread across North America, resulted mainly from the religious tolerance. This dissertation deals with the issue of the impact of European Reform Judaism on American Reform Judaism in the 19th century in the context of cultural history, focusing on the characteristics, trying to describe different religious, ideological, political and socio- economic challenges affecting the Jewish community in the United States. Keywords Reform Judaism, USA, Europe, religion, state, tradition, woman, 19th century
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Olga Melzochová 1.41 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Olga Melzochová 246 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Olga Melzochová 201 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Olga Melzochová 362 kB
Stáhnout Posudek oponenta ThDr. Markéta Holubová, Th.D. 149 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. Pavel Hošek, Th.D. 226 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D. 907 kB