velikost textu

Dohledová činnost České národní banky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dohledová činnost České národní banky
Název v angličtině:
On Supervision of Financial Markets by Czech National Bank
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Ing. David Skácelík, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Hana Marková, CSc.
Oponenti:
JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D.
Id práce:
130702
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Finanční právo a finanční věda (FINANCNI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Česká národní banka, ČNB, dohled, banka, pojišťovna, spotřebitel, ochrana spotřebitele, úvěrová instituce, jednotná licence, dohled na konsolidovaném základě, vnitřní kontrolní mechanismus, kapitálová přiměřenost, kapitálové požadavky, investiční podnik, obezřetnost, finanční trh, kapitálový trh, finanční služby, makroobezřetnostní orgán, ozdravný plán a plán na řešení krize, zásady odměňování, směrnice, nařízení
Klíčová slova v angličtině:
Czech national bank, CNB, supervision, bank, insurance company, consumer, consumer protection, credit institution, single licence, supervision on a consolidated basis, internal control mechanism, capital adequacy, capital requirements, investment firm, prudence, financial market, capital market, financial services, macroprudential authority, recovery and resolution plan, renumeration policies, direction, regulation
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá výkonem dohledu nad finančním trhem a nad osobami působícími na finančním trhu. Část práce je věnována i ochraně spotřebitele na finančním trhu a systémům odškodnění. S ohledem na skutečnost, že se Česká republika v r. 2004 stala členem Evropských společenství, je v této práci obsažena i právní úprava dohledu v předpisech unijních, neboť tato úprava významně předurčuje i úpravu českou. V souvislosti se zkoumáním ochrany zájmů klientů dohlížených osob bylo zkoumáno několik otázek: - zda jsou nějaké nástroje ochrany zájmů klienta již na úrovni dohlížených osob, - jakou úlohu v soukromoprávním vztahu dohlížená osoba – její klient má nebo může mít orgán dohledu, - jak jsou chráněny majetkové zájmy klienta v případě selhání dohlížené osoby a zda je tato ochrana de lege lata dostatečná. V úvodní teoretické části práce je stručně popsán institut dohledu, jeho třídění a formy. V návaznosti na institut dohledu je pojednáno i o orgánech vykonávajících dohled, a o předpisech, podle kterých je dohled vykonáván. Vzhledem k tomu, že dohledová působnost České národní banky je dosti rozsáhlá a cílem této práce není popsat tuto působnost v celé její šíři, soustředí se tento text jen na dohled nad sektorem bankovnictví, pojišťovnictví a na část kapitálového trhu. V další části práce je pojednáno o podmínkách vstupu osob do podnikání v uvedených sektorech finančního trhu, o principu jednotné licence a o změnách ve výkonu dohledu s tím souvisejících. Rovněž je pojednáno o výkonu dohledu na konsolidovaném základě a o případech, kdy a nad kým je tento dohled vykonáván. V následujícím textu jsou rozebrány některé povinnosti, které musejí dohlížené osoby při své činnosti plnit, a to plnění ohlašovacích povinností v souvislosti s nabytím nebo pozbytím kvalifikované majetkové účasti na dohlížené osobě, povinné existenci vnitřního a kontrolního systému, a informační povinnosti. Pozornost je věnována i otázce kapitálové přiměřenosti, a rovněž změně přístupu k této otázce v souvislosti s nedávnou krizovou situací na finančním trhu USA a Evropské unie. S ohledem tuto krizi je část práce věnována i novým přístupům k výkonu dohledu a přípravě nových regulací, jejichž cílem je snížit rizika, kterým jsou vystaveny osoby podnikající na finančním trhu, a minimalizovat možné nežádoucí efekty spojené 1 s případným selháním těchto osob. Na úrovni práva Evropské unie byla v několika posledních letech přijata řada předpisů, které svoji pozornost zaměřují právě tímto směrem. V práci jsou stručně zmíněna i jednání na různých úrovních mezinárodní spolupráce, která formulaci a přijetí těchto předpisů předcházela. Tyto předpisy jsou v současnosti zapracovávány do českého práva. Významnou součástí práce je i ochrana spotřebitele na finančním trhu, která nabyla na významu po přechodu k tržnímu modelu hospodářství po r. 1989. S rozvojem trhu včetně trhu finančního bylo třeba přijmout i takovou právní úpravu, která by lépe odpovídala novým podmínkám. S ohledem na tehdy připravovaný vstup České republiky do Evropských společenství bylo třeba při vytváření českého práva toto právo harmonizovat i s právem evropským. Kromě změny tehdy platného občanského zákoníku jako základního předpisu soukromého práva byla přijata i právní úprava speciální, jako zákon o ochraně spotřebitele nebo zákon o spotřebitelském úvěru. S ohledem na skutečnost, že se Česká republika v r. 2004 stala členem Evropských společenství je část práce věnována evropské právní úpravě. Evropská společenství i nynější Evropská unie považují ochranu spotřebitele za nezbytnou podmínku úspěšného vybudování společného vnitřního trhu, který je chápán jako svoboda pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu. Rozdílná právní úprava ochrany spotřebitele v jednotlivých členských státech společenství by mohla spotřebitele odradit od nákupu zboží nebo služeb v jiném členském státě. K překonání těchto rozdílů dochází postupnou harmonizací právních předpisů členských států. Tato harmonizace byla zpočátku prováděna jako harmonizace minimální a členské státy tak mohly přijmout nebo si ponechat takovou právní úpravu, která poskytovala spotřebiteli lepší ochranu než ochranu stanovenou harmonizující směrnicí. Z důvodu přetrvávajících významných rozdílů v právní úpravě ochrany spotřebitele nyní přijímané směrnice obsahují harmonizaci úplnou, od které se členské státy při transpozici směrnice nesmějí nijak odchýlit. Důležitá je i existence orgánů, které dohlížejí na transparentnost a poctivost kapitálového trhu. V práci jsou proto zmíněny orgány vykonávající dohled jak v České republice, tak orgány vytvořené v souvislosti s finanční krizí 2008 až 2009 nově na úrovni Společenství. Pro srovnání jsou uvedeny tomu odpovídající orgány v USA. 2 Důležitou věcí je nejen ochrana spotřebitelů prováděná orgány dohledu za účelem řádného fungování kapitálového trhu, které je zajištěno prostředky práva správního a případně i práva trestního, ale i ochrana majetku svěřeného osobám poskytujícím své služby na finančním trhu a podléhajícím dohledu. Tato ochrana je poskytována garančními fondy pro případ selhání těchto osob (např. banky, pojišťovny nebo obchodníci s cennými papíry). Pozornost je věnována garančním fondům v České republice i obdobné právní úpravě na úrovni Unie, např. směrnici 94/19/ES o systémech pojištění vkladů a na ni navazující směrnice 2005/1/ES a 2009/14/ES, které zvyšují limit náhrady pojištěných vkladů, nebo směrnice 97/9/ES o systémech pro odškodnění investorů. Dále je pojednáno o přípravě směrnice garančního fondu pojišťoven. Pro srovnání je uvedena odpovídající ochrana poskytovaná investorům v USA tamějšími garančními fondy včetně rozsahu takové náhrady, a pro ilustraci jsou připojeny i informace několika brokerů o pojištění majetku investorů nad zákonem stanovené minimální meze. Česká národní banka dohlížením finančního trhu přispívá k jeho transparentnosti a stabilitě, a tím v konečném důsledku chrání i spotřebitele jako osoby využívající služeb poskytovaných osobami působícími na finančním trhu. S ohledem na to, že hlavním zájmem zde je řádné fungování finančního trhu, je České národní bance uložena i rozsáhlá povinnost mlčenlivosti. Česká národní banka dohlíží jednak systém finančního trhu, který je tvořen osobami podnikajícími na finančním trhu a spotřebiteli resp. investory, a vzájemnými vztahy mezi těmito osobami, zároveň však má i chránit spotřebitele. Zvláštní otázkou, v současném českém právu řešenou jen nedostatečně, je vyřizování stížností na osoby podnikající na finančním trhu Českou národní bankou. Česká národní banka se tak jako orgán dohledu nachází v dvojí roli; jednak dohlíží finanční trh jako celek, jako systém, jednak by měla vyřizovat individuální stížnosti směřující proti osobám nad nimiž vykonává dohled. Stížnost tak na jednu stranu může představovat podnět pro provedení dohledu, na druhou stranu vyřízení stížnosti ve vztahu ke stěžovateli je s ohledem na zákonem uloženou povinnost mlčenlivost značně obtížné. Z tohoto důvodu by vyřizování individuálních stížností mělo být svěřeno jinému orgánu. Důležitým prvkem ochrany spotřebitele na finančním trhu je nejen úroveň jeho znalostí o finančním trhu a o službách a produktech na tomto trhu nabízených, ale 3 i celkové právní prostředí, vnímání spravedlnosti a respekt k ostatním lidem. Právní úprava ochrany spotřebitele sama o sobě nepostačuje, pokud spotřebitel sám nemá zájem se chránit, nebo pokud dokonce jedná tak, že využití právem poskytnuté ochrany je komplikované, případně i nemožné. 4
Abstract v angličtině:
Abstract This work deals with the performance of supervision over the financial market and the entities operating in the financial market. Part of the work is devoted to consumer protection in the financial market and compensation systems. Because of the fact that the Czech Republic became a member of the European Union in 2004, this work includes also legislation of regulation and supervision of this level, as this treatment significantly predetermines Czech adjustment. Following questions were examined as an example of protecting the interests of clients of supervised entities: - whether there are any tools to protect the client's interests at the level of supervised entities, - what kind of role the supervisory authority has or may have in relation between a supervised entity and its client, - how are the client's financial interests protected in the event of failure of the supervised entity and whether this protection is de lege lata sufficient. The theoretical part of the work briefly describes the institute of supervision, its assorting and forms. The authority of supervisor is discussed in the next part together with the regulations under which the supervision is conducted. Owing to the fact that the scope of supervisory activity of the Czech National Bank is quite extensive, and the objective of this work is not to describe this activity in its entirety, this text focuses only on supervision of banking, insurance, and part of the capital market. The conditions of entry into those sectors of the financial market, the principle of a single European license, and changes in the relating supervisory law are discussed in the next section,. This part also contains the information about supervision on a consolidated basis and when and on whom such supervision is performed. Next part of the work discusses some obligations that must be observed by a supervised entity in its activities:, the fulfillment of reporting obligations in connection with the acquisition or disposal of a qualifying share in a supervised entity, the mandatory existence of an internal control system and reporting obligations. Part of this section deals with the issue of capital adequacy, and this issue is also discussed in the context of the recent crisis situation on the financial market of the United States and the European Union. 1 In the connection with this crisis, the attention is given to new approaches to the supervision, and to the preparation of new regulations aimed at reducing the risks, thatthe persons operating in the financial market are facing, and minimizing potential adverse effects associated with the possible failure of such persons. In the last few years the European Union has adopted a number of regulations that are focused on this issue. The work also briefly mentions the negotiations at different levels of international cooperation that preceded the formulation and adoption of these regulations. These regulations are currently being incorporated into the Czech law. Need for consumer protection increased after the then-prevailing economic model had been changed into the current market-oriented model. The expansion of economic activities, including the development in the financial markets, necessitated simultaneous passing of updated law more suited for the new social circumstances. Owing to the preparation of the Czech Republic's entry into the European Economic Community at that time, it was necessary to harmonize the new Czech law with the laws of the Community. Besides the change of the „Code civil“ as a basic regulation of private law, new specific regulations have been passed - for example the Consumer Protection Act or the Consumer Credit Act. In connection with the formation of capital markets, it become necessary to issue entirely new regulation of the market rules, including regulation of the institutional entities and individuals participating in the market activities. Important part in creation of the rules relevant to the capital markets is (also) coordination of overseeing of the market and its protection under the umbrella of the governing laws. In view of the Czech Republic joining the European Economic Community in 2004, the significant part of this undertaking is devoted to the Community´s consumer protection law. The European Economic Community and the current European Union consider consumer protection to be an essential condition for successful establishing of the common market, which is considered as a free movement of citizens, goods, services, and capital. Any inequalities in consumer protection laws, if adopted in different member states of the Community, could discourage the consumer from one member state from purchasing goods or services in another member state. To overcome these unequalities, the existing rules and laws are being gradually harmonized by means of the Community directives. 2 This harmonization was initially introduced as a „minimum harmonization“, which meant that the Member State could have passed or kept some other law deemed to provide better consumer protection than would the law established by the harmonizing directive. Due to the persisting significant differences which resulted from the "minimum harmonization", the newly adopted directives are based on the full harmonization, and the member states are not allowed to deviate when implementing the details. Existence of the authority responsible for supervising the transparency and fairness of the capital market is essential for consumer protection. This work therefore mentions both, the supervision authority in the Czech Republic as well as the organization newly established on the Community level in connection with the financial crises of 2008 – 2009. For comparison, information on market-supervision authority in the United States is presented. Not only is the consumer protection provided by the supervision authority within aim to make the capital market function properly - this is guaranteed by the administrative regulation or, if aplicable, by the criminal law - but there is also the important protection of consumer, i.e. investor, property. This protection of investor assests is provided by specialized fonds designated as a reserve for the event of bankruptcy or other failure of brokers and other authorized entities offering their services in the financial markets. The attention is given to these guarantee fonds in the Czech Republic and to related Community legislation: For example the directive 94/19/EC on deposit-guarantee schemes and its consequential directives 2005/1/EC and 2009/14/EC which have increased the limits of bank deposit compensation, or the directive 97/9/EC on investor-compensation schemes. Furthermore, a proposal for preparation of a directive of insurance consumer guarantee schemes is discussed. Again, for comparison, attention is brought to the subject protection offered to investors in the United States by authorized bodies, including the range of available compensation. In order to provide a better view, some brokers´ information on the amount of insurance of investors´ property over the applicable legislated limits is added. 3 By supervising the financial market, the Czech National Bank contributes to the transparency and its stability, and thus ultimately protects people who are utilizing services provided by the entities operating in the financial market. With respect to the main interest here, which is the proper functioning of the financial market, the extensive requirements for confidentiality are imposed on Czech National Bank. The Czech National Bank does not only supervise the system of the financial markets, which includes the entities and individuals running the market activities, the consumers and investors and their interaction, but it is also expected to protect the consumers. A specific question, that is in the current Czech law addressed insufficiently, is settling consumer complaints involving the service personel working in the financial markets on behalf of the Czech National Bank. The Czech National Bank as a market-overseeing authority performs a dual role. On one hand, it supervises the financial markets as a system, and on the other hand it should answer individual consumer complaints regarding persons subordinated to its supervising authority. While a legitimate complaint could provide an impulse to exercise unscheduled supervision, acting upon the complaint could prove difficult because of the Bank´s duty of silence with regard to the consumer lodging the complaint. This conflicting condition could present a good reason for establishing a special body, independent of the Czech National Bank, to handle the Bank-related complaints. A very important part of protection of consumers in the financial markets is not only their own level of knowledge of the markets and of services and products offered, but also their understanding of legal surroundings, perception of justice, and respect for others. The legislated regulation itself is insufficient for complete protection of the consumer, unless the consumer has his own interest in protecting himself, instead of - in some cases - even acting in the way that make the use of protection offered by the law complicated or nearly impossimble. 4
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Ing. David Skácelík, Ph.D. 5.16 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Ing. David Skácelík, Ph.D. 1.44 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Ing. David Skácelík, Ph.D. 1.44 MB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Hana Marková, CSc. 38 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 100 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D. 26 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 127 kB