velikost textu

Chemie potravin a výživa ve středoškolské výuce chemie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Chemie potravin a výživa ve středoškolské výuce chemie
Název v angličtině:
Food Chemistry and Nutrition in Chemistry Secondary Education
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Tereza Třeštíková
Školitel:
doc. RNDr. Helena Klímová, CSc.
Oponenti:
doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D.
doc. RNDr. Věra Čížková, CSc.
Konzultant:
RNDr. Milada Teplá, Ph.D.
Id práce:
130361
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Program studia:
Didaktika chemie (P1423)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
výuka chemie, rámcové vzdělávací programy, chemie potravin, výživa, analýza učebnic, vzdělávací text pro učitele, interaktivní tabule
Klíčová slova v angličtině:
teaching chemistry, framework educational programs, food chemistry, nutrition, textbooks analysis, educational text for teachers, interactive whiteboards
Abstrakt:
Abstrakt Disertační práce se zabývá tématem chemie potravin a výživy ve středoškolské výuce chemie. Teoretická část této práce shrnuje význam a hodnocení učebnic, dále se zabývá moderními přístupy ve výuce chemie se zaměřením na interaktivní tabule. Metodická část je věnována analýze rámcových vzdělávacích programů, analýze učebnic, dotazníkovému šetření a tvorbě výukových materiálů. Praktická část práce shrnuje výsledky analýz rámcových vzdělávacích programů a učebnic ve vztahu k chemii potravin, výživě a onemocněním spojeným s výživou. Uvádí výsledky dotazníkového šetření, které zjišťovalo znalosti žáků v oblasti správné výživy, diet a onemocnění spojených s výživou a také vztah žáků k tomuto tématu a předmětu chemie obecně. Dále shrnuje výsledky ověřování výukových materiálů, které v rámci této práce vznikly. Součástí praktické části práce je i Vzdělávací text pro učitele na téma Lipidy, který byl zpracován na základě výsledků rozsáhlých autorských analýz středoškolských učebnic chemie a biologie, analýz rámcových vzdělávacích programů a výzkumného šetření na gymnáziích v České republice. Téma Lipidy bylo zpracováno z hlediska chemie potravin, výživy a onemocnění spojených s výživou. Kompletní nově navržený obsah tématu Lipidy je zpracován jako vzdělávací text určený učitelům středních popřípadě základních škol. Obsahuje tři části: Lipidy jako složka potravy, Trávení a metabolismus lipidů a Správná výživa, diety a onemocnění spojená s výživou. Ke každé části je vytvořen výukový materiál s metodickými pokyny určený pro práci s interaktivní tabulí. Současně je každá část zpracována také jako PowerPointová prezentace, která může být využita jak při výuce, tak poskytnuta žákům jako vzdělávací materiál určený pro samostudium.
Abstract v angličtině:
Abstract This PhD thesis deals with a topic of food chemistry and nutrition in secondary school education in chemistry lessons. The theoretical part summarizes significance and evaluation of textbooks and furthermore it focuses on modern approaches in chemistry lessons with the main focus on interactive boards. The methodological part deals with the analysis of framework educational programs, textbook analysis, questionaire surveys and creation of teaching materials. The practical part of this thesis summarizes the results of analysis of framework educational programs and textbooks in relation to food chemistry and diseases related to nutrition. It shows results of a questionnaire survey which has examined knowledge of students in the area of proper nutrition, diet and diseases related to nutrition and also relationship of students to this issue and to the subject of chemistry in general. It also summarizes the results of verification of studying materials which have arisen in this thesis. The practical part also includes an educational text for teachers on the topic of lipids, which was developed based on the results of extensive analysis of secondary school chemistry and biology textbooks, framework analysis of educational programs and research at secondary schools in the Czech Republic. The topic of lipids was compiled in terms of food chemistry, nutrition and nutrition- related diseases. A complete newly designed content of the topic of lipids is processed as an educational text for teachers of high schools or eventually elementary schools. It consists of three parts: Lipids as an ingredient of food, Digestion and metabolism of lipids and Proper nutrition, diet and diseases associated with nutrition. There is studying material with methodological instructions, created for each part, which is made for the use with interactive boards. All the parts are also processed as a PowerPoint presentation which can be either used in the lessons or could be given to students as educational material for self-study activities.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tereza Třeštíková 14.84 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Tereza Třeštíková 25.4 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tereza Třeštíková 77 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tereza Třeštíková 75 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Tereza Třeštíková 440 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Helena Klímová, CSc. 125 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D. 242 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Věra Čížková, CSc. 290 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.11 MB