velikost textu

Pracovní podmínky a podpora zdraví pracovníků v oblasti péče o seniory

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pracovní podmínky a podpora zdraví pracovníků v oblasti péče o seniory
Název v angličtině:
Working Conditions and Health Promoion of Professionals in Elderly Care
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Blanka Jirkovská
Školitel:
PhDr. Hana Janečková, Ph.D.
Oponenti:
doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc.
PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D.
Id práce:
130273
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociologie (21-KSOC)
Program studia:
Sociologie (P6703)
Obor studia:
Sociologie (XSOC)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
24. 6. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
podpora zdraví na pracovišti, pracovníci v dlouhodobé péči, model Effort Reward Imbalance, well-being, stres na pracovišti
Klíčová slova v angličtině:
Health Promotion at Workplace, Professional Caregivers in Long Term Care, Effort Reward Imbalance Model, Well-being, Stress at Workplace
Abstrakt:
ABSTRAKT Disertační práce přináší sociologický a sociálně psychologický pohled na pracovní podmínky a podporu zdraví pracovníků působících v oblasti dlouhodobé péče a zkoumá vliv těchto podmínek na jejich osobní pohodu. Jejím obecným cílem je zmapovat současné pracovní podmínky a pracovní situaci této profesní skupiny v České republice a upozornit tak na oblast, která není dostatečně reflektována. Specifickým cílem je pak verifikace platnosti modelu Effort Reward Imbalance a konceptu well-being na zkoumané populaci. Mezi vedlejší efekty této práce patří i možnost využití výsledků realizovaného aplikovaného výzkumu managementem zúčastněných organizací pro praktické účely. Práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. V teoretické části jsou nejprve vymezeny a charakterizovány základní pojmy, jako je podpora zdraví a dlouhodobá péče. Následuje podrobný popis dvou ústředních teoreticko metodologických východisek využitých v aplikovaném výzkumu. Jedná se o sociologicko psychologický koncept well-beingu (osobní pohody) a o model Effort Reward Imbalance (ERI), který představuje klíčový nástroj mapování stresu na pracovišti, vytvořený a validizovaný soudobým německým sociologem J. Siegristem. Empirická část práce popisuje výzkum, který proběhl ve dvou fázích mezi lety 2012- 2014. V první z nich jsme prostřednictvím techniky focus groups reflektovali současný stav podpory zdraví a pracovních podmínek formálních pečujících v českém prostředí. Cílem bylo zjistit subjektivní názory této cílové skupiny na snahy zaměstnavatelů o podporu jejich zdraví formou zkvalitňování pracovních podmínek. Klíčovým tématem byla úroveň podpory zdraví na pracovišti a s ní související pozitivní a negativní faktory ovlivňující pracovní výkon. Ve druhé fázi jsme provedli kvantitativní šetření formou dotazníků s cílem ověřit platnost modelu ERI na české populaci pracovníků působících v oblasti dlouhodobé péče. Zúčastnilo se 265 respondentů ze dvanácti zařízení dlouhodobé péče různého typu. Respondenti byli rozděleni do čtyř skupin dle dvou kritérií: pracovníci terénních a pracovníci pobytových služeb a pracovníci ze zdravotní a ze sociální sféry. V závěrečné části práce shrnujeme a diskutujeme hlavní výsledky z obou fází výzkumu a doplňujeme je komentáři zasazujícími naše zjištění do širšího společenského rámce. Klíčová slova: podpora zdraví na pracovišti, pracovníci v dlouhodobé péči, model Effort Reward Imbalance, well-being, stres na pracovišti
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The dissertation brings sociological and socio-psychological view on working conditions and health promotion of professionals working in the field of long-term care and examines the impact of these conditions on their well-being. Its overall objective is to map the current work conditions and work situation of this working group in the Czech Republic and draw attention to an area that is not adequately reflected. Specific objective is the verification of the model Effort Reward Imbalance and the concept of wellbeing on the population studied. The side effect is to provide the results of the conducted applied research to the management of participating organizations for practical purposes. The work is divided into theoretical and empirical part. Theoretical background characterizes basic concepts; health promotion and long-term care. The central theoretical and methodological tools used in the applied research are then described: socio-psychological concept well-being and model Effort Reward Imbalance (ERI). The model, which was introduced by contemporary German sociologist J. Siegrist, presents a key resource of mapping stress in the workplace. The empirical part of the dissertation describes the research that was conducted in two parts during 2012 - 2014. In the first part held in form of focus groups we reflected the current state of health promotion and working conditions of formal caregivers in the Czech Republic. The aim was to determine the subjective opinions of the target group on the effort of employers to promote their health through improving working conditions. The level of workplace health promotion and related positive and negative factors affecting performance formed a key issue. In the second phase we conducted a quantitative survey through questionnaires in order to verify the model ERI on the Czech population of professionals in long-term care. We got responses from 265 of them from twelve long-term care facilities of various types. Respondents were divided into 4 groups according to 2 criteria: caregivers in residential and caregivers in field services and workers from health care and from social care sector. The final section of dissertation summarizes and discusses the main findings from both phases of research and complements them with the commentaries situating our findings into a broader social context. Key words: Health Promotion at Workplace, Professional Caregivers in Long Term Care, Effort Reward Imbalance Model, Well-being, Stress at Workplace
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Blanka Jirkovská 1.93 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Blanka Jirkovská 117 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Blanka Jirkovská 10 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Blanka Jirkovská 381 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Hana Janečková, Ph.D. 187 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc. 135 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D. 972 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 682 kB