velikost textu

Pojetí subjektu ve filosofii Ladislava Hejdánka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pojetí subjektu ve filosofii Ladislava Hejdánka
Název v angličtině:
The Conception of Subject in the Philosophy of Ladislav Hejdánek
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Václav Dostál
Vedoucí:
prof. Lenka Karfíková, Dr. theol.
Oponent:
Mgr. Václav Němec, Ph.D.
Id práce:
129855
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Program studia:
Filozofie (B6101)
Obor studia:
Filozofie (FS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Ladislav Hejdánek, česká filosofie, subjekt, událost, časovost, akce, reaktibilita, Pierre Teilhard de Chardin
Klíčová slova v angličtině:
Ladislav Hejdánek, Czech philosophy, subject, event, temporality, action, reactibility, Pierre Teilhard de Chardin
Abstrakt:
Abstrakt Filosof Ladislav Hejdánek (*1927) přichází s myšlenkou, podle které je každý subjekt událostí trvající v čase. Subjektem přitom není jen živočich nebo rostlina, ale i buňka, molekula, atom nebo subatomární částice. Subjekt zároveň není ustaven „zvenčí“ – vzniká proto, aby se dosáhlo kontinuity mezi sérií akcí, a je zakládán „zdola“ samotnými akcemi, pro které je jeho vznik atraktivní a žádoucí. Práce chce ukázat, proč a jak k tomuto pojetí subjektu Ladislav Hejdánek dospívá a jaké z něj vyplývají důsledky. Kromě publikovaných textů se práce opírá o Hejdánkovy „myšlenkové deníky“, dosud nevydané téměř každodenní záznamy za několik desítek let, které spravuje a postupně digitalizuje Archiv Ladislava Hejdánka.
Abstract v angličtině:
Abstract Philosopher Ladislav Hejdánek (*1927) comes up with an idea that every subject is an event taking place in time. Moreover, not only an animal or a plant is taken to be a subject, but a cellule, a molecule, an atom or a subatomic particle as well. A subject is not formed “from outside”, too – it is established in order to achieve a continuity within a series of actions and it is constituted “from below” by the very actions for which the formation of a subject is attractive and desirable. The thesis wants to show why and how Ladislav Hejdánek comes to this conception of subject and what consequences flow from it. In addition to published texts, the thesis builds upon Hejdánek’s “diaries of ideas”, still unpublished, nearly everyday records from a number of decades that Archive of Ladislav Hejdánek has been looking after and successively digitizing.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Václav Dostál 2.52 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Václav Dostál 26 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Václav Dostál 25 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Lenka Karfíková, Dr. theol. 157 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Václav Němec, Ph.D. 35 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Jan Palkoska, Ph.D. 156 kB