velikost textu

Planktonní ekosystémy svrchní jury a křídy (vápnitý nanoplankton, kalpionely)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Planktonní ekosystémy svrchní jury a křídy (vápnitý nanoplankton, kalpionely)
Název v angličtině:
Planktonic ecosystems of the Upper Jurassic and Cretaceous (calcareous nannoplankton, calpionellids)
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Andrea Svobodová
Školitel:
doc. RNDr. Katarína Holcová, CSc.
Oponenti:
doc. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
Dr. Marta Oszczypko-Ciowes
Konzultant:
prof. RNDr. Daniela Reháková, CSc.
Id práce:
130248
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Program studia:
Geologie (P1201)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
1. 11. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vápnitý nanoplankton, kalpionely, hranice jura-křída, svrchní křída, biostratigrafie, Tethyda, česká křídová pánev
Klíčová slova v angličtině:
calcareous nannoplankton, calpionellids, Jurassic-Creataceous boundary, Upper Cretaceous, biostratigraphy, Tethys, Bohemian Cretaceous Basin
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná disertační práce je sepsána jako komentář k souboru čtyř publikací. Jednotícím tématem je studium planktonních společenstev svrchní jury a křídy, konkrétně vápnitého nanoplanktonu a kalpionel. V úvodní části disertační práce jsou popsány hlavní charakteristiky studovaných skupin s důrazem na morfologii, ekologii, evoluční vývoj a postavení v systému. V rámci kapitoly o vápnitém nanoplanktonu je zvláštní pozornost věnována biostratigraficky významnému rodu Nannoconus Kamptner 1931. Dále je popsána metodika laboratorního zpracování sedimentů a geologická stavba studovaných území. Práce je zaměřena na dvě oblasti. První z nich jsou vybrané lokality české křídové pánve, jmenovitě svrchního turonu a svrchního coniaku. Obecně je ve svrchnokřídových platformních sedimentech středoevropských pánví fosilní vápnitý nanoplankton hojně zastoupen a má významný potenciál v biostratigrafických i paleoekologických interpretacích. Druhou část představují karbonátové horniny svrchní jury a spodní křídy tethydní oblasti. Vápnitý nanoplankton a kalpionely zde tvoří esenciální součást moderní multidisciplinární formy výzkumu jursko-křídového (J/K) hraničního intervalu. Tato problematika je vysoce aktuální vzhledem k absenci hraničního stratotypu a v práci je diskutována s důrazem na nejaktuálnější studie. Analýza vápnitého nanoplanktonu potvrdila přítomnost sedimentů svrchního coniaku v okolí Ústí nad Labem a Mladé Boleslavi a upřesnila stratigrafickou pozici dvou nalezených indexových amonitů. Dále prokázala přítomnost nemetamorfovaných svrchnoturonských sedimentů na území Jičína. Na lokalitách Puerto Escaño (Španělsko) a Strapkova (Slovensko) byl studován J/K hraniční interval s důrazem na vápnitý nanoplankton a korelaci výsledků s biostratigrafií (zejm. kalpionely a amoniti), magnetostratigrafií a geochemickými daty. Studie významně přispěly k interregionálnímu výzkumu hraničního intervalu jura-křída.
Abstract v angličtině:
Abstract The presented PhD thesis is compiled as a commentary to four published papers, which deal with planktonic assamblages of the Upper Jurassic and Cretaceous, namely with calcareous nannofossils and calpionellids. The first part of the dissertation thesis describes the main characteristics of the studied fossil groups with focus on their morphology, palaeoecology, evolution and systematics. The chapter of calcareous nannoplankton gives special attention to the biostratigraphicaly important genus Nannoconus Kampter 1931. Next chapters describe the methods of the laboratory processing of the sediments and the geological settings of the studied areas. The thesis is focused on two areas. At first the selected localities in the Bohemian Cretaceous Basin, i.e. Upper Turonian and Upper Coniacian, are described. Generally, the Upper Cretaceous platform sediments of the middle European basins are rich in calcareous nannoplankton. These fossils represent important marker for biostratigraphical and palaeoecological interpretations. The second part describes carbonate rocks of the Upper Jurassic and Lower Cretaceous of the Tethyan area. In this case, calcareous nannoplankton and calpionellids are an essential part of the modern multidisciplinary form of the Jurassic- Cretaceous (J/K) boundary interval research. This issue is highly current due to the absence of the boundary stratotype and is discussed, with focus on the most recent studies. The calcareous nannofossil analysis confirmed the presence of the Upper Coniacian sediments around Ústí nad Labem and Mladá Boleslav and refined the stratigraphic position of two found index ammonites. Further the analysis showed the presence of non-metamorphic Upper Turonian sediments in Jičín area. In the Puerto Escaño (Spain) and Strapkova (Slovakia) localities, the J/K boundary interval has been studied with focus on calcareous nannoplankton and correlation of the results with biostratigraphy (esp. calpionellids, ammonites), magnetostratigraphy and geochemical data. The studies significantly contributed to the interregional J/K boundary interval research.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Andrea Svobodová 1.44 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Andrea Svobodová 17.56 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Andrea Svobodová 150 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Andrea Svobodová 148 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Andrea Svobodová 412 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Petr Skupien, Ph.D. 338 kB
Stáhnout Posudek oponenta Dr. Marta Oszczypko-Ciowes 220 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 839 kB