velikost textu

Stanovení nádorové mRNA u kolorektálního karcinomu jako screeningové a prognostické metody

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Stanovení nádorové mRNA u kolorektálního karcinomu jako screeningové a prognostické metody
Název v angličtině:
Determination of tumor mRNA in colorectal cancer as screening and forecasting methods
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Karel Rupert, Ph.D.
Školitel:
Doc.MUDr. Luboš Holubec, CSc.
Oponenti:
Prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.
Prof.MUDr. Marie Pešková, DrSc.
Doc.MUDr. Jan Dostalík, CSc.
Id práce:
129656
Fakulta:
Lékařská fakulta v Plzni (LFP)
Pracoviště:
Klinika chirurgická (14-400)
Program studia:
Chirurgie (P5116)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 11. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kolorektální karcinom
Klíčová slova v angličtině:
colorectal cancer
Abstrakt:
Souhrn Hladina exprese mRNA MMP-7, TIMP-1 a MMP-2 byla signifikantně vyšší v nádorové maligním tkáni kolorektálního karcinomu než v normální kolorektální tkáni. Pomocí vhodných protilátek by mohlo být možné aktivitu matrixových metaloproteináz inhibovat, což by mohlo mít na nádorovou tkáň a její okolí léčebý efekt. Klinicky se již některé preparáty testují (Bay 12-9566 /fa Bayer/, BB94 /fa British Biotechnologi/). Neprokázali jsme korelaci mezi expresí těchto genů a stádiem onemocnění a diagnózou. Podařilo se nám prokázat, že při dodržování chirurgických pravidel při resekci střeva pro kolorektální karcinom, nemá resekční linie známky přítomnosti nádorových buněk – chybí přítomnost mRNA pro CEA. Hladina mRNA pro TIMP-1 je v resekční linii přítomna v nižší hladině než v nádorové tkáni, což však souvisí s úlohou, kterou TIMP-1 ve střevě hraje. Její hladina je zvýšená při všech nádorových, ale i zánětlivých onemocněních tlustého střeva. Zda je zvýšená exprese mRNA pro TIMP-1 i mimo resekční linii, jedná-li se tedy o reakci tlustého střeva jako orgánu bude předmětem dalšího výzkumu, stejně tak i možné srovnání se vzorky nádorem a zánětem nepostiženého tlustého střeva. Úloha TIMP-1 jako prognostického markeru je předmětem dalšího zkoumání, ze všech studií však vyplývá, že použití TIMP-1 při screeningu kolorektálního karcinomu je nevhodné vzhledem ke značné nespecifitě tohoto markeru. Pro stanovení mRNA v periferní krvi jsme použili dvě odlišné metodiky. První metodikou ( izolace volné RNA z plazmy ) se nám nepodařilo mRNA pro CK 20 ani pro CEA detekovat. Druhou metodikou (izolace RNA z buněk zachycených na membráně Millipore) jsme mRNA CEA nedetekovali, ale podařilo se nám detekovat mRNA CK 20 u 13 vzorků 11 pacientů. Při hodnocení přítomnosti mRNA CK 20 v periferní krvi těchto pacientů a srovnání s vývojem jejich nádorového onemocnění ( progrese x remise ) ani srovnáním s stadingem a gradingem primárního nádoru jsme žádnou souvislost nezaznamenali. Stanovení mRNA CK 20 a CEA v periferní krvi výše uvedenou metodikou se nám jeví pro klinické účely prakticky nevyužitelné. Přes veškerý optimismus řešitelského kolektivu stran novým metod se použití stávajících imunoanalytických metod stanovení nádorových markerů jeví jako nezastupitelné. Porovnaly jsme sérové hodnoty nádorových markerů u kontrolní skupiny zdravých osob a nemocných s akutním zánětlivým onemocněním a dále u nemocných s benigním onemocněním GIT (Crohnova choroba). Především u proliferačního markeru thymidinkinázy (TK) a cytokeratininů TPA a TPS byl zaznamenán statisticky významný rozdíl, u pacientů s benigním onemocněním GIT byly signifikantně vyšší hodnoty TK. Tento výsledek je v souladu s odbornou literaturou. Prognostický význam CEA byl prokázán u našeho souboru nemocných, kde byl stanoven signifikantní vztah mezi elevací předoperačních hodnot CEA a celkovým přežitím a to jak při použití laboratorní, tak optimalizované cut off. V případě laboratorní cut off bylo pro celkové přežití významné stanovení TPA, v případě optimalizované cut off stanovení CA 19-9, což je opět v souladu s výsledky prací některých autorů. Pro posouzení významu těchto markerů však bude třeba delší follow up. V případě bezpříznakového přežití bylo nejlepšího výsledku opět dosaženo u předoperačních hodnot CEA, jehož signifikance byla při použití laboratorních cut off potvrzena nejen univariační, ale také multivariační analýzou. Pacienti s předoperační elevací CEA měli 11x větší pravděpodobnost progrese, než pacienti s normálními hodnotami. V našem souboru pacientů nejlépe reagoval na resekční terapii pokles pooperačních hodnot CEA. V případě nádorového markeru CA 19-9 nedošlo k žádné změně mezi hladinami před a pooperačních hodnot, u nádorového markeru TPS, který byl v našem souboru pooperačně sledován došlo naopak k výraznému vzestupu pooperačních hodnot, což bylo nejspíše spjato s reparačními pochody po provedené operaci. Lze konstatovat, že pro kontrolu úspěchu chirurgické léčby je nejvíce vhodné sledovat před- a pooperační hodnoty CEA. Při 95% specificitě bylo nejvyšších senzitivit bylo dosaženo u nádorového markeru TPS (83%), senzitivity klasických nádorových markerů CEA a CA 19-9 byly podstatně nižší (41% respektive 25%). Tyto hodnoty jsou poněkud překvapivé, především pro nízkou senzitivitu klasických nádorových markerů. Vysvětlením může být charakteristika souboru, kde do grantové studie vstupovali pacienti s lokálně pokročilým onemocněním střeva (stadia I-III., tzn. Maximálně s nádorovým postižením lokoregionálních uzlin), pouze u dvou pacientů byly perioperačně zjištěny distální metastázy do jater. Dále jde i o charakter recidiv, kde se ve více než v 50% jednalo o lokoregionální recidivu. Výsledky je třeba interpretovat opatrně pro malý počet relapsů vzhledem ke krátkému follow up, nicméně se TPS zdá jako slibný marker pro follow up pacientů s kolorektálním karcinomem. Jako ideální se proto zdá kombinace CEA a TPS. 
Abstract v angličtině:
Summary The level of MMP-7, TIMP-1 and MMP-2 mRNA expression was significantly higher in the tumour tissue of colorectal carcinoma than in normal colorectal tissue. It could be possible to inhibit matrix metalloproteinases activity using appropriate antibodies, which could have therapeutic effect on tumour tissue and its vicinity. Some of the preparations are being tested (Bay 12-9566 /Bayer/, BB94 /British Biotechnology/). We have not proved correlation between expression of these genes and disease stage and diagnosis. We have succeeded to prove that if the surgical principles for colon resection performed due to colorectal carcinoma are observed, the resection line does not show any signs of the presence of tumour cells – mRNA for CEA is not present. The level of mRNA for TIMP-1 is present in the resection line at lower levels than in tumour tissue, and this is due to the role that TIMP- 1 plays in the colon. Its level increases not only in all tumour diseases, but also in inflammatory diseases of the colon. The question whether the expression of mRNA for TIMP-1 is also increased outside the resection line and therefore it is a reaction of the colon as an organ will be subject to further research, as will be a potential comparison with samples of colon unaffected by tumour or inflammation. Although the role of TIMP-1 as a prognostic marker remains a subject for further studies, all available studies suggest that the use of TIMP-1 in colorectal carcinoma screening is unsuitable due to the significant non-specificity of this marker. Two different methods for determination of mRNA in peripheral blood were used. We have not succeeded to detect neither mRNA for CK 20 or CEA using first method (isolation of free RNA from plasma). We have not succeeded to detect mRNA for CEA using second method (isolation of RNA from cells attached on Millipore membrane), but we have succeeded to detect mRNA for CK 20 in 13 samples from 11 patients. No correlation has been observed during evaluation of presence of mRNA for CK 20 in peripheral blood of these patients and comparison with development of their tumour disease (progression x remission) or omparison with primary tumour staging and grading. Determination of mRNA for CK 20 and CEA in peripheral blood using the above-mentioned methods appears to us as practically not utilisable for clinical purposes. In spite of all optimism of the research group concerning new methods, the utilisation of current immunoanalytic methods for determination of tumour markers appears as unsubstitutable. We have compared serum levels of tumour markers in control group of healthy persons and in patients with acute inflammatory disease and also in patients with benign disease of GIT (Crohn's disease). A statistically significant difference was observed especially in proliferative marker thymidine kinase (TK) and in cytokeratins TPA and TPS, significantly higher values of TK were observed in patients with benign disease of GIT. This result is consistent with scientific literature. Prognostic relevance of CEA has been proved in our cohort of patients. Significant correlation between elevation of preoperative CEA values and overall survival was determined using both laboratory and optimised cut off. In case of laboratory cut off, the determination of TPA was important for overall survival and in case of optimised cut off the determination of CA 19-9 was important, that is again consistent with results of literature from some authors. (7, 8, 31) However, longer follow up will be necessary for evaluation of relevance of these markers. In case of survival without any signs, the best result was obtained again in preoperative CEA values, which significance was confirmed not only using univariate, but also multivariate analysis while using laboratory cut off. Patients with preoperative CEA elevation had 11 times higher probability of progression than patients with normal values. In our cohort of patients, the postoperative CEA values reacted best to the resection therapy by decrease. No change between preoperative and postoperative values of CA 19- 9 tumour marker has been observed. On the contrary, significant increase in postoperative values of TPS tumour marker, which was followed in our cohort after the surgery, was observed. It was most probably connected with separation processes after performed surgery. It can be concluded that for control of surgical treatment success is most suitable to follow preoperative and postoperative CEA values. The highest sensitivities have been obtained in tumour marker TPS (83%) with 95% specificity, sensitivities of classic tumour markers CEA and CA 19-9 were significantly lower (41% or 25%, respectively). These numbers are rather surprising mainly because of low sensitivity of classic tumour markers. It can be explained by cohort characteristics, where patients with locally advanced colon disease (grade I-III, it means at the most with locoregional lymph nodes affected with tumour) entered study. Distal metastases into the liver were found only in two patients during operation. Furthermore it is the character of recurrences, where locoregional recurrence occurred in more than 50%. The results should be carefully interpreted due to the small number of relapses with regard to short follow up. Nevertheless, TPS seems to be promising marker for follow up of patients with colorectal carcinoma. Therefore, the combination of CEA and TPS appears to be ideal. 
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Karel Rupert, Ph.D. 6.5 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Karel Rupert, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Karel Rupert, Ph.D. 27 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Karel Rupert, Ph.D. 411 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc.MUDr. Luboš Holubec, CSc. 34 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc. 82 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof.MUDr. Marie Pešková, DrSc. 81 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc.MUDr. Jan Dostalík, CSc. 52 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 27 kB