velikost textu

Změny reprodukčního chování obyvatelstva na počátku demografické revoluce (na příkladu Staňkova)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Změny reprodukčního chování obyvatelstva na počátku demografické revoluce (na příkladu Staňkova)
Název v angličtině:
Changes in reproductive behaviour in the beginning of the demographic revolution (example of Staňkov)
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Lukáš Bozděch
Školitel:
doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.
Mgr. Alice Velková, Ph.D.
Id práce:
130174
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Program studia:
Demografie (P1303)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
12. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
demografická revoluce, 19. století, rekonstrukce rodin, Staňkov, sociální stratifikace
Klíčová slova v angličtině:
demographic revolution, 19th century, family reconstitution, Staňkov, social stratification
Abstrakt:
Změny reprodukčního chování obyvatelstva na počátku demografické revoluce (na příkladu Staňkova) Abstrakt Cílem této práce je analýza reprodukčního chování obyvatelstva v českých zemích v 19. století, tedy v době počínající demografické revoluce. Výzkum se týká obce Staňkov v jihozápadních Čechách, což byla sice lokalita v zaostávajícím regionu, ale v obci samotné došlo v průběhu 19. století k rozvoji průmyslu. To mělo za následek i velký růst počtu obyvatel ve zkoumaném období. Pomocí metody rekonstrukce rodin byly z matrik narozených, oddaných a zemřelých vytvořeny rodinné listy, jejichž analýzou byly zjišťovány především ukazatele sňatečnosti, manželské plodnosti a kojenecké úmrtnosti. S použitím klasifikace podle sociálního postavení byly analyzovány rozdíly v demografickém chování jednotlivých složek obyvatelstva. Zjištěné výsledky byly pro lepší zasazení do kontextu srovnávány s jinými prozkoumanými lokalitami v českých zemích. Ukázalo se, že v rámci jednotlivých skupin obyvatelstva v 19. století ke změnám demografického chování ještě příliš nedocházelo. Celospolečenské trendy pozorované na počátku demografické revoluce se tak dají z velké části připsat proměnám sociální struktury obyvatelstva. Klíčová slova: demografická revoluce, 19. století, rekonstrukce rodin, Staňkov, sociální stratifikace Počet znaků (bez mezer): 296161
Abstract v angličtině:
Changes in reproductive behaviour in the beginning of the demographic revolution (example of Staňkov) Abstract The aim of this study is to analyse reproductive behaviour of population in the Czech lands in the 19th century, a period in which demographic revolution began. The research is based on data from Staňkov, a town in southwestern Bohemia, which, unlike the majority of adjacent region, experienced a substantial industrialization in the 19th century. This resulted in a significant population growth during the analysed period. Family lists were compiled from the registers of births, marriages and deaths using the method of family reconstitution. Nuptiality, marital fertility and infant mortality were the main analysed topics. Population was also divided into groups based on social stratification and these groups were analysed to determine, whether their reproductive behaviour differed from each other. The results from Staňkov were compared to other previously studied localities in the Czech lands. This study revealed that in the 19th century changes in reproductive behaviour within social groups were quite small or negligible. Big changes in nuptiality, fertility or infant mortality in the beginning of demographic revolution can therefore be mainly attributed to the shifts in the social structure of the population. Key words: demographic revolution, 19th century, family reconstitution, Staňkov, social stratification Number of characters (without spaces): 296161
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lukáš Bozděch 3.75 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lukáš Bozděch 384 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lukáš Bozděch 383 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Lukáš Bozděch 568 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. 102 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Eduard Maur, CSc. 84 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Alice Velková, Ph.D. 126 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1005 kB