velikost textu

Imateriální újma v občanském právu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Imateriální újma v občanském právu
Název v angličtině:
Immaterial harm in civil law
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Vendula Pincová
Vedoucí:
prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.
Oponent:
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Id práce:
129934
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
imateriální újma, přirozená osobnostní práva, odčinění imateriální újmy
Klíčová slova v angličtině:
immaterial (non-pecuniary) harm, natural personal rights, recovery of immaterial harm
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá úpravou imateriální újmy v občanském právu s některými nezbytnými přesahy do dalších oblastí soukromého i veřejného práva. Imateriální újma představuje zejména újmu na osobnosti člověka způsobenou protiprávním zásahem do jeho osobnostních práv. Není, na rozdíl od materiální újmy, způsobilá objektivního peněžitého ohodnocení, a nelze ji tedy jednoduše mechanicky vyčíslit a nahradit peněžitou náhradou. Tato práce si klade za cíl obsáhnout stěžejní problematiku související s právním institutem imateriální újmy, a to na základě analýzy primárních a sekundárních zdrojů, zejména současně platných právních předpisů, odborné literatury a judikatury soudů. Imateriální újma je institut prolínající se dvěma rozsáhlými právními oblastmi: 1) oblastí deliktního práva a 2) oblastí ochrany osobnosti. Z tohoto důvodu se i tato práce člení do dvou větších částí. První část se věnuje institutu imateriální újmy z obecného hlediska. V první kapitole je představena právní úprava, ve které se lze s imateriální újmou setkat. Následuje kapitola druhá, vysvětlující širokou oblast deliktního práva, kam se řadí i právní úprava újmy. Třetí kapitola se zaměřuje na pojetí civilního deliktu v českém právu, což je problematika důležitá i z hlediska změn v souvislosti s rekodifikací občanského práva. Následuje kapitola čtvrtá o obecném pojetí odpovědnosti. Tento pojem byl v důsledku rekodifikace nahrazen pojmem „povinnost odčinit újmu“. Koncepce újmy v nejobecnější rovině se nachází v kapitole páté. Následuje kapitola šestá týkající se újmy materiální a klíčových rozdílů mezi materiální a imateriální újmou. Stěžejní kapitolou první části je kapitola sedmá: Imateriální újma. Po přiblížení tohoto pojmu je zpracováno krátké srovnání s předchozí právní úpravou. Následuje rozsáhlý koncept týkající se nutných předpokladů pro vznik povinnosti odčinit újmu a navazující problematika. Dále následuje významná část o možnosti uplatnění vzniklých nároků: otázky spravedlivého odčiňování imateriální újmy jsou jedny z nejobtížněji řešitelných v rámci občanského práva vůbec. Druhá část diplomové práce se věnuje druhům imateriální újmy z hlediska významu chráněných statků. V této části jsou mimo jiné popsána konkrétní soudní rozhodnutí vztahující se k dané problematice. Kapitola 8.1. představuje imateriální újmu vzniklou na přirozených právech spojených s osobností člověka. Jedná se o ochranu právních statků, jako je život, zdraví, lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst, vážnost člověka ve společnosti, jméno, osobní údaje, podoba člověka, rodinný život, manželství, rodina, soukromý život, obydlí a jiné soukromé prostory. V Kapitole 8.2. je představena specifická imateriální újma: újma na životním prostředí. Další významné prameny upravující imateriální újmu jsou popsány v kapitole 8.3. Na ni navazuje kapitola 8.4. zabývající se újmou způsobenou nezákonným rozhodnutím či nesprávným úředním postupem. Závěrečná devátá kapitola rozebírá právní úpravu de lege ferenda: nastiňuje různé pohledy a východiska pro možnou budoucí právní úpravu.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with the legal regulation of immaterial harm (non-pecuniary loss) in civil law with a necessary extension to other spheres of private and public law. Immaterial harm reflects the personal loss caused by the infringement of human personal rights or other natural rights protected by law. There is no possibility of objective pecuniary evaluation in comparison to the material harm (damage) and so there is no potentiality to recover damages easily. The main goal of the thesis is to compose crucial issues regarding immaterial harm. The thesis uses mainly analysis of primary and secondary sources such as legal regulation, professional literature and judicial decisions. The immaterial harm is linked to the two main areas of law: 1) tort law and 2) the protection of person and personal rights. So the thesis is divided into two parts for that important reason. The first part of the thesis deals with the common regulation of the immaterial loss. Legal provisions encompassing immaterial harm are regulated in the first chapter. Next chapter explains tort law: a wide area including immaterial harm. The third chapter focuses on concept of civil tort; there is an important issue in connection with recodification. The fourth chapter deals with liability in general: this term was replaced by obligation to compensate for a loss. The concept of harm is generally found in chapter five. The sixth chapter deals with material harm (damage) concerning substantial differences between damage and immaterial harm. The crucial chapter of the first part is chapter seven: the immaterial harm. After approaching the topic there is a short brief comparison with the previous law. This is followed by a large concept of prerequisites for a rise of the obligation to compensate for a loss. A significant part on assertion of claims for compensation of immaterial harm ensues: the just compensation is one of the most difficult issues in civil law. The second part of the thesis deals with the various kinds of immaterial harm from the point of view of the significance of protected rights. The concrete judicial decisions are mentioned in this chapter. The chapter 8.1. introduces immaterial harm in connection to natural rights, which are linked with human personality. It is a protection of legal rights such as life, health, human dignity, personal honour, good reputation, respect to a person in the society, name, personal data, personal image, family life, marriage, family, private life, habitation and other private premises. The chapter 8.2. deals with the specific immaterial harm: harm to the environment. There are additional significant sources of law regulating immaterial harm in the chapter 8.3. The chapter 8.4. describes immaterial harm caused by unlawful decision or failure to observe the correct procedure. The final chapter (9.) analyses de lege ferenda law: there are various future points of view and possibilities outlined.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Vendula Pincová 1.15 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Vendula Pincová 79 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Vendula Pincová 9 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. 51 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 204 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 151 kB