velikost textu

Las vocales españolas en la interlengua de hablantes checos

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Las vocales españolas en la interlengua de hablantes checos
Název v češtině:
Osvojování španělských vokálů českými mluvčími
Název v angličtině:
Spanish vowels in Czech students’ interlanguage
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Štěpánka Čechová
Školitel:
doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.
Oponenti:
Lenka Zajícová
doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
Id práce:
130644
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav románských studií (21-URS)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Románské jazyky (XROJ)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Španělština
Klíčová slova:
španělština, čeština, samohlásky, vokalické formanty, délka, vokalické sekvence, glotalizace
Klíčová slova v angličtině:
Spanish, Czech, vowels, vowel quality, formants, vowel duration, vocalic sequences, glottalization
Abstrakt:
Abstrakt (Čeština) Předkládaná disertační práce zkoumá samohláskový systém tzv. české španělštiny, formy vzniklé osvojováním španělštiny v roli třetího jazyka. Zaměřuje se na tři její aspekty: vokalická kvalita, kvantita a vokalické sekvence mezi slovy. V těchto oblastech funguje španělština a čeština odlišně a první předpoklady naznačují, že v produkci české španělštiny má čeština jasnou převahu. V oblasti vokalické kvality lze v rámci Mechanismu ekvivalence (Flege 1995, 1999, 2003) předvídat ztotožnění kategorií vokalických segmentů španělštiny s těmi českými (Čechová 2013, 2014); vokalická kvantita poskytuje méně jasný obraz, nicméně oddělení délky od přízvuku v češtině (Volín 2010) může vést k zajímavým realizacím v české podobě jazyka, který distinktivní délku nezná a trvání hlásek spíše propojuje s přízvukem (RAE 2011). U třetího aspektu, vokalických sekvencích na švu slov, se obecně předpokládá příklon ke glotalizaci (Skarnitzl et al. 2016), zatímco španělština propojuje sousední samohlásky mezi slovy v rámci, mj. i v rámci antihiátové tendence (RAE 2011). Výzkumem akustických parametrů vzorku 22 českých univerzitních studentů španělštiny (C1-C2) byly uvedené předpoklady částečně potvrzeny, ovšem v určitých aspektech byly odhaleny signifikantní rozdíly mezi konsonantickými kontexty, velká interpersonální variabilita, časté užívání glotalizace v kontextech, kde rodilí Španělé použijí synalefu, zato však v určitých kontextech dosahují lepších výsledků (akustických hodnot bližších rodilým mluvčím) lépe než v jiných, jde o [p], [t], [s], [f]. Klíčová slova: španělština, čeština, samohlásky, vokalické formanty, délka, vokalické sekvence, glotalizace
Abstract v angličtině:
Abstract (English) The dissertation explores the vowel system of Czech L3 Spanish, focusing on three facets of its architecture: vowel quality (following SLM by Flege 1995, 1999, 2003), vowel quantity and vocalic sequences between words. Preliminary studies (Čechová 2013, 2014) suggest that there might be some evidence for the Mechanism of Equivalence in Czech L3 Spanish, since the vowel spaces of both languages consist of the same categories, with different phonetic realizations. Hence, the more similar the sounds are, the harder it is to capture the relevant difference, necessary to attain native-like pronunciation. Vowel quantity, being traditionally associated with the phonological feature of length in Czech (Palková 1994), is not present in Spanish, and compensating for that property, some Czech speakers tend to pronounce accented syllables with extraordinarily longer durations. Finally, vowel sequences in Spanish are usually subjetct to resyllabification, whereas Czech prefers glottalization to keep morphemes of words separated. These predictions were tested in 22 university Czech students with advanced level of Spanish (C1-C1). Subsequent analysis revealed consistent inclination towards L1 in terms of vowel quality, in less extent in vowel quantity, and although the prevalecent strategy for majority of cases was synaleph, glottalization stills counts as a strong element in Spanish L3 pronunciation (having occurred in 30- 40 % of cases). However, there also occurred large interpersonal variability and certain patterns that might prove some restructuring of the vowel system, especially in contexts [p], [t], [s], [f]. Key words: Spanish, Czech, vowels, vowel quality, formants, vowel duration, vocalic sequences, glottalization
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Štěpánka Čechová 3.42 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Štěpánka Čechová 169 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Štěpánka Čechová 96 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Štěpánka Čechová 876 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. 133 kB
Stáhnout Posudek oponenta Lenka Zajícová 44 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.18 MB