velikost textu

Právní úprava konkurenční doložky v České republice a v dalších vybraných státech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní úprava konkurenční doložky v České republice a v dalších vybraných státech
Název v angličtině:
Legal regulation of a non-compete clause in the Czech Republic and other chosen countries
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Michal Božek
Vedoucí:
doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Oponent:
JUDr. Libuše Brádlerová
Id práce:
129659
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
23. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Konkurenční doložka, srovnávací právní úprava, pracovní právo
Klíčová slova v angličtině:
Non-compete clause, comparative legal regulation, labour law
Abstrakt:
ABSTRAKT Cílem této rigorózní práce je podat ucelený komplexní výklad právní úpravy konkurenční doložky v českém pracovním právu a dále upozornit i na její právní úpravu v pracovním právu na území Slovenské republiky a na území Spolkové republiky Německo. Konkurenční doložka se ovšem v českém právním řádu neobjevuje pouze v odvětví práva pracovního, nýbrž také v odvětví práva obchodního, na což autor této práce stručně poukazuje. Hlavním tématem je nicméně právní úprava konkurenční doložky v rámci pracovního práva, přičemž ne vždy existoval jednotný názor na to, zda je takovéto ujednání mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem platné. V mnoha právních řádech evropských států je tento institut hojně obsažen, přesto v některých zemích není obsažen vůbec, resp. konkurenční doložka je zakázána, a je-li přesto sjednána, považuje se za neplatnou. A právě tato skutečnost, že konkurenční doložka je v mnoha zahraničních právních řádech upravena jinak než v českém pracovním právu, byla jedním z důvodů, proč si autor vybral toto téma. Nadto, jedná se o institut práva, který není harmonizován právem Evropské unie, proto lze najít tolik odlišných právních úprav. Dá se říct, že konkurenční doložka je dynamicky rozvíjejícím se prvkem pracovního práva. S ohledem na výše uvedené je nutné uvést, že i v našich podmínkách byl tento institut po několik desetiletí mrtvým ustanovením, resp. nebyl v právních předpisech České republiky obsažen vůbec. Autor se v této rigorózní práci zabývá právní úpravou konkurenční doložky v odvětví pracovního práva i ve vybraných státech Evropy s tím, že pátá a šestá kapitola této práce je věnována právní úpravě konkurenční doložky na Slovensku, resp. v Německu. Komparací české právní úpravy konkurenční doložky s těmito dvěma výše uvedenými zeměmi se pak autor zabývá v kapitole sedmé rigorózní práce. Úkolem autora této práce je také hodnotit současnou právní úpravu konkurenční doložky, a to i kriticky s tím, že na samém konci této rigorózní práce nastiňuje její úpravu de lege ferenda, tedy jaké změny by měly či mohly nastat, aby její právní úprava byla co nejdokonalejší a vyvolávala co nejméně kontroverzí.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis focuses on a complex description of the legal regulation of a non- compete clause in the Czech labour law and also points out to the legal regulation within the labour law in the Slovak Republic and the Federal Republic of Germany. The non-compete clause in the Czech law system is contained not only in the labour law but also in the commercial law to which the author refers, as well. However, the main topic of this thesis is the legal regulation of the non-compete clause within the labour law. Nevertheless, in the Czech Republic there was not always the same opinion on whether this contract between an employer and an employee is valid. Non-compete clauses are frequently included in many other European countries, nevertheless, in some countries are not included at all or are prohibited. This fact, i.e. that the non-compete clause is regulated in many foreign legal systems differently than in the Czech labour law, is one of the reasons why the author chose this topic of the thesis. Moreover, it is an institute of the labour law that is not harmonized by the European Union so we can find plenty of different legal regulations all over the Europe. We can say that non-compete clause is a dynamically developing element of the labour law. With regard to what was already written it is necessary to note that non- compete clause had been considered as a dead provision for decades also in our country, respectively it was not contained in the Czech legal regulation at all. In this thesis author deals with the legal regulation in a branch of the labour law also in other chosen European countries so that in the fifth and the sixth chapter of this thesis we can find the legal regulation in the Slovak Republic and in Germany. In the seventh chapter of the thesis there is a comparison of the Czech legal regulation with the Slovak and the German one. Last but not least aim of the author of the thesis is to critically judge a current legal regulation of the non-compete clause and, finally, in the eight chapter there is outlined the legal regulation de lege ferenda, i.e. some of author´s opinions that may be regulated in the Czech labour Code in order to have the legal regulation of the non- compete clause more perfect and less controversial.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Michal Božek 658 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Michal Božek 51 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Michal Božek 53 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. 343 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Libuše Brádlerová 602 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 161 kB