velikost textu

Badatelsky orientovaná výuka se zaměřením na obecnou a anorganickou chemii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Badatelsky orientovaná výuka se zaměřením na obecnou a anorganickou chemii
Název v angličtině:
Inquire-Based Science Education in General and Inorganic Chemistry
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Veronika Zámečníková
Školitel:
prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc.
Oponenti:
Doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc.
doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
Id práce:
130325
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Program studia:
Didaktika chemie (P1423)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
14. 12. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Badatelsky orientovaná výuka, základní a střední školy, přírodovědné vzdělávání, výuka obecné a anorganické chemie
Klíčová slova v angličtině:
Inquire-based science education, basic and secondary schools, science education, teaching of general and inorganic chemistry
Abstrakt:
Tato disertační práce se zabývá možnostmi zavedení badatelsky orientované výuky (BOV), neboli Inquiry-Based Science Education (IBSE) do každodenní pedagogické praxe zejména na základních školách. Hlavní důraz je přitom kladen na výuku obecné a anorganické chemie. V teoretické části práce je nejprve definován základní pojmový aparát, stejně jako metodologie výzkumu související se zaváděním aktivit splňující principy IBSE do výuky chemie. Práce diskutuje, jaký význam může mít zavedení badatelsky orientované vyučování nejen pro podporu zájmu žáků o přírodovědné obory, ale také pro zlepšení badatelských schopností žáků, přičemž tyto schopnosti mohou zvýšit budoucí uplatnění mladé generace v praxi. Teoretická část disertační práce dále shrnuje stav aplikace IBSE v pedagogické praxi v České republice. Sumarizuje základní teorie a praktické zkušenosti se zaváděním IBSE na českých školách. Práce analyzuje také oblast výběru vhodného učiva pro IBSE v chemii a výzkumu didaktiky chemie. Praktická část práce obsahuje materiály umožňující výuku dle IBSE principů a předkládá výsledky výzkumu autorky, který byl realizován v letech 2014 až 2016. Výzkum sleduje změny znalostí, dovedností a přístupu k předmětu chemie žáků zvolené školy při využití IBSE ve výuce chemie. Na základě tohoto vlastního výzkumu překládá autorka v práci konkrétní návrhy na zavedení IBSE do pedagogické praxe obecné a anorganické chemie, které doplňuje i přehledem zpracovaných úloh a metodikou jejich tvorby. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
This thesis deals with the possibility of implementing Inquiry-Based Science Education (IBSE) into teaching practice mainly at elementary schools. The focus is put on teaching general and inorganic chemistry. The theoretical part consists of the conceptual apparatus and research methodology related to implementation of IBSE activities into teaching. It also discusses how important may implementing of the IBSE principles be for supporting the student interest in science and for upgrading their scientific abilities which may make it easier in future to put the young generation into practice. Another chapter describes current situation in practical application of the IBSE in Czech Republic. It summarizes basic theories and experience with introducing IBSE into classrooms. The thesis also analyses the selection of curriculum suitable for applying IBSE in chemistry and chemistry didactics. The practical part of the thesis incorporates educational documents for working within IBSE principles and gives an overview of results of author’s own research, realized between 2014 – 2016. The research was focused on attitude of students towards chemistry and its evolution after implementing the IBSE principles. Based on results of this research, specific drafts of IBSE implements are rendered for general and inorganic chemistry as well. An overview of prepared tasks is also added as well as an introduction in their development methodics. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Veronika Zámečníková 65.51 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Veronika Zámečníková 43.23 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Veronika Zámečníková 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Veronika Zámečníková 84 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Veronika Zámečníková 442 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. 132 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc. 276 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc. 188 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1022 kB