velikost textu

Homomorfní šifrovací schémata

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Homomorfní šifrovací schémata
Název v angličtině:
Homomorphic encryption schemes
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anežka Pejlová
Vedoucí:
Mgr. Alexandr Kazda
Oponent:
RNDr. Michal Hojsík, Ph.D.
Id práce:
129740
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra algebry (32-KA)
Program studia:
Matematika (B1101)
Obor studia:
Matematické metody informační bezpečnosti (MMIB)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
24. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
homomorfní šifry, mříž
Klíčová slova v angličtině:
homomorphic encryption, lattice
Abstrakt:
Název práce: Homomorfní šifrovací schémata Autor: Anežka Titěrová Katedra: Katedra algebry Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Alexandr Kazda, Katedra algebry Abstrakt: V roce 1978 publikoval Rivest a kol. kryptografický problém, jak počítat libovolné funkce nad zašifrovanými daty, aniž by bylo nutné data dešifrovat. Tento problém lze vyřešit použitím plně homomorfního schématu, které objevil a jako první popsal Craig Gentry v roce 2009. Tato práce shrnuje současné znalosti v oblasti homomorfního šifrování. Sou- středíme se zejména na obecný přehled se zaměřením na bezpečnost sché- matu. Získané znalosti aplikujeme v počítačové implementaci částečně ho- momorfního šifrovacího schématu. Plně homomorfní schéma může být využito v mnoha aplikacích, například v implementacích bezpečného cloud-computingu. Nicméně zbývá mnoho prá- ce v oblasti konstrukce dostatečně efektivního algoritmu, poněvadž dosud známé implementace nejsou tak rychlé, aby mohly být použity v každodenní komunikaci. Klíčová slova: homomorfní šifry, plně homomorfní šifrovací schéma, krypto- grafie na mřížkách, logický obvod
Abstract v angličtině:
Title: Homomorphic encryption schemes Author: Anežka Titěrová Department: Department of Algebra Supervisor: RNDr. Alexandr Kazda, Department of Algebra Abstract: Rivest et al. posed in 1978 the cryptographic problem how to correctly compute arbitrary functions over encrypted data without direct decrypting. This problem is solved by using of a fully homomorphic encryp- tion scheme, which was discovered and first described by Craig Gentry in 2009. This work gives a summary of contemporary knowledge in this field. The attention will be restricted to a general overview how to construct the fully homomorphic encryption scheme with respect to the information security. The results will be applied in an implementation of a somewhat homomorphic encryption scheme as a computer program. Fully homomorphic encryption schemes have abundant applications, especi- ally in secure cloud computing. Nevertheless, the greatest challenge for scien- tists is finding out more efficient algorithm because existing implementations are not as effective and fast as required for everyday use. Keywords: homomorphic encryption, fully homomorphic encryption scheme, lattice cryptography, logic circuit
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anežka Pejlová 2.19 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Anežka Pejlová 19 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anežka Pejlová 32 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anežka Pejlová 32 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Alexandr Kazda 118 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Michal Hojsík, Ph.D. 43 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jiří Tůma, DrSc. 33 kB