velikost textu

Vliv prostředí na tvarovou variabilitu ultrafialových signálů u žluťáska rodu Gonepteryx (Lepidoptera, Pieridae)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv prostředí na tvarovou variabilitu ultrafialových signálů u žluťáska rodu Gonepteryx (Lepidoptera, Pieridae)
Název v angličtině:
Environmental influences on the shape of ultraviolet signals in genus Gonepteryx (Lepidoptera, Pieridae).
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Pavel Pecháček
Školitel:
Mgr. Karel Kleisner, Ph.D.
Oponenti:
RNDr. Lenka Zapletalová, Ph.D.
Mgr. Vladimír Vrabec
Konzultant:
Mgr. Petr Keil, Ph.D.
Id práce:
129908
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107)
Program studia:
Teoretická a evoluční biologie (P1526)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
31. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Lepidoptera, Gonepteryx, zbarvení, UV reflektance, pohlavní výběr, evoluce
Klíčová slova v angličtině:
Lepidoptera, Gonepteryx, colouration, UV reflectance, sexual selection, evolution
Abstrakt:
Podobně jako četní jiní živočichové disponují i motýli zrakem citlivým na takzvané ultrafialové (UV) světlo a mnozí mají na křídlech vzory patrné právě v této části elektromagnetického spektra. V posledních čtyřiceti letech se ukázalo, že UV vzory plní v životě motýlů důležitou roli, a to zejména v souvislosti s pohlavním výběrem. Uplatňují se například při rozpoznávání vhodného pohlavního partnera a pravděpodobně mohou signalizovat i některé jeho kvality jako věk, schopnost vypořádat se se stresujícími faktory prostředí či zdatnost při hledání potravy. Využití však mohou najít také v taxonomii. Tato dizertační práce se zaměřuje na komplexní výzkum ultrafialových vzorů u žluťásků rodu Gonepteryx a obzvláště se soustředí na otázku vlivu prostředí na expresi těchto znaků, jejich potenciální úlohu v pohlavním výběru či jejich evoluci. Podařilo se ukázat, že přinejmenším u některých druhů náležejících k rodu Gonepteryx prostředí UV ornamenty významně ovlivňuje, a tento vliv je výraznější než v případě znaků, jež roli v pohlavním výběru nehrají. Celkově výsledky předložených publikací naznačují, že UV vzory se v pohlavním výběru studovaných žluťásků uplatňují, není však jisté jakým způsobem. Jako nejpravděpodobnější se jeví jejich role v rozpoznávání pohlavního partnera, vyloučit však nelze ani, že odrážejí některé z výše uvedených kvalit.
Abstract v angličtině:
Like many other animals, butterflies are able to visually perceive the ultraviolet (UV) light; many species even have patterns on their wings which are visible in this part of the electromagnetic spectrum. Over the last forty years, it has been shown that these UV patterns play an important role in behaviour of many butterflies, especially in relation to sexual selection – they are involved in the process of recognising a suitable mate, and likely can signal some of the mate’s qualities, such as its age, ability to handle stressful environmental factors, or efficiency in foraging. The patterns may also be used for taxonomical purposes. This dissertation thesis contains a comprehensive research into ultraviolet patterns of the Gonepteryx brimstones, with a primary focus on the issue of environmental influences in relation to the expression of these traits, on the patterns’ potential role in sexual selection, or on their evolution. It has been successfully demonstrated that UV patterns of at least some Gonepteryx species are affected by the environment to a strong degree, significantly more than the traits not involved in sexual selection. On the whole, the conclusions made by submitted publications suggest that UV patterns play a role in the sexual selection of the chosen brimstones, though it is not clear in which way. The most likely answer is that the patterns contribute to mate recognition; furthermore, it cannot be ruled out that they reflect some of the qualities mentioned above.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavel Pecháček 1.01 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Pavel Pecháček 30.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavel Pecháček 40 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavel Pecháček 41 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Pavel Pecháček 224 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Lenka Zapletalová, Ph.D. 146 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Vladimír Vrabec 531 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 671 kB