velikost textu

Solidarita v závazkových právních vztazích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Solidarita v závazkových právních vztazích
Název v angličtině:
Solidarity in legal obligations
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Tomáš Dočkal
Vedoucí:
prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.
Oponent:
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Id práce:
130034
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
10. 2. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
solidární závazkový právní vztah, závazkové právo
Klíčová slova v angličtině:
solidary obligation relationship, law of obligations
Abstrakt:
Resumé. V této práci je pojednáno o právním institutu solidární závazkový právní vztah. Je to jeden z těch právních institutů, kterým není věnováno mnoho odborných prací, ač si pro četnost, s jakou je v právním životě užíván, zaslouží zájem mnohem větší. Třebaže se může na první pohled zdát, že solidární závazkový právní vztah je již natolik ustálený právní institut práva soukromého, že u něj nemohou vyvstati žádné nejasnosti, opak je pravdou. Není totiž jednotného teoretického pohledu na solidární závazkový právní vztah; podle jednoho názoru, jež označen jest teorie jednoty, je solidární závazkový právní vztah jeden závazkový právní vztah, zatímco podle druhého názoru, jež je zván teorie mnohosti, není solidární závazkový právní vztah jeden závazkový právní vztah, nýbrž sestává ze závazkových právních vztahů mezi věřitelem a každým solidárním spoludlužníkem (v případě pasivní plurality), resp. mezi dlužníkem a každým solidárním spoluvěřitelem (v případě aktivní plurality). Pokud se v poslední době nějaké odborné práce věnovaly solidárnímu závazkovému právnímu vztahu, pak jej chápaly v souladu s teorií mnohosti. Tato práce naopak od oněch prací pohlíží na solidární závazkový právní vztah podle teorie jednoty, která ač je teorií právní sice opomenuta, převládá v právním životě. Vlastní práce je rozdělena na dvě knihy. Prvá kniha se věnuje samotnému solidárnímu závazkového právnímu vztahu jako institutu práva hmotného. Pro svůj rozsah je tato kniha rozdělena na obecnou část, která se zabývá teoretickými otázkami, jako kupř. vymezení solidárního závazkového právního vztahu a jeho místo v právním řádu nebo pojmové znaky solidárního závazkového právního vztahu, a zvláštní část, ve které je věnována pozornost vzniku, změně a zániku solidárního závazkového právního vztahu, jakož i jeho promlčení a zajištění, tedy všem možným okamžikům, jež mohou během právní existence solidárního závazkového právního vztahu nastati. Druhá kniha pak rozebírá navazující a podružné procesněprávní otázky jako společenství v rozepři nebo vedlejší intervence.
Abstract v angličtině:
Summary. In this thesis there is treated legal institute solidary obligation relationship. It is one of that legal institutes which are not in the limelight of as many specialized works as they should be for their frequency of their use in practice. Although it could seem at first sight that the solidary obligation relationship is formed enough that there cannot arise any faintnesses there, but the opposite is true. There is not a one united theoretical view of solidary obligation relationship; the solidary obligation relationship can be understand as a one obligation relationship by the first view called theory of unity, but it can be understand as more obligation relationships which exist between creditor and every solidary debtors (in case of passive pluralism) or between debtor and every solidary creditor (in case of active pluralism) by the other view called theory of plurality. The most of specialized literature which take heed of solidary obligation relationship and which were written in recent time understand the solidary obligation relationship in accordance with the theory of plurality. This thesis in opposite to that specialized works understands solidary obligation relationship as a one obligation relationship in accordance with the theory of unity which is preffered in practice although it is neglected by the legal theory. This thesis is divided into two books. The first book adress the solidary obligation relationship as the institute of substantive law. Because of its scale it is subdivided into general part which goes into details about theoretical issues as the definition of solidary obligation relationship and its place in a legal order or characteristic features of solidary obligation relationship and special part which takes heed of formation, alteration and discharge of solidary obligation relationships as well as limitation of solidary obligation relationship and its security, so the special part takes heed of all possible moments which can happen to the solidary obligation relationship by its legal being, in other words. The second book is then focused on related and circumstancial issues from procedural law, e. g. joinder of parties in proceeding or intervention in a proceeding.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Tomáš Dočkal 1.26 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Tomáš Dočkal 31 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Tomáš Dočkal 25 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. 34 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 24 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 156 kB