velikost textu

Klement Alexandrijský a Tertullianus: Výzva k čistotě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Klement Alexandrijský a Tertullianus: Výzva k čistotě
Název v angličtině:
Clement of Alexandria and Tertullian: An Exhortation to Chastity
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
ThLic. Pavel Koronthály
Oponenti:
ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D.
doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.
Id práce:
129628
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra systematické teologie a filosofie (26-KST)
Obor studia:
Katolická teologie (T)
Přidělovaný titul:
---
Datum obhajoby:
5. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Tertullianus Klement Alexandrijský Druhé manželství Zdrženlivost Vdovy a vdovci
Klíčová slova v angličtině:
Tertullianus Clement of Alexandria Second marriage Chastity Widows and widowers
Abstrakt:
Práce se zabývá Tertullianovým a Klementovým pohledem na manželství, zejména na druhé manželství, tj. manželství vdov a vdovců. Jejím cílem je analýza postojů těchto dvou církevních otců k danému tématu. Součástí práce je také základní přehled postojů židovské tradice, řecké a římské filosofie, Nového zákona a patristické literatury na druhé manželství, přičemž největší důraz je kladen na novozákonní učení svatého Pavla, na něhož se Tertullianus i Klement nejvíce odvolávají. Práce také obsahuje krátký přehled jejich života a díla a stručnou charakteristiku nejdůležitějších částí jejich teologie. Jejich učení na téma manželství, zdrženlivosti a druhého manželství je ilustrováno na jejich spisech, Klementových Strómatech a Tertullianově trilogii Ad uxorem, De exhortatione castitatis a De monogamia. Zvláštní důraz je kladen na spis De exhortatione castitatis, jehož překlad s komentářem tvoří přílohu práce.
Abstract v angličtině:
The thesis addresses Tertullian's and Clement's view regarding marriages, especially second marriages, i. e. marriages of widows and widowers. The objective of the thesis is an analysis of Tertullian's and Clement's view on this topic. The thesis includes the basic summary of the attitude to second marriage in Jewish tradition, Greek and Roman philosophy, the New Testament and in patristic literature, with the emphasis being put on the teaching of St. Paul, whose letters are crucial for both Tertullian and Clement. The thesis also includes a brief overview of life and work of Clement and Tertullian and a short characteristic of the crucial parts of their theology. The development of their position on marriage, chastity and second marriage is illustrated by their own writings, Clement's Stromata and Tertullian's trilogy De Uxore, De Exhortatione Castitatis and De Monogamia, special focus being put on De Exhortatione Castitatis, an annotated translation of which is attached to the thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce ThLic. Pavel Koronthály 762 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce ThLic. Pavel Koronthály 15 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky ThLic. Pavel Koronthály 12 kB
Stáhnout Posudek oponenta ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D. 66 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. 65 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 2.71 MB