velikost textu

Relationship between male facial morphology and assessments of fighting ability

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Relationship between male facial morphology and assessments of fighting ability
Název v češtině:
Vztah percepce mužského obličeje a schopnosti obstát ve fyzické konfrontaci
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Vít Třebický
Školitel:
doc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D.
Oponenti:
Michael Stirratt, Ph.D.
RNDr. Vladimír Blažek, CSc.
Id práce:
130629
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107)
Program studia:
Teoretická a evoluční biologie (P1526)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
15. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Abstrakt Sociální interakce mohou někdy vyústit v neporozumění a konflikt, který lze řešit mimo jiné i za použití fyzického násilí. Fyzická konfrontace s sebou nese i rizika zranění nebo jiných, biologickou zdatnost ovlivňujících, následků. Dá se tedy očekávat, že se pomocí přírodního výběru vyvinuly kognitivní a behaviorální procesy ke zhodnocení bojeschopnosti ostatních, které by jedinci pomáhaly se adekvátně a adaptivně rozhodnout tak, aby minimalizoval ztráty a maximalizoval své zisky z případné konfrontace. Hodnocení ostatních často probíhá na základě fyzického vzhledu, například vzhledu obličeje. Lidé jsou na základě rysů tváře schopni poměrně přesně a rychle přisuzovat vlastnosti, jako je fyzická síla nebo sklony k agresivitě. Nicméně slabinou dosavadních výzkumů je, že nebyly založeny na skutečné schopnosti obstát ve fyzické konfrontaci. Z tohoto důvodu jsme v sérii empirických studií testovali hodnocení bojeschopnosti, přesnost tohoto hodnocení a zkoumali morfologii obličeje, která je s těmito hodnoceními a skutečnou schopností obstát v souboji spojena. Pro tyto účely jsme využili údaje od bojovníků smíšených bojových umění, včetně počtu jejich výher a proher. Výsledky první studie ukazují, že lidé jsou skutečně schopni na základě rysů obličeje poměrně přesně ohodnotit schopnost daných jedinců obstát ve fyzické konfrontaci. Samotná schopnost obstát v konfrontaci a hodnocení této schopnosti je spojena s konkrétními rysy obličeje, jako je pozice a tvar očí, tvar rtů nebo tvar a velikost brady. Druhá studie ukázala, že lidé jsou těchto hodnocení schopni i v situaci, kdy vybírají, který ze dvou protivníků bude vítěz potenciálního souboje. Tento úspěšnější bojovník je pak hodnocen nejen jako lepší, ale také jako silnější, dominantnější a atraktivnější. Třetí studie se pak zaměřila na analýzu relativní šířky obličeje jako markeru bojeschopnosti. Naše výsledky ukazují, že relativní šířka obličeje koreluje s přisouzenou schopností obstát ve fyzické konfrontaci a skutečným úspěchem v ní. Pro popis procesu rozhodování, zda do blížící se konfrontace vstoupit či nikoliv, navrhujeme víceúrovňový model hodnocení nebezpečnosti. Prvním stupněm toho rozhodovacího procesu je hodnocení celkové velikosti oponenta. Pokud jsou soupeři podobně velcí, přichází na řadu další stupeň hodnocení, ve kterém se mohou uplatnit hodnocení dalších vodítek a markerů nebezpečnosti, jako jsou například rysy obličeje.
Abstract v angličtině:
Abstract Social interactions may sometimes collide and result in conflicts which can be solved among others by means of physical violence. However, physical confrontations entail a risk of injuries and other fitness-affecting consequences. Thus, it seems likely that cognitive and behavioural processes to assess the fighting ability may have evolved by means of natural selection. This would facilitate adaptive decisions and responses to decrease costs and increase benefits from potential confrontations. Behavioural characteristics are often assessed according to physical traits such as facial appearance. People are relatively accurate in attributions of certain characteristics from facial traits, like physical strength or propensity for aggression. However, previous research was not based on data about actual fighting ability. Therefore, we conducted a series of empirical studies testing perception of formidability, accuracy of the perception and attempted to identify facial morphological traits related to the assessments and actual fighting performance. To test these issues, we employed Mixed Martial Arts contestants and used their record of victories and defeats. The results of our first study revealed that people are indeed able to relatively accurately assess the fighting ability of others. The fighting ability and its assessment is connected to certain facial morphological features, for instance the position and shape of eyes, mouth and chin. The second study showed that people are above chance successful when asked to choose the winner of a fight out of two potential opponents. The more formidable fighter is judged as stronger, more dominant and attractive. In the third study, we analysed relative facial width which is hypothesised to serve as a marker of formidability. Our results showed positive correlation between rated formidability, real fighting success and relative facial width. We propose a model of multi-level assessments of formidability that describes processes behind fight-or-flight decision. When an individual encounter a potential antagonist, the first step in such decision-making process might depend predominantly on the overall size of the opponent. When the rivals are of roughly equal size, a next level of assessment primarily related to perception of facial features takes place.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Vít Třebický 4.52 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Vít Třebický 54 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Vít Třebický 51 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Vít Třebický 339 kB
Stáhnout Posudek oponenta Michael Stirratt, Ph.D. 54 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Vladimír Blažek, CSc. 290 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 302 kB