velikost textu

Argentinská imigrační politika, 1852-1914

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Argentinská imigrační politika, 1852-1914
Název v angličtině:
Argentine Immigration Policy, 1852-1914
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Václav Švepeš
Školitel:
prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D.
Id práce:
130651
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav světových dějin (21-USD)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Historie/obecné dějiny (XODE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
20. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Argentina|imigrace|Buenos Aires|19. století|první světová válka
Klíčová slova v angličtině:
Argentina|immigration|Buenos Aires|19th century|the First World War
Abstrakt:
Abstrakt Disertační práce se zabývá argentinskou imigrační politikou v letech 1852–1914. Byla zaměřena na vlastní proces imigrace, postoj argentinských politických klik a obyvatelstva, imigrační menšiny, vliv imigrace na vývoj Argentiny v daném období, životní podmínky imigrantů a proces jejich aklimatizace. Práce byla pro lepší orientaci rozdělena do dvou částí, na které navazují jednotlivé kapitoly. Za pomoci vydaných a nevydaných pramenů, odborné literatury a článků, dobových publikací a dalších dostupných zdrojů se potvrdila důležitost zejména evropské imigrace na ekonomický vývoj země, její modernizaci, demografický a kulturní vývoj. Přestože byla imigrace spojena také s negativními aspekty, jakými byla faktická likvidace původního obyvatelstva, sociální nerovnost či velký vliv evropských společností na domácí hospodářství, Argentina se díky nárůstu obyvatelstva, zapojení imigrantů do primárního a sekundárního hospodářského sektoru a politické konsolidaci stala jednou z nejrychleji rostoucích světových ekonomik.
Abstract v angličtině:
Abstract The dissertation examines Argentine immigration policy in 1852- 1914. It focuses on the immigration process itself, the attitude of the Argentine political cliques and population, the minority groups, the influence of immigration on the development of Argentina in the mentioned period, the living conditions of immigrants and the process of their acclimatisation. For a better understanding of the chosen topic, the work was divided into two parts, followed by individual chapters. As a result of the research of published and unpublished sources, professional literature and articles, historical publications and other available sources, the importance of European immigration to the country's economic development, modernisation, demographic and culture was confirmed. Although the immigration process was also linked to negative aspects, such as the disappearance of the indigenous population, social inequality and the significant influence of European societies on the domestic economy, the population growth, the integration of immigrants into the primary and secondary economic sectors and political consolidation made Argentina one of the world's fastest–growing economies.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Václav Švepeš 1.26 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Václav Švepeš 6.17 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Václav Švepeš 33 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Václav Švepeš 33 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Václav Švepeš 227 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc. 430 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. 236 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D. 797 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 196 kB