velikost textu

Nájem bytu - srovnání polské a české právní úpravy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nájem bytu - srovnání polské a české právní úpravy
Název v angličtině:
Lease of a flat - comparison of Czech and Polish legal regulation
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Lukáš Hajžin
Vedoucí:
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Oponent:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Id práce:
129621
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
14. 10. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Tato rigorózní práce je zaměřena především na otázky související s právní úpravou nájemního bydlení v České republice a Polsku a jejich vzájemnou komparaci a dále na bližší rozbor problematiky regulace nájemného z bytů a otázek s tím souvisejících. Práce začíná právní úpravou práva na bydlení z pohledu nejvýznamnějších mezinárodně právních dokumentů a jeho promítnutím do obou vnitrostátních právních řádů. V dalších kapitolách se práce věnuje právní úpravě nájmu bytu v občanském zákoníku a polském Civilním kodexu, včetně jejich komparace. Další část práce je věnována podrobné analýze Rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci stížnosti pí. Hutten-Czapska proti Polsku a jeho vlivu na vývoj právní úpravy nájmu bytu, přístupu k úpravě regulace nájemného z bytu a podpory nájemního bydlení v obou zemích. Dále následuje objasnění práv a povinností vlastníků a uživatelů bytů dle polského zákona o ochraně práv uživatelů bytů, včetně jejich komparace s českou právní úpravou. Závěr práce je věnován problematice sociálního bydlení v obou zemích.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals mainly with legal regulation of rental housing in Czech Republic and Poland and comparison of the legal regulation of rental housing and rent regulation in both countries. The thesis starts with the brief in rights to housing in the important international documents and its regulation in national law in Czech Republic and Poland. Then follow the analysis and comparison of legal regulation of rental housing in Czech Civil Code and Polish Civil Code. In following chapters there are the detailed analysis of the decision made by European court of human rights in Strasbourg in case Hutten-Czapska vs. Poland and its affect on legal regulation of the rental housing, regulation of the limitation of rent in flat and the support of rental housing in Czech republic and Poland. Next chapters deal with rights and obligations defined in Polish Act to defense the users of flats, Dz.U. Nr 133, poz. 654. Last chapter is focused on social housing in both countries.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Lukáš Hajžin 907 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Lukáš Hajžin 44 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Lukáš Hajžin 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 26 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 77 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 192 kB