velikost textu

Využití jazykových her ve výuce češtiny jako cizího jazyka pro děti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití jazykových her ve výuce češtiny jako cizího jazyka pro děti
Název v angličtině:
Use of Language Games in Teaching Czech as Foreign Language to Children
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Karolína Kaprasová
Vedoucí:
prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.
Oponent:
Mgr. Jan Chromý, Ph.D.
Id práce:
129733
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství češtiny jako cizího jazyka (UCCJ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
14. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
didaktická hra, jazyková hra, učebnice cizích jazyků, fonetická rovina, lexikální rovina, gramatická rovina
Klíčová slova v angličtině:
didactic game, language game, textbooks of foreign languages, phonetic level, lexical level, grammatical level
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se věnuje analýze repertoáru jazykových her nalezených v učebnicích cizích jazyků – češtiny, angličtiny a němčiny – pro děti mladšího školního věku, a zkoumání využití jazykových her v jejich výuce, jež je provedeno dotazníkovým šetřením. V první části je na základě odborné literatury popsána problematika hry jako takové, její význam pro ontogenetický a osobnostní vývoj každého jedince. Pozornost je zde také zaměřena na existující typologie hry a určení vhodné klasifikace, podle níž budou herní aktivity nalezené ve vybraných učebnicích tříděny. Herní aktivity jsou ve druhé části rozřazovány podle příslušnosti k jednotlivým typům vybrané klasifikace a doplněny o detailnější popsání z hlediska jazykových rovin (fonetická, lexikální a gramatická) a lingvistických prvků, jež je možno těmito aktivitami procvičovat. Dotazníkové šetření, analyzované ve třetí části práce, sleduje, zda a v jaké míře učitelé cizích jazyků herní aktivity s ohledem na jejich užitečnost a efektivnost využívají ve své výuce. Klíčová slova: didaktická hra, jazyková hra, učebnice cizích jazyků, fonetická rovina, lexikální rovina, gramatická rovina
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis deals with an analysis of language game repertory found in textbooks of foreign languages – Czech, English and German – for children of primary school age, and with a research of the use of language games in classes, which is conducted by means of a questionnaire survey. The first part contains a description of the issue of a game as such, its importance for ontogenetic and personality development of each individual based on specialized literature. The attention here is also concentrated on the existing game typologies and on defining appropriate classification according to which the game activities found in the selected textbooks will be sorted. The game activities are, in the second part, classified by belonging to the individual types of the selected classification and they are supplemented with a more detailed description in terms of language levels (phonetic, lexical and grammatical) and linguistic elements which can be practised through these activities. The questionnaire survey analysed in the third part of the thesis monitors if and to what extent teachers of foreign languages use game activities in their classes with regard to their usefulness and efficiency. Keywords: didactic game, language game, textbooks of foreign languages, phonetic level, lexical level, grammatical level
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Karolína Kaprasová 6.81 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Karolína Kaprasová 2 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Karolína Kaprasová 376 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Karolína Kaprasová 218 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc. 292 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Chromý, Ph.D. 45 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 318 kB