text size

Solidarita v závazkových právních vztazích

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Solidarita v závazkových právních vztazích
Titile (in english):
Solidarity in legal obligations
Type:
Rigorosum thesis
Author:
JUDr. Tomáš Dočkal
Supervisor:
prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.
Opponent:
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Thesis Id:
130034
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Civil Law (22-KOP)
Study programm:
Právo a právní věda (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
JUDr.
Defence date:
10/02/2014
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
solidární závazkový právní vztah, závazkové právo
Keywords:
solidary obligation relationship, law of obligations
Abstract (in czech):
Resumé. V této práci je pojednáno o právním institutu solidární závazkový právní vztah. Je to jeden z těch právních institutů, kterým není věnováno mnoho odborných prací, ač si pro četnost, s jakou je v právním životě užíván, zaslouží zájem mnohem větší. Třebaže se může na první pohled zdát, že solidární závazkový právní vztah je již natolik ustálený právní institut práva soukromého, že u něj nemohou vyvstati žádné nejasnosti, opak je pravdou. Není totiž jednotného teoretického pohledu na solidární závazkový právní vztah; podle jednoho názoru, jež označen jest teorie jednoty, je solidární závazkový právní vztah jeden závazkový právní vztah, zatímco podle druhého názoru, jež je zván teorie mnohosti, není solidární závazkový právní vztah jeden závazkový právní vztah, nýbrž sestává ze závazkových právních vztahů mezi věřitelem a každým solidárním spoludlužníkem (v případě pasivní plurality), resp. mezi dlužníkem a každým solidárním spoluvěřitelem (v případě aktivní plurality). Pokud se v poslední době nějaké odborné práce věnovaly solidárnímu závazkovému právnímu vztahu, pak jej chápaly v souladu s teorií mnohosti. Tato práce naopak od oněch prací pohlíží na solidární závazkový právní vztah podle teorie jednoty, která ač je teorií právní sice opomenuta, převládá v právním životě. Vlastní práce je rozdělena na dvě knihy. Prvá kniha se věnuje samotnému solidárnímu závazkového právnímu vztahu jako institutu práva hmotného. Pro svůj rozsah je tato kniha rozdělena na obecnou část, která se zabývá teoretickými otázkami, jako kupř. vymezení solidárního závazkového právního vztahu a jeho místo v právním řádu nebo pojmové znaky solidárního závazkového právního vztahu, a zvláštní část, ve které je věnována pozornost vzniku, změně a zániku solidárního závazkového právního vztahu, jakož i jeho promlčení a zajištění, tedy všem možným okamžikům, jež mohou během právní existence solidárního závazkového právního vztahu nastati. Druhá kniha pak rozebírá navazující a podružné procesněprávní otázky jako společenství v rozepři nebo vedlejší intervence.
Abstract:
Summary. In this thesis there is treated legal institute solidary obligation relationship. It is one of that legal institutes which are not in the limelight of as many specialized works as they should be for their frequency of their use in practice. Although it could seem at first sight that the solidary obligation relationship is formed enough that there cannot arise any faintnesses there, but the opposite is true. There is not a one united theoretical view of solidary obligation relationship; the solidary obligation relationship can be understand as a one obligation relationship by the first view called theory of unity, but it can be understand as more obligation relationships which exist between creditor and every solidary debtors (in case of passive pluralism) or between debtor and every solidary creditor (in case of active pluralism) by the other view called theory of plurality. The most of specialized literature which take heed of solidary obligation relationship and which were written in recent time understand the solidary obligation relationship in accordance with the theory of plurality. This thesis in opposite to that specialized works understands solidary obligation relationship as a one obligation relationship in accordance with the theory of unity which is preffered in practice although it is neglected by the legal theory. This thesis is divided into two books. The first book adress the solidary obligation relationship as the institute of substantive law. Because of its scale it is subdivided into general part which goes into details about theoretical issues as the definition of solidary obligation relationship and its place in a legal order or characteristic features of solidary obligation relationship and special part which takes heed of formation, alteration and discharge of solidary obligation relationships as well as limitation of solidary obligation relationship and its security, so the special part takes heed of all possible moments which can happen to the solidary obligation relationship by its legal being, in other words. The second book is then focused on related and circumstancial issues from procedural law, e. g. joinder of parties in proceeding or intervention in a proceeding.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis JUDr. Tomáš Dočkal 1.26 MB
Download Abstract in czech JUDr. Tomáš Dočkal 31 kB
Download Abstract in english JUDr. Tomáš Dočkal 25 kB
Download Supervisor's review prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. 34 kB
Download Opponent's review doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 24 kB
Download Defence's report 156 kB